[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10212
ชื่อ: มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
ฉายา: -เล็ก
อายุงาน: 21 ปี 8 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (5)


3 รูป

1 รูป

1 รูป

3 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 29เม  หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพเทคนิค
2    โรงเรียนวุฒิศึกษา 25มี  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
3    โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 25มี  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้ม  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
4    สถาบันราชภัฎนครปฐม 2534  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตรของสภาการฝึกหัดครู,ใบรับรองคุณวุฒิ
5    วิทยาลัยครูนครปฐม 21ตุ  ปริญญาบัตร  สภาการฝึกหัดครู

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 งานจัดซื้อ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2554 งานจัดซื้อ งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 ครูผู้สอน ป.2 0
2557 ครู ป.2 0
2556 ครูผู้สอน ป.2 0
2555 ครูผู้สอน ป.2 10212
2540 ครูสนับสนุน จัดซื้อ 0 ประวัติจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2531 ครู อนุบาลปีที่3 0 ประวัติจากโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 10.00 19303.docx
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 ส.ค. 2560 - 12 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00 16223.docx
2560 การอบรม เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล รอบที่ 2 13.00–14.30 น. 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30 16224.jpg
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 9.00 13304.docx
2559 เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 14.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 รับการอบรมการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจัดโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2551 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 การอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ก.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 สัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม“พระผู้สร้างรอยยิ้ม” โดย ชารีย์ บุญญคุณวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 เรื่อง “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 ใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 03 ต.ค. 2555 12.00
- การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 6.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สถานที่ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 0.00
- อบรมของมูลนิธิเซนคาเบรัยล มูลนิธิเซนคาเบรียล ปากเกร็ด 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 0.00
- อบรมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- อบรมจิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.30
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 KT PARK เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิิลด์ 06 ก.พ. 2562 - 06 มี.ค. 2562 4.00 1425.jpg
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  11 543  เกียรติบัตร  ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2  0 543  เกียรติบัตร ไม่มีการขาด ลา มาสาย  วุฒิบัตร เกียรติบัตร
3  15 ม.ค. 2559  เป็นผู้มาปฎิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาดลามาสาย  เกียรติบัตร ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์( จ.ภ ) 15 0 0 15 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
5  เคร่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 1 0 0 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (12)
***ห้องสมุด Theophane Learning Space Summer Course 2019 ที่เพื่อนๆเข้ามาใช้บริการกันอย่างมีความสุข ตามอัธยาศัยครับ 5 เม.ย. 2562
***ห้องสมุด Theophane Learning Space มาสเตอร์อังกูล เพลิดโฉมได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่น่ารัก มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานในห้องสมุดครับ4 มี.ค. 2562
**ห้องสมุด Theophane Learning Space Happy Valentine's Day 11 ก.พ. 2562
ห้องสมุด Theophane Learning Space Chinese New Year ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับซองใส่เงิน เพื่อเตรียมรับอั่งเปากัน ขอให้ได้เงินแต๊ะเอียกันเยอะๆๆนะครับ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ25624 ก.พ. 2562
ห้องสมุด Theophane Learning Space Children’s day ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับที่คั่นหนังสือโปเกม่อนกันครับ ภาพบรรยากาศประจำเดือนมกราคม พ.ศ 256210 ม.ค. 2562
บรรยากาศภาพ ห้องสมุด Theophane Learning Space Merry Christmas find the words and match the pictures 19 ธ.ค. 2561
บรรยากาศภาพ ACADEMIC DAY Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกัน กับการพับจรวด 28 พ.ย. 2561
บรรยากาศภาพ ห้องสมุด Theophane Learning Space ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน20 พ.ย. 2561
บรรยากาศ October ห้องสมุด Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ เดือนตุลาคม 25619 พ.ย. 2561
บรรยากาศภาพ HALLOWEEN Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ 1 พ.ย. 2561
Theophane Learning Space ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ เดือนกันยายน 25616 ก.ย. 2561
บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องสมุด Theophane Learning Space10 ส.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(12)
***ห้องสมุด Theophane Learning Space Summer Course 2019 ที่เพื่อนๆเข้ามาใช้บริการกันอย่างมีความสุข ตามอัธยาศัยครับ 5 เม.ย. 2562
***ห้องสมุด Theophane Learning Space มาสเตอร์อังกูล เพลิดโฉมได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่น่ารัก มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานในห้องสมุดครับ4 มี.ค. 2562
**ห้องสมุด Theophane Learning Space Happy Valentine's Day 11 ก.พ. 2562
ห้องสมุด Theophane Learning Space Chinese New Year ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับซองใส่เงิน เพื่อเตรียมรับอั่งเปากัน ขอให้ได้เงินแต๊ะเอียกันเยอะๆๆนะครับ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ25624 ก.พ. 2562
ห้องสมุด Theophane Learning Space Children’s day ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับที่คั่นหนังสือโปเกม่อนกันครับ ภาพบรรยากาศประจำเดือนมกราคม พ.ศ 256210 ม.ค. 2562
บรรยากาศภาพ ห้องสมุด Theophane Learning Space Merry Christmas find the words and match the pictures 19 ธ.ค. 2561
บรรยากาศภาพ ACADEMIC DAY Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกัน กับการพับจรวด 28 พ.ย. 2561
บรรยากาศภาพ ห้องสมุด Theophane Learning Space ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน20 พ.ย. 2561
บรรยากาศ October ห้องสมุด Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ เดือนตุลาคม 25619 พ.ย. 2561
บรรยากาศภาพ HALLOWEEN Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ 1 พ.ย. 2561
Theophane Learning Space ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ เดือนกันยายน 25616 ก.ย. 2561
บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องสมุด Theophane Learning Space10 ส.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)