[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10213
ชื่อ: มิส  สุมณี    หลบภัย
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2551  กศ.ม.  ใบปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2540  คบ.  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานวัดผลและวิจัย
2554 งานวัดผล วิจัยและพัฒนา งานวัดผลและวิจัย
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.5/5 0
2561 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.5/3 0
2560 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.5/6 0
2559 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.5/7 0
2558 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.4/4 0
2557 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.4/1 0
2556 ครูวัดผล และครูคู่ชั้น ป.4/7 0
2540 ครูวัดผล 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 "การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp" โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 "การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย)" โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย วิทยากรหัวหน้าระดับชั้น ห้องเรียน ป.5/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู โดย คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 อบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห้งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห้งประเทศไทย 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2562 24.00
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 3.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 เดินหน้าวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ Thailand 4.0 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 3.00 17206.jpg
2559 สถิติไม่ยากอย่างที่คิด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 18 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559 4.00
2559 สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก : มรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 18 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559 4.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่อง “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ" โดย ...ศ.ดร. อุทมพร จามารมาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 อบรมจริยธรรม เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การใช้งานโปรแกรม Quipper School" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม เรื่อง "การประเมินการเรียนรู้ยุค Post-Modernism การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ขณะเรียนรูู้ และผลการเรียนรู้ กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน อิมแพค เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 อบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้บนฐานการประเมิน อิมแพค เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 อบรมเรื่อง "การนกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการประเมินรอบด้าน อิมแพค เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 อบรมบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมเรื่อง "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม เรื่อง "9 ปี สทศ. วัดผลเพื่อพัฒนานำคุณค่าการศึกษาไทย" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 03 ก.ย. 2557 - 03 ก.ย. 2557 8.00
2557 อบรมจริยธรรม คุณธรรม โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรม “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2556 ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 2.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 4.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
- การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 20.00
- การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยแผนก English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556 32.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 มิ.ย. 2554 3.00
- การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 4.00
- เทคนิคทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 4.00
- การวางตัวให้เหมาะสม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 4.00
- การเตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค 2012 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 4.00
- การเตรียมตัวความเข้มเเข็งสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 4.00
- การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 4.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 2.00
- การประชุมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 15 ม.ค. 2556 8.00
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23 ม.ค. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนท์ 23 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2559 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมการจัดทำเอกสาร ปพ.5 สำหรับบุคลากรใหม่ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ( EP ) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2548  5 122 0 88 3 ธ.ค. 2548 ใบประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2553  4 128 0 76 3 ธ.ค. 2553 ใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)