[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10215
ชื่อ: มิส  อลิสา    แสงเวช
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (4)


0 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2541  วิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2539  ศศ.บ.  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/A
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้น ป.3 0
2558 ครูประจำชั้น 2A 0
2557 ครูประจำชั้น 2A ป.2 0
2556 ครูประจำชั้น 2A ป.2 0
2555 ครูผุ้สอนสังคม ป.4 - ป.5 ป.5 0
2555 ครูประจำชั้น ป.5B ป.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การสัมมนา หัวข้อ“FSG Textbook Orientation 2019 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2562 ” โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 04 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 21.00
2562 เรื่อง“การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 1
2562 รื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ“การนำแผนสู่การปฏิบัติ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมเรื่อง“แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้อง ป.3/1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 การศึกษาดูงานเรื่อง “สถานศึกษาหลักสูตร English Program” โดย คณะวิทยากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ก.ย. 2560 - 11 ก.ย. 2560 8.00
2560 การอบรม เรื่อง“ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “การใช้ IPad V.11.2.1” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี Accredited Professional Development บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ห้อง Theophane Learning Space 16 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 3.00
2560 The english language proficiency course 10.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การบรรยายเรื่อง “ความสุข ที่เลือกได้” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ วิทยากร อาจารย์อำนาจ สายฉลาดและคณะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยากร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 4.00
2558 นวทางการพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 เม.ย. 2559 4.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดยพระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 ก.ค. 2558 1.00
2558 การสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 “การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 6.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติากรหลักสูต"การใช้งานโปรแกรมQuipper" โรงเรียนอัสสัชัญธนบุรี 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ประชุมสวัสดิการครูฯ” โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 " อบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ( วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ ) ศูนย์วิชาการ และนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 19 เม.ย. 2557 9.00
2557 เทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 31 มี.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ถนนราชองครักษ์ 24 ม.ค. 2558 - 24 ม.ค. 2558 6.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 ประวัติศาสตร์ที่ผ่านไป สอนอย่างไรให้สนุก โรงเเรมรัตนโกสินทร์ 17 มี.ค. 2558 - 17 ก.พ. 2558 8.00
2556 Training Concept Textbooks and Lesson Plan ศูนย์นันทนาการและวิชาการ ปากเกร็ด 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 14.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 4.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- อบรม “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2552 - 17 มี.ค. 2553 16.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ”เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ก.ย. 2552 8.00
- อบรมเทคนิคและวิธีการใช้ Activeboard โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ส.ค. 2552 4.00
- การหลักสูตรอบรมการใช้งาน Mac OS สำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 11 มิ.ย. 2554 8.00
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 ก.ค. 2554 - 24 ก.ค. 2554 16.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง"วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 03 ก.ย. 2554 3.00
- การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 4.00
- การวางตัวให้เหมาะสม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 4.00
- เทคนิคทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 4.00
- เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค 2012 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 543 4.00
- การเตรียมตัวความเข้มเเข็งสูประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 4.00
- การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 4.00
- การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยฝ่าย English Program ณ ห้องเรียน G 12 06 ก.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556 30.00
- จิตตารมของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 21 ก.ย. 2555 - 23 ก.ย. 2555 24.00
- พัฒนาจิตวิญญาณของครู ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมลูกเสือ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 8.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 2.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ Swis ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงาน บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูงานบ้านฮอลันดา หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา ป้อมเพชร และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุ วัดกลางคลองสระบัว วัดท่าการ้อง 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
3 ธ.ค. 2548  5 192 299 62 28 ธ.ค. 2548
16 ก.พ. 2554  4 128 311 18 9 มี.ค. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 EP Midterm Content Summaries 25 มิ.ย. 2562
 EP Final Content Summaries 2019 5 ก.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)