[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10229
ชื่อ: มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 6 เดือน 21 วัน
Social Network: www.facebook.com/santi srikruekaew
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต  
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสามงามชนูปภัมถ์ 2532  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2562 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2562 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2562 กรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2562 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2562 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2562 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2562 กรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2562 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2561 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2560 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2556 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2561
2560 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2560 ประธานสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี 0
2559 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2559
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2555 หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2554 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2553 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2552 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2551 ครูผู้สอน ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2561 2.00 17686.docx
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00 18594.docx
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00 18595.docx
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” 15 พ.ค. 2561 1.00 18596.docx
2561 Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 2.00 18647.docx
2561 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน การศึกษาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12.00 19230.docx
2561 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 0.00 19231.docx
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30 15457.docx
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิค ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00 16840.pdf
2560 การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 9.00 16841.pdf
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00 16842.pdf
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30 16845.pdf
2560 งานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 26 ก.ย. 2560 3.00 16844.pdf
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00 14652.docx
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00 14653.docx
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30 14654.docx
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30 14655.docx
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ค. 2559 2.30 14656.doc
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 3.00 14657.doc
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรีพ.ศ. 2560-2564 โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (Education Today and Tomorrow : A Renewing Passion) โดย คณะวิทยากรจากสมาคมการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00 14659.docx
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส” โดย อาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 (นานา) กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 12.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ความรู้ทักษะและจริบธรรมยุคDigital Age สู่มาตรฐานสากล จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแยวงประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ฯ 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล รัตนบรรณาคาร 1 อสธ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อสธ 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ 15 มิ.ย. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ อสธ 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี อสธ 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 thailand quality conference & the 15th symposium on tqm โรงแรมรอแยลเบญจา 24 ก.ย. 2557 - 25 ก.ย. 2557 12.00
2557 "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดยมี อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 15.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี อสธ. 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ อสธ. 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อสธ 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 6.00
2556 "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 13 พ.ค. 2556 0.00
2556 แนวทางการพัฒนาศูนย์ดนตรี อสธ 17 พ.ค. 2556 6.00
2556 การสอนดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา อสธ 01 ต.ค. 2556 6.00
2556 "การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อสธ 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 อสธ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 “อบรมการใช้เครื่อง Macintosh หัวข้อ The incredible new iLife” อสธ 13 ก.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศูนย์ฝึกศิลปิน บริษัท ( YG Training Center ) บริษัท วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศเกาหลี ( YG 엔터테인먼트) 02 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 18.00
2559 โรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศสิงค์โป 09 เม.ย. 2559 - 12 พ.ค. 2559 24.00 1123.pdf
2559 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 2.00
2559 ศึกษาดูงานประเทศจีน ประเทศจีน 04 มี.ค. 2560 - 08 มี.ค. 2560 4.00
2558 การศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” โดย เจ้าหน้าที่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม tqm โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาบเด่นหล้าพระราม 5 23 ก.ย. 2557 3.00
2556 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย สิราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 24 มี.ค. 2555 0.00
2556 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมันนี้ ประเทศเยอรมันนี 16 มี.ค. 2555 - 25 มี.ค. 2555 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 2 283.docx
2561 การจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ด 17 พ.ค. 2561 - 3 284.jpg
2561 “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 พ.ค. 2561 - 1 306.docx
2560 การนำมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ TQA สู่การพัฒนาองค์กร ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน 21 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 3 243.pdf
2560 ที่ปรึกษาคณะนักกีฬาหน้าผาทีมชาติไทยไปแข่งขันประเทศสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์ 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 0 242.pdf
2559 เทคนิคการสอนดนตรี อัสสัมชัญศรีราชา 25 พ.ค. 2559 - 26 พ.ค. 2559 8 153.pdf
2559 รูปแบบการบริหารระบบ TQA สู่การปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ต.ค. 2559 - 2
2558 กระบวนการและเทคนิคการสอนดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 พ.ค. 2558 - 2
2557 การพัฒนากิจกรรมด้วยการจัดการคุณภาพโดยรวม รร.อัสสัมชัญศรีราชา 23 เม.ย. 2557 - 2 26.pdf
2557 กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รร.อนุบาลเด่นหล้า 29 ส.ค. 2557 - 1 25.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 ส.ค. 2552  ครูดีเด่นช่วงชั้นที่ 4 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2  1 ส.ค. 2553  บุคลากรการศึกษาดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3  1 ต.ค. 2553  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  
4  1 ก.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี  
5  26 ส.ค. 2557  รางวัลเชิดชูเกียรติธนบุรีศรีนพมาศ  โหล์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2551  เบจญจมดิเรกคุณากร 1 1 1 16 ม.ค. 2551
16 ม.ค. 2556  จตุตถดิเรกคุณากรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานศูนย์ฟิตเนส,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานศูนย์ดนตรี,   งานกิจกรรมนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (5)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์ฟิตเนส
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (108)
   ขั้นวางแผน - แต่งตั้งคณะกรรมการ
   ขั้นดำเนินการ - ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
   ขั้นประเมิน - ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน
    ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
    ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นวางแผน
   
   ขั้นตรวจสอบ
   ขั้นสรุป
   - แต่งตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผนงานโครงการ
   รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)
    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)
    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)
   ถวายพระพร ร.10
   ถวายพระพร ร.10
   ป.2 ทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้สามพราน และพระราชวังสนามจันทร 08.30-15.00 น.
   ป.5 ทัศนศึกษา ณ. สัทธา อุทยานไทย –กิจกรรม Workshop (ทำยาดมมือ) 07.00-17.30 น.
   ม.2 พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ์+ วัดหน้าพระเมรุ และตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 07.00-17.30 น.
   ป.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 08.30-15.00 น.
   ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง สุขุมวิท 08.30-15.00 น.
   ป.1 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ 08.30-15.00 น.
   ม.3 ทัศนศึกษาเมืองโบราณ (นั่งรถราง) -วัดอโศการาม 07.00-17.00 น.
   ม.6 ทัศนศึกษาอุทยานร.2 –ค่ายบางกุ้ง - ตลาดน้ำอัมพวา 08.30-17.00 น.
   ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า+ โชว์วิทยาศาสตร์ 08.30-16.00 น.
   กรีฑาสี ป.4-ม.6
   กรีฑาสี ป.4-ม.6
   กรีฑาสี ป.1-ป.3
   กรีฑาสี ป.1-ป.3
   ม.5 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว – สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล-วนชมหาดบาง 07.00-17.30 น.แสน
   กิจกรรมอบรมทักษะเทนนิส 100 PLUS Tennis Clinic 07.45-12.00 น. ณ ACT Sport Arena โดยแทมมารีน ธนสุกาญจน์
   กิจกรรมอบรมทักษะเทนนิส 100 PLUS Tennis Clinic 07.45-12.00 น. ณ ACT Sport Arena โดยแทมมารีน ธนสุกาญจน์
   ม.4 ทัศนศึกษาพระราชวังบ้านปืน-วัดใหญ่สุวรรณาราม – ฟาร์มแกะสวิสชีฟฟาร์ม 07.30-18.00 น.
   ม.1 พระราชวังบางปะอิน+วังโบราณ+วิหารมงคลบพิตร+วัดไชยวัฒนาราม 07.30-16.00 น.
   การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   สิ้นสุด การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   สิ้นสุด การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   สิ้นสุด การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   สิ้นสุด การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   การแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 22-23 ก.ย.61
   โบว์ลิ่ง
   โบว์ลิ่งระดับชั้นมัธยม
   สิ้นสุด โบว์ลิ่ง
   โบว์ลิ่งระดับชั้นประถมศึกษา
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
   ประกวดความสามารถด้านดนตรีไทยและสากลวันที่ 26 พ.ย.-1ธ.ค.61
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ดนตรี
   จองโต๊ะงานแสดงออก
   จองโต๊ะงานแสดงออก โต๊ะ VIP ทุกระดับชั้น
   สิ้นสุด ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
   ACT Music Festival 2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ดนตรี หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
   สิ้นสุด ประกวดความสามารถด้านดนตรีไทยและสากลวันที่ 26 พ.ย.-1ธ.ค.61
   จองโต๊ะงานแสดงออก ป.1-ป.3
   จองโต๊ะงานแสดงออก ป.4-ป.6
   จองโต๊ะงานแสดงออก ม.1 - ม.3
   สิ้นสุด จองโต๊ะงานแสดงออก
   จองโต๊ะงานแสดงออก ม.4 - ม.6
   กิจกรรมวันคริสต์มาส
   กิจกรรมวันคริสต์มาส
   งานการแสดงออก
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ
   ขั้นสรุป
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ
   ขั้นสรุป
   กิจกรรมวันเด็ก
   กิจกรรมวันเด็ก
   กิจกรรมแรลลี่การกุศล
   กิจกรรมแรลลี่การกุศล
   กิจกรรมแรลลี่การกุศล
   กิจกรรมแรลลี่การกุศล
   งานการแสดงออก ป.6 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ป.6 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)
   งานการแสดงออก ป.1 เวลา 11.00-13.00 น./ป.2 17.00-19.00 น.
   การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open #2 เวลา 11.00-18.00 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
   การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open #2 เวลา 11.00-18.00 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
   งานการแสดงออก ป.5 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ป.5 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)
   งานการแสดงออก ม.1 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.1 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)
   งานการแสดงออก ม.2 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.2 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)
   งานการแสดงออก ม.3 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.3 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)
   งานการแสดงออก ม.ปลาย เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.4-6 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)
   งานการแสดงออก ป.3 เวลา 11.00-13.00 / ป.4 เวลา 17.00-19.00 น.
   การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
   การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
   สิ้นสุด การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
   การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
   งานการแสดงออก
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (39)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 15 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 9 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 12 มิ.ย. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ รอบเช้า วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น. 12 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 24 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561> 10 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ 6 ส.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 7 ส.ค. 2561
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 9 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาปีนหน้าผาการแข่งขัน"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561" 21 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำปิดบริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำเปิดบริการ 1 - 11 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 28 ก.ย. 2561
 ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 วันที่ 13-14 ต.ค.61 9 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 28 ต.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Championship 2018 ครั้งที่ 24 5 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ 12 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 27 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok swimming contest 2018 3 ธ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 งดให้บริการช่วงเดือน ธันวาคม 2561 4 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 30 ธ.ค. 2561
 แจ้งวันหยุดงานสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม2562 7 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์36 เปิดสอนระบำใต้น้ำขั้นพื้นฐาน 7 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 24 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 30 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 วันหยุดงานสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1/2562 18 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (19)
 คว้าเหรียญทอง Thailand Sport Climbing League 2018 ประเภท Lead 17 พ.ค. 2561
 สัมภาษณ์นักกีฬาปีนหน้าผาเยาวชน ชุด World Youth 2018 31 พ.ค. 2561
 ซ้อมใหญ่ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2561
 Dog wood Bouldering Competition 1st 2018 -Japan 18 มิ.ย. 2561
 Andaman Games 2018 ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดกระบี่ 18 มิ.ย. 2561
 อบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับชาติ (์NTO) ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 2561
 2 แชมป์ปีนหน้าผาอัสสัม'ธนฯ สุดแกร่ง!ที่แดนลอดช่อง 25 มิ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561 30 มิ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา " Boulder Fest 2018 สนาม 2 (Deep Climbing Gym) 6 ส.ค. 2561
 IFSC Youth World Climbing Championship - Moscow (RUS) 2018 21 ส.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"สนามที่ 1 28 ก.ย. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Bouldering" 5 ต.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ IFSC – Asian Youth Championship 2018 13 พ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ “ The North Face Cup 2019 ” ณ ประเทศญี่ปุ่น 13 พ.ย. 2561
 2 เหรียญทอง ปีนหน้าผา Deep Climbing Fun Competition 2018 16 พ.ย. 2561
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ 21 พ.ย. 2561
 คว้าเหรียญเงิน Hong Kong Youth Sport Climbing Competition 2018 3 ธ.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ : DIAMOND OF THE YEAR 2018 8 ก.พ. 2562
 Asia K Championship 2018-Bangkok 18 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)