[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10229
ชื่อ: มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 2 เดือน 23 วัน
Social Network: www.facebook.com/santi srikruekaew
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (8)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต  
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสามงามชนูปภัมถ์ 2532  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2562 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์ฟิตเนส
2561 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2560 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2556 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2561
2560 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2560 ประธานสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี 0
2559 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2559
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2555 หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2554 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2553 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2552 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2551 ครูผู้สอน ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2561 2.00 17686.docx
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00 18594.docx
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00 18595.docx
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” 15 พ.ค. 2561 1.00 18596.docx
2561 Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 2.00 18647.docx
2561 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน การศึกษาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12.00 19230.docx
2561 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 0.00 19231.docx
2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 2.00 19545.docx
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30 15457.docx
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิค ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00 16840.pdf
2560 การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 9.00 16841.pdf
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00 16842.pdf
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30 16845.pdf
2560 งานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 26 ก.ย. 2560 3.00 16844.pdf
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00 14652.docx
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00 14653.docx
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30 14654.docx
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30 14655.docx
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ค. 2559 2.30 14656.doc
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 3.00 14657.doc
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรีพ.ศ. 2560-2564 โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (Education Today and Tomorrow : A Renewing Passion) โดย คณะวิทยากรจากสมาคมการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00 14659.docx
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส” โดย อาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 (นานา) กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 12.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ความรู้ทักษะและจริบธรรมยุคDigital Age สู่มาตรฐานสากล จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแยวงประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ฯ 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล รัตนบรรณาคาร 1 อสธ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อสธ 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ 15 มิ.ย. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ อสธ 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี อสธ 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 thailand quality conference & the 15th symposium on tqm โรงแรมรอแยลเบญจา 24 ก.ย. 2557 - 25 ก.ย. 2557 12.00
2557 "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดยมี อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 15.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี อสธ. 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ อสธ. 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อสธ 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 6.00
2556 "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 13 พ.ค. 2556 0.00
2556 แนวทางการพัฒนาศูนย์ดนตรี อสธ 17 พ.ค. 2556 6.00
2556 การสอนดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา อสธ 01 ต.ค. 2556 6.00
2556 "การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อสธ 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 อสธ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 “อบรมการใช้เครื่อง Macintosh หัวข้อ The incredible new iLife” อสธ 13 ก.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศูนย์ฝึกศิลปิน บริษัท ( YG Training Center ) บริษัท วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศเกาหลี ( YG 엔터테인먼트) 02 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 18
2559 โรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศสิงค์โป 09 เม.ย. 2559 - 12 พ.ค. 2559 24 1123.pdf
2559 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 2
2559 ศึกษาดูงานประเทศจีน ประเทศจีน 04 มี.ค. 2560 - 08 มี.ค. 2560 4
2558 การศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” โดย เจ้าหน้าที่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 3
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม tqm โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาบเด่นหล้าพระราม 5 23 ก.ย. 2557 3
2556 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย สิราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 24 มี.ค. 2555 0
2556 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมันนี้ ประเทศเยอรมันนี 16 มี.ค. 2555 - 25 มี.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 2 283.docx
2561 การจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ด 17 พ.ค. 2561 - 3 284.jpg
2561 “คนคุณภาพ สร้างองค์กรคุณภาพ” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 พ.ค. 2561 - 1 306.docx
2560 การนำมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ TQA สู่การพัฒนาองค์กร ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน 21 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 3 243.pdf
2560 ที่ปรึกษาคณะนักกีฬาหน้าผาทีมชาติไทยไปแข่งขันประเทศสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์ 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 0 242.pdf
2559 เทคนิคการสอนดนตรี อัสสัมชัญศรีราชา 25 พ.ค. 2559 - 26 พ.ค. 2559 8 153.pdf
2559 รูปแบบการบริหารระบบ TQA สู่การปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ต.ค. 2559 - 2
2558 กระบวนการและเทคนิคการสอนดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 พ.ค. 2558 - 2
2557 การพัฒนากิจกรรมด้วยการจัดการคุณภาพโดยรวม รร.อัสสัมชัญศรีราชา 23 เม.ย. 2557 - 2 26.pdf
2557 กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รร.อนุบาลเด่นหล้า 29 ส.ค. 2557 - 1 25.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 ส.ค. 2552  ครูดีเด่นช่วงชั้นที่ 4 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2  1 ส.ค. 2553  บุคลากรการศึกษาดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3  1 ต.ค. 2553  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  
4  1 ก.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี  
5  26 ส.ค. 2557  รางวัลเชิดชูเกียรติธนบุรีศรีนพมาศ  โหล์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2551  เบจญจมดิเรกคุณากร 1 1 1 16 ม.ค. 2551
16 ม.ค. 2556  จตุตถดิเรกคุณากรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานศูนย์ฟิตเนส,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานศูนย์ดนตรี,   งานกิจกรรมนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน,   งานศูนย์ดนตรี,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานศูนย์ฟิตเนส,   งานสระว่ายน้ำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์ฟิตเนส
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ฟิตเนส
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (37)
   พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.
   พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.
   พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   พิธีถวายพระพร ร.10
   พิธีถวายพระพร ร.10
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
   หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
   พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่
   พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่ ป.1,ป.3 รอบเช้า 07.50-10.00 น./ป.2,ป.4 12.30-14.30 น.ณ หอประชุมหลุยส์ฯ
   สิ้นสุด พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่
   หยุดวันแม่แห่งชาติ
   การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
   การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
   กรีฑาสี
   กรีฑาสี ป.4-ป.6
   กรีฑาสี ป.1-ป.3
   โบว์ลิ่ง
   โบว์ลิ่ง (มัธยม) 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
   โบว์ลิ่ง
   โบว์ลิ่ง (ประถม)
   เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62
   เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62
   สิ้นสุด เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62
   เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
   กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (20)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 สระว่ายน้ำหยุดให้บริการ ในวันที่ 18 - 20 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 22 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษาประจำปี 2562 17 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำกัลยานิมิตร แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 3 ปี 2019 6 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 27- 29 กรกฎาคม 2562 22 ก.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดให้บริการสระว่ายน้ำเพิ่มเติม วันที่ 27 ก.ค. 62 24 ก.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนสิงหาคม 2562 30 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เตรียมทหารแชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18 19 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในเดือนตุลาคม 2562 8 ต.ค. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Assumption Thonburi Swimming Championship BY TYR 2019 21 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 แชมป์เหรียญทอง กีฬาปีนหน้าผา PumpFest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ 17 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Deep Climbing Competition 2019(Season 4) 19 มิ.ย. 2562
 แชมป์ปีนหน้าผา Transend Beyond Limits 2019-Singapore 3 ก.ค. 2562
 การแข่งขันว่ายน้ำ Sea Age Group ครั้งที่ 43 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 5 ก.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 31 ก.ค. 2562
 แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18 27 ส.ค. 2562
 Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) 10 ก.ย. 2562
 IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY) 10 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/256217 ก.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/256214 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/256215 ก.ค. 2562
งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 2562 และการเตรียมความพร้อมการรับศีลมหาสนิทของนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 - 48 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)