[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10229
ชื่อ: มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 6 เดือน 29 วัน
Social Network: www.facebook.com/santi srikruekaew
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต  
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสามงามชนูปภัมถ์ 2532  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2560 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฟิตเนส
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์ดนตรี
2556 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0
2559 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2559
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2555 หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ 0
2554 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2553 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2552 หัวหน้าศูนย์ดนตรี 0
2551 ครูผู้สอน ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30 15457.docx
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิค ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00 16840.pdf
2560 การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 9.00 16841.pdf
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00 16842.pdf
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30 16845.pdf
2560 งานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 26 ก.ย. 2560 3.00 16844.pdf
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00 14652.docx
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 3.00 14653.docx
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30 14654.docx
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 1.30 14655.docx
2559 “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” โดย.... ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ค. 2559 2.30 14656.doc
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 3.00 14657.doc
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรีพ.ศ. 2560-2564 โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (Education Today and Tomorrow : A Renewing Passion) โดย คณะวิทยากรจากสมาคมการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00 14659.docx
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส” โดย อาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 (นานา) กรุงเทพฯ 19 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 12.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ความรู้ทักษะและจริบธรรมยุคDigital Age สู่มาตรฐานสากล จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแยวงประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ฯ 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล รัตนบรรณาคาร 1 อสธ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อสธ 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ 15 มิ.ย. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ อสธ 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี อสธ 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 thailand quality conference & the 15th symposium on tqm โรงแรมรอแยลเบญจา 24 ก.ย. 2557 - 25 ก.ย. 2557 12.00
2557 "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดยมี อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 15.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี อสธ. 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ อสธ. 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อสธ 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 6.00
2556 "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 13 พ.ค. 2556 0.00
2556 แนวทางการพัฒนาศูนย์ดนตรี อสธ 17 พ.ค. 2556 6.00
2556 การสอนดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา อสธ 01 ต.ค. 2556 6.00
2556 "การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อสธ 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 อสธ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 “อบรมการใช้เครื่อง Macintosh หัวข้อ The incredible new iLife” อสธ 13 ก.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศูนย์ฝึกศิลปิน บริษัท ( YG Training Center ) บริษัท วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศเกาหลี ( YG 엔터테인먼트) 02 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 18
2559 โรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศสิงค์โป 09 เม.ย. 2559 - 12 พ.ค. 2559 24 1123.pdf
2559 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 2
2559 ศึกษาดูงานประเทศจีน ประเทศจีน 04 มี.ค. 2560 - 08 มี.ค. 2560 4
2558 การศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” โดย เจ้าหน้าที่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 3
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม tqm โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาบเด่นหล้าพระราม 5 23 ก.ย. 2557 3
2556 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย สิราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 24 มี.ค. 2555 0
2556 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมันนี้ ประเทศเยอรมันนี 16 มี.ค. 2555 - 25 มี.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การนำมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ TQA สู่การพัฒนาองค์กร ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน 21 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 3 243.pdf
2560 ที่ปรึกษาคณะนักกีฬาหน้าผาทีมชาติไทยไปแข่งขันประเทศสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์ 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 0 242.pdf
2559 เทคนิคการสอนดนตรี อัสสัมชัญศรีราชา 25 พ.ค. 2559 - 26 พ.ค. 2559 8 153.pdf
2559 รูปแบบการบริหารระบบ TQA สู่การปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ต.ค. 2559 - 2
2558 กระบวนการและเทคนิคการสอนดนตรีสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 11 พ.ค. 2558 - 2
2557 การพัฒนากิจกรรมด้วยการจัดการคุณภาพโดยรวม รร.อัสสัมชัญศรีราชา 23 เม.ย. 2557 - 2 26.pdf
2557 กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รร.อนุบาลเด่นหล้า 29 ส.ค. 2557 - 1 25.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 ส.ค. 2552  ครูดีเด่นช่วงชั้นที่ 4 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2  1 ส.ค. 2553  บุคลากรการศึกษาดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3  1 ต.ค. 2553  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูมุลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  
4  1 ก.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี  
5  26 ส.ค. 2557  รางวัลเชิดชูเกียรติธนบุรีศรีนพมาศ  โหล์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2551  เบจญจมดิเรกคุณากร 1 1 1 16 ม.ค. 2551
16 ม.ค. 2556  จตุตถดิเรกคุณากรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน,   งานศูนย์ดนตรี,   งานศูนย์ฟิตเนส,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานสระว่ายน้ำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (20)
   ฝึกซ้อมกอล์ฟ นอกสถานที่ ณ สนามได์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น.
   ฝึกซ้อมกอล์ฟ นอกสถานที่ ณ สนามได์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น.
   การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่
   การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
   สิ้นสุด กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
   การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561
   การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันแรก)
   สิ้นสุด การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561
   การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 วันสุดท้าย
   ACT Tennis Ten10s ครั้งที่ 3
   โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   สิ้นสุด โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   ACT Taekwondo Championship ครั้งที่ 4
   ACT Taekwondo Championship ครั้งที่ 4
• ได้อยู่ในข่าว : (34)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 15 พ.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดอายุการทำงานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 2 มิ.ย. 2560
 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 7 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 15 มิ.ย. 2560
 แนะนำนักศึกษาฝึกสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 20 มิ.ย. 2560
 ผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 22 มิ.ย. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 4 ก.ค. 2560
 แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 6 ก.ค. 2560
 กำหนดการ พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 13 ก.ค. 2560
 Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560 17 ก.ค. 2560
  สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 24 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 25 ก.ค. 2560
 กำหนดการ พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 25 ก.ค. 2560
 งานสระว่ายน้ำเปิดสอนว่ายน้ำแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป 4 ส.ค. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 8 ส.ค. 2560
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคกทม. 15 ส.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 10 ก.ย. 2560
 สรุปผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560 5 ต.ค. 2560
 สระว่ายน้ำ งดให้บริการ วันที่ 13-15 ต.ค.60 เนื่องจากเตรียมงานแข่งขันว่ายน้ำ 13 ต.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 30 ต.ค. 2560
 Music :ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวด ACT MUSIC FESTIVAL 2017 11 พ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 20 พ.ย. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21 พ.ย. 2560
 Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 พ.ย. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 7 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 12 ธ.ค. 2560
 สระว่ายน้ำ เทิดเทพรัตน์ 36 งดให้บริการช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 20 ธ.ค. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 13,16 มกราคม 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันครูแห่งชาติ 12 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 20 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 28 ม.ค. 2561
 เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำคอร์สกลุ่มใหญ่ ช่วงปิดภาคเรียน 7 ก.พ. 2561
  สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 16 ก.พ. 2561 เนื่องในวันตรุษจีน 12 ก.พ. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 17 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (43)
 Thailand Sport Climbing League 2017:The Promenade Bouldering Championship(ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1) 10 พ.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย คว้าแชมป์การแข่งขันปีนหน้าผา ที่ประเทศมาเลเซีย 16 พ.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี คว้า 1 ทอง 1 เงิน ประเภททีม รายการ Rock Domain Climbing Game 2017 16 พ.ค. 2560
 ขอแสดงยินดีกับ นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.6/4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีมชิงแชมป์เยาวชนโลกและเอเชียนเกมส์ 2018 16 พ.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 16 พ.ค. 2560
 Music:สัมมนาบุคลากรศูนย์ดนตรี ปีการศึกษา 2560 7 มิ.ย. 2560
 Music : นำนักเรียนสอบ Trinity Rock & Pop 20 มิ.ย. 2560
 Music:นำนักเรียนสอบ Trinity 20 มิ.ย. 2560
 คว้าแชมป์กีฬาปีนหน้าผา รายการ PumpFest 2017 จากสิงคโปร์ 21 มิ.ย. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2017 ครั้งที่ 23 21 มิ.ย. 2560
 พิธีมอบรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 22 มิ.ย. 2560
 ผลแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 2560 3 ก.ค. 2560
  Asian Youth Championship 2017 Lead, Bouldering, Speed Qualification System-Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 Singapore 12 ก.ค. 2560
 นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการรายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำ 17 ก.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ทำสัญญารับทุนการศึกษาฯ กับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 7 ส.ค. 2560
 ตรวจเช็คอุปกรณ์ฟิตเนสรายปี ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2560 10 ส.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาหนุ่มน้อยอัสสัมชัญธนบุรี คว้าเหรียญทอง ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประเภท Lead Climbing 22 ส.ค. 2560
 Music: การประกวดวงสตริงรายการ SG Music Comprtition 2017 22 ส.ค. 2560
 Assumption Thonburi Climbing Club คว้าอีก 3 เหรียญทอง ประเภท Speed Climbing ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 3 28 ส.ค. 2560
 Music: ประกวดเดี่ยวดนตรีไทยรายการอโศกสังคีต ครั้งที่ 10 28 ส.ค. 2560
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ACS SWIMMING Championship ครั้งที่ 1 29 ส.ค. 2560
 Music: การประกวดประเภท Wind Ensemble รายการ SG Music Festival 2017 1 ก.ย. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 5 ก.ย. 2560
 ทีมนักกีฬาปีนหน้าผา บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย ช่อง TNN2 19 ก.ย. 2560
 แชมป์ Asean Climbing Circuit 2017 4 ต.ค. 2560
 Music: บรรยากาศกิจกรรมการเรียนดนตรีช่วง October Course 2017 9 ต.ค. 2560
 4 แชมป์นักกีฬาปีนหน้าผา ACT รายการ Deep Climbing Competition Season 3 11 ต.ค. 2560
 Asia Cup - Wanxianshan (China) 2017 6 พ.ย. 2560
 Grand Opening The Climbing Carnival 2017 6 พ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาปีนหน้าผา ชมรมกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 7 พ.ย. 2560
 มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและมาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ดนตรีได้รับเชิญจาก บริษัท วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศเกาหลี 8 พ.ย. 2560
 Music : ผลการประกวดวงสตริง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่เขตการศึกษาครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 20 พ.ย. 2560
 Music: ผลการประกวดเพลงไทยลูกกรุงชาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่เขตการศึกษาครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 22 พ.ย. 2560
 Music : ผลการประกวดขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่เขตการศึกษาครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 22 พ.ย. 2560
 Music : ชนะเลิศรายการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 พ.ย. 2560
 แชมป์ปีนหน้าผา 3 เหรียญทอง MUM ROCK NATION 2017 มาเลเซีย 27 พ.ย. 2560
 Music : การประกวดเทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2017 8 ธ.ค. 2560
 คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 20 ธ.ค. 2560
 งานสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายกิจกรรม จัดสอนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2560 12 ก.พ. 2561
 การฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ ทีมสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 12 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับครั้งที่ 7 14 ก.พ. 2561
 Music: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รายการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 19 ก.พ. 2561
 แชมป์ปีนหน้าผา Hong Kong Bouldering Championship 2018 21 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์20 ธ.ค. 2560
มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและมาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ดนตรีได้รับเชิญจาก บริษัท วายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศเกาหลี 8 พ.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. แฟ้มผลงานปีการศึกษา 2560