[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10232
ชื่อ: มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์
ฉายา: เชอร์รี่
อายุงาน: 21 ปี 7 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (63)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2539  คุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  
2    โรงเรียนศรีอยุธยา 2535  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3    โรงเรียนศรีอยุธยา 2532  มัธยมศึกษาตอนต้น  
4    โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 2529  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย และหัวหน้างานลูกเสือระดับชั้น ป.1 0
2559 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 0
2558 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 0
2557 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 0
2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 0
2555 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 0
2554 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 0
2553 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 0
2552 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 0
2551 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 0
2550 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.1-2 (EP) 0
2549 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.1-2 (EP) 0
2548 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.1-2 (EP) 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรมในโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ "การพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑"ระดับชั้นประถมศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 2.40
2561 การอบรมเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โดย วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข.....ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศดัวยธรรมะ ใต้อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "บุญ บาป และความกตัญญู" โดยวิทยากรจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 07 ส.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 3.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “การใช้ลิฟท์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา” โดย...ผู้ชำนาญการจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 ASEAN Knowledge เรื่อง "การสร้างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง" โดยอาจารย์ ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 อบรมการสอนภาษาไทยอย่างไรให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 26 เม.ย. 2557 - 26 เม.ย. 2557 6.00
2557 การอบรมระบบประกันคุณภาพภายใน โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การใช้งานระบบ SWIS และระบบการลงคะแนนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ และมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ PC 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 6.00
2557 การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำข้อสอบกลางระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัมนาที่ยั่งยืนกับการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 1.00
2556 จิตตารมณ์และอัตตาลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 1.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 1.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 1.00
- การอ่านทำนองเสนาะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.พ. 2555 2.00
- การใช้งานแทปเล็ตเบื้องต้น โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 มี.ค. 2556 3.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 10.00
- การตรวจสุขภาพ รู้ทันโลก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 1.00
- การใช้นิทานบูรณาการด้านการอ่าน การเขียนและการเรียนรู้ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มิ.ย. 2555 6.00
- ภาษาบาลี - สันสกฤต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ส.ค. 2555 2.00
- รวมพลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 1.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมแทปเล็ต ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 12.00
- พัฒนาครูผูู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 6.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00
- การนำเสนอผลการตรวจวิเคราะห์พลังงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
2555 โครงการ "พฤกษาบูชา มหาราชา มหาราชินี" ครั้งที่ 6 โดย คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 09 มิ.ย. 2555 8
2555 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 ก.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  19 ก.ย. 2551  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เกียรติบัตร
2  19 ก.ย. 2551  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เกียรติบัตร
3  13 ก.พ. 2552  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
4  13 ก.พ. 2552  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
5  11 มี.ค. 2552  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เกียรติบัตร
6  24 ก.ย. 2553  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
7  24 ก.ย. 2553  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
8  18 ก.พ. 2554  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
9  18 ก.พ. 2554  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
10  8 มี.ค. 2554  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา  เกียรติบัตร
11  16 มี.ค. 2555  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
12  12 เม.ย. 2555  รางวัลครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ  เกียรติบัตร
13  21 ก.ย. 2555  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
14  21 ก.ย. 2555  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
15  22 ก.พ. 2556  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
16  22 ก.พ. 2556  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
17  19 ก.ย. 2557  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
18  19 ก.ย. 2557  รางวัลชนะเลิศ โครงการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
19  20 ก.พ. 2558  รางวัลชนะเลิศ โครงการระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
20  20 ก.ย. 2559  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
21  20 ก.ย. 2559  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
22  24 ก.พ. 2560  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
23  24 ก.พ. 2560  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
24  30 มิ.ย. 2560  รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อัลบั้มภาพที่ 11347
25  1 ก.ย. 2560  เกียรติบัตรครูที่จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ส่งผลให้การสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 ของกลุ่ม 8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตรและรูปภาพ
26  1 ก.ย. 2560  เกียรติบัตรครูที่จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ส่งผลให้การสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 2 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของกลุ่ม 8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตรและรูปภาพ
27  23 ส.ค. 2562  เกียรติบัตรผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง  เกียรติบัตรและอัลบั้มภาพที่ 13997

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0
16 มี.ค. 2553  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (5)  
   1. งานระดับชั้น ป.1
   2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   3. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง
   4. เข้าร่วมการอบรมสัมมนา
   5. รางวัลที่ได้รับ