[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10233
ชื่อ: มิส  พรพิมล    ปวงนิยม
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 5 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2535  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2554 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมฯ 0
2558 หัวหน้าแผนกวิชาการมัธยม 0
2557 หัวหน้าแผนกวิชาการมัธยม ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.6 0
2556 หัวหน้าวิชาการแผนกมัธยม , ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 0
2555 หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ครูประจำชั้น ม.1/3 และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 และ ม.2 0
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนวิขาคอมพิวเตอร์ ม.1 และ ม.2 0
2553 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนวิขาคอมพิวเตอร์ ม.1 และ ม.2 0
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 , ม.2 และ ม.3 0
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ และครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพฯ ม.4 และ ม.6 0
2550 หัวหน้าระดับชั้นและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 0
2548 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 0
2541 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ฯ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (Education Today and Tomorrow : A Renewing Passion) โดย คณะวิทยากรจากสมาคมการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00
2559 แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Robotic and STEM Education มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 พ.ค. 2559 - 23 พ.ค. 2559 8.00
2559 แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบRobotics and STEM Education มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 พ.ค. 2559 - 23 พ.ค. 2559 8.00
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ภาคทฤษฎี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 ความร่วมมือในการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การศึกษาไทยสู่สากล ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 13 ก.ย. 2558 - 13 ก.ย. 2558 3.00
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายนในโรงเรียน ภาคปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง "ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญ 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 18.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร.ร.อัสสัมชํญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย...พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)” โดย...อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. 09 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 8.00
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ (สมศ.รอบ4) ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 11 มี.ค. 2558 - 11 มี.ค. 2558 6.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 6.00
2556 ผลกระทบทางเลือกและทางออกเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด-ปิดสถานศึกษาที่มุ่งเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2556 - 25 ก.ย. 2556 6.00
- การพัฒนาแบบทดสอบบนอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม WonderShare Quiz Creator โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 06 ก.พ. 2552 - 06 ก.พ. 2552 0.00
- การจัดทำหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญ 09 มี.ค. 2552 - 10 มี.ค. 2552 0.00
- สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา2552 เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 25 เม.ย. 2552 - 26 เม.ย. 2552 0.00
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ 07 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552 18.00
- โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า สายวิชาการ รุ่นที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 08 มิ.ย. 2554 - 16 ก.พ. 2555 72.00
- ผู้ประเมนิมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบแห่ประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ 07 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552 18.00
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 25 พ.ค. 2554 - 29 มี.ค. 2556 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ระยอง 08 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2559 16
2558 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 - 04 มิ.ย. 2558 3
2558 ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ปทุมธานี 29 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2559 7
2558 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตันแลนด์ พระนครศรีอยุธยา 22 ส.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2558 3
2558 ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 6
2557 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM EDUCATION โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ 21 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 11
2557 ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ DLC โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557 3
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557 3
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ(Gifted) โรงเรียนอัสสัมชัญ 31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557 3
2557 ศึกษาแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 18 ส.ค. 2557 - 18 ส.ค. 2557 6
2557 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ งานห้องสมุดและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม 20 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557 3
2557 แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6
2556 ศึกษาดูงานด้านวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 5
2556 การศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ส.ค. 2556 - 30 ส.ค. 2556 3
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 - 06 ก.พ. 2557 3
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ GEP โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 3
2555 ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน International School Bankok 16 ก.ค. 2551 - 16 ก.ค. 2551 0
2555 ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนรุ่งอรุณ 12 พ.ย. 2552 - 12 พ.ย. 2552 0
2555 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนคหกรรมและหัตถกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและโรงเรียนการอาหารนานาชาติ 20 ม.ค. 2554 - 20 ม.ค. 2554 0
2555 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) 08 ก.พ. 2554 - 08 ก.พ. 2554 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2551  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 19 24 104 25 ธ.ค. 2549
16 ม.ค. 2556  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 128 25 52 2 ธ.ค. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานแนะแนว,   งานสอนเสริม,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานวัดผลและวิจัย,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 14 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 16 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 15 ก.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 8 พ.ย. 2559
 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ปีการศึกษา 2560 22 พ.ย. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (16)
 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 11 ก.ค. 2559
 งานแนะแนว จัดกิจกรรม Admission Premium On Tour 2016 ตอน "เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต" ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 11 ก.ค. 2559
 งานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิงคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 11 ก.ค. 2559
 งานแนะแนวจัดแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน English Program 11 ก.ค. 2559
 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาประชุมโครงการเรียนร่วม (เรียนล่วงหน้า) กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 ก.ค. 2559
 งานแนะแนว จัดกิจกรรมเรื่อง การค้นหาอาชีพสู่การเลือกแผนการเรียน ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ค. 2559
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 2559
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการประชุมนักเรียนโครงการตะกร้าคณะ ปีการศึกษา 2559 24 ส.ค. 2559
 งานแนะแนวร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ "ค้นหาตัวเอง ค้นพบแผนการเรียน" 2 ก.ย. 2559
 ฝ่ายวิชาการ โดยงานแนะแนว จัดกิจกรรม แนะแนว (แนะ) เด็กแนว ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 9 ก.ย. 2559
 STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 13 ธ.ค. 2559
 STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 13 ธ.ค. 2559
 STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา จัดนิทรรศการโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การค้าวิคตอเรียการ์เดน 13 ธ.ค. 2559
 STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม “STEM ร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน” 13 ธ.ค. 2559
 STEM:ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Ultra - STEM CAMP) 23 ม.ค. 2560
 ตะกร้าคณะ: ตะกร้าคณะแพทย์นำนักเรียน ม.4 ศึกษาดูงานมหภาคกายวิภาคศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 24 ก.พ. 2560
• โพสต์ข่าว : (1)
 งานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มดำเนินการสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2559
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(8)
ตะกร้าคณะ: ตะกร้าคณะแพทย์นำนักเรียน ม.4 ศึกษาดูงานมหภาคกายวิภาคศาสตร์ ศิริราชพยาบาล24 ก.พ. 2560
ฝ่ายวิชาการ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล3 ธ.ค. 2559
โครงการจิตสาธารณะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 521 พ.ย. 2559
การพัฒนาแผนการเรียนสหศิลป์จีนและญี่ปุ่น11 พ.ย. 2559
ฝ่ายวิชาการจัดโครงการ ACT TUTOR13 ก.ย. 2559
ฝ่ายวิชาการ : เตรียมตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย31 ส.ค. 2559
เตรียมตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย19 ส.ค. 2559
กิจกรรมพิชิต GAT เชื่อมโยง 150 คะแนนเต็มกับเทคนิค Color Help You Study Better ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 616 ก.ค. 2559

• แฟ้มผลงาน (0)