[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10243
ชื่อ: มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 0 เดือน 14 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559  ค.ม.  
2    ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2541  ครุศาสตรบัณฑิต  
3    วิทยาลัยแสงธรรม 2537  ศาสนศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2562 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับประถม 0
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ประถมศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2560
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ประถมศึกษา 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2559
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับประถม 0
2558 หัวหน้าแผนกปกครองระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา 0
2557 หัวหน้างานอภิบาล 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2557
2556 หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ประถมศึกษา 0
2555 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0
2554 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2553 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2552 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2551 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2550 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0
2549 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0
2548 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2547 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0
2546 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0
2545 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0
2544 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2543 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2542 หัวหน้างานสระว่ายน้ำ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2541 ครูประจำสระว่ายน้ำ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 การอบรมหัวข้อ "การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" โดยวิทยากร อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น/ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 การอบรมหัวข้อ "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" โดยวิทยากร ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม “การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น งานสวัสดิภาพความปลอดภัย ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 1.30
2561 โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในขั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู อาจารย์ และผู้สอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 โดย ศ.จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 8.00
2561 การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิกวิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ห้องประชุมมงฟอร์ต 2.00
2561 “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ห้ 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 2.00
2561 “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรจากวัด น. ยอแซฟ อยุธยา 07 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 2.00
2561 “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรจากวัด น. ยอแซฟ อยุธยา วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 07 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 2.00
2561 “โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2” โดยวิทยากรจาก คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 7.00
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 การอบรม “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง RelaxHive Resort จังหวัดเพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การสัมมนา "อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง RelaxHive Resort จังหวัดเพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2560 จิตวิทยาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โดย อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาคสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ประธานสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 2.30
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.20
2560 นโยบายพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.40
2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลี้ยงลูกในยุค IT” โดย ผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ​และ อ.พญ.กรมิกา วินิจกุล จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ​มหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลี้ยงลูกช่วงวัยรุ่น” โดย ผศ.พญ.สุภิญญา อินอิว ​จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การบรรยายให้ความรู้ "สถานการณ์ยาเสพติดและรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยี โดย วิทยากรครู D.A.R.E. หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 1.30
2560 การสัมมนา หัวข้อ "นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก" อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 กรุงเทพฯ 18 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 9.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 การอบรมโครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครูอาจารย์ และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 โดย....ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล และ อาจารย์ จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 7.00
2560 เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 บทบาทผู้นำ Hansar Casuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 0.30
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.00
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 20.00
2559 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 22 ก.ย. 2559 - 22 ก.ย. 2559 0.00
2559 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “ด้านกิจการนักเรียน/งานปกครอง” โดย วิทยากรจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 พ.ย. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบุัติการ เรื่อง "บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน" โดย บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 2.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2557 “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 ส.ค. 2557 - 26 เม.ย. 2558 0.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 14.00
2556 ประชุมสัญจรฝ่ายกิจการนักเรียนในหัวข้อ " การบริหารงานและคน " สุนีรีสอร์ท เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 12.00
- การป้องกันอัคคีภัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.ย. 2555 - 12 ก.ย. 2555 0.00
- ปลุกและปลูกจิตสำนึกการทำความดี รัฐสภา 14 ก.ย. 2555 - 14 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมการเป็นวิทยากรค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงแรมเอสบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 03 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 0.00
- Inquiry in Maths. (Primary) โรงแรมเอสบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 04 ก.พ. 2556 - 05 ก.พ. 2556 0.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- แนวทางและระบบการใช้ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
- การดูแลสุขภาพของคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 0.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหัวหน้า "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ และการสอบวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน ศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบรียล 30 เม.ย. 2555 - 01 พ.ค. 2555 0.00
- ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- พลังจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- การพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- การล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 0.00
- การล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 0.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ์ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร หัวข้อ เทคนิคการบริหาร "คน" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" อ. ไมตรี ทองประวัติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 2
2559 การศุึกษาดูงาน หัวข้อ "การดูแลนักเรียน" โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 29 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559 3
2555 ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต RelaxHive Resort จังหวัดเพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 2
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3
2559 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น โรงแรวมยูเรเซีย ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2
2559 การบริหารโครงการ โรงแรวมยูเรเซีย ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร
2  25 เม.ย. 2556  รางวัลการเขียนข้อสอบดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร
3  25 ต.ค. 2556  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
11 ม.ค. 2551  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 125 2 60 11 ม.ค. 2551 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15 ม.ค. 2557  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 130 421 45 20 ก.พ. 2556 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับชั้น,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายปกครอง,   งานระดับชั้น,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (19)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 19 มิ.ย. 2562
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 13 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)