[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10246
ชื่อ: มิส  พิรญาณ์    เดชกุล
ฉายา: ลูกเกด
อายุงาน: 20 ปี 0 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสยาม 2536  นิเทศศาสตร์บัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสุโรจน์วิทยา  ประถมศึกษา  
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีวิทยา  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 งานจัดซื้อ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2554 งานจัดซื้อ งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 เลขานุการอธิการ 0
2555 เลขานุการหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2554 งานจัดซื้อ แผนกการเงิน ฝ่ายธุรการการเงิน 0
2541 งานประชาสัมพันธ์ 0
2540 เลขานุการรองผู้อำนวยการระดับมัธยม 0
2539 เลขานุการผู้อำนวยการ 0
2538 เลขานุการรองผู้อำนวยการระดับมัธยมฯ 0
2537 รองผู้จัดการฝ่ายขาย 0
2536 ประชาสัมพันธ์ 0
2536 ACCOUNT EXECUTIVE 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 "การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 3.30
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หน.ฝ่ายปกครอง ,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หน.ฝ่ายกิจกรรม ,มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศืเมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 โดยภราดา ดร.วีนยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศิกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศ่าสตร์ทูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม"นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560" โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต( Montfortian Education charter) โดยภราดาธินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักศึกษากับสิทธิเด็ก โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง"สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การจัดการศึกษาในยุค Digital Age โดย ดร.รจนา คลี่ฉายา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง"ความสุข..ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง"นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr.Simon Wintergill ,Ms Elri Kril ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-BELL 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 14.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง "จิตตารมร์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พระผู้สร้างรอยยิ้ม กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" โดย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ห้องประชุมยอนห์ แมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid โดยรพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2558 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 26.00
2557 แนวทางการจัดการสึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์์คาเบรียลแห่งประเทสไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ " โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดยศาสตร์จารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดุแลนักเรียน" โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ PC(EP) ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่อง"เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management(TQM) โดย อาจารย์พัฒชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหนาที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอนห์ แมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 Intensive English by ACT BELL อาคารเซนต์จอนห์ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-BELL 02 มิ.ย. 2557 - 17 ก.ค. 2557 7.00
2557 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr.Christopher Scallon ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 12.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมการจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 4.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมหลักสูตร"การดาว์นโหลดไฟล์จาก Youtube และการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม Format Factory" ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมการใช้งาน "Window 8" ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานระบบสารสนเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 3
2555 การบริหารงานบุคคล,การบริหารข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 3
2555 การบริหารงานบุคคล และการบริหารข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (จำกัด)มหาชน 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0  5 130 4 0 28 ม.ค. 2556
28 ม.ค. 2556  4 130 4 0 28 ม.ค. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/62 ครั้งที่128 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/62 ครั้งที่128 มิ.ย. 2562
ฉลองศาสนาม "อันตนแห่งปาดัว" ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ 13 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)