[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10249
ชื่อ: มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 10 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (35)


3 รูป

11 รูป

8 รูป

30 รูป

3 รูป

2 รูป

19 รูป

6 รูป

11 รูป

7 รูป

3 รูป

10 รูป

15 รูป

32 รูป

33 รูป

10 รูป

52 รูป

10 รูป

16 รูป

8 รูป

5 รูป

3 รูป

0 รูป

0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฎสวนสุนันทา 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสานสุนันทา 2540  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ม.3/6 ม.3 0
2561 ครูประจำชั้นม.3/7 ม.3 0
2560 ครูประจำชั้นม.3/5 ม.3 0
2559 ครูประจำชั้นม.3/6 ม.3 0
2558 ครูประจำชั้นม.3/8 ม.3 0
2557 ครูประจำชั้นม.3/6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูประจำชั้น ม.3/6 0
2556 ครูสอนดนตรีไทย สังกัดระดับม.4 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ครูผู้นำนันทนาการ และจัดกิจกรรมในห้องเรียน ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" 31 พ.ค. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 13.00
2562 เรื่อง “ครูผู้นำนันทนาการ และการจัดกิจกรรมในห้องเรียน” ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” 31 พ.ค. 2562 - 01 มิ.ย. 2562 13.00
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย วิทยากรมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ ห้องม.3/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ เครื่องเคลือบดินเผา” เซรามิค โดย อาจารย์เอื้องปอย บุญมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น2 24 พ.ย. 2561 3.30
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ เครื่องเคลือบดินเผา” เซรามิค โดย อาจารย์เอื้องปอย บุญมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น2 01 ธ.ค. 2561 3.30
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ เครื่องเคลือบดินเผา” เซรามิค โดย อาจารย์เอื้องปอย บุญมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น2 15 ธ.ค. 2561 3.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13.00-16.00 น. 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 0.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม 18 ก.พ. 2560 - 18 ก.พ. 2560 6.00
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 16 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2559 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 4.00
2557 เป็นวิทยากรโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดงิ้วลาย 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 8.00
2556 แสดงผลงานนักเรียนด้านดนตรี อาคารเซ็น แมรี่ฯ 17 ก.พ. 2557 - 21 ก.พ. 2557 0.00
2556 จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ก.ย. 2556 0.00
2556 จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเทิดพระเกียร์ติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 ส.ค. 2556 0.00
2556 ร่วมจัดทำโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี 30 พ.ย. 2556 0.00
2556 กิจกรรมวันสงกรานต์ก่พระเจดีย์ทรายระดับม.4 สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 12 เม.ย. 2556 0.00
2556 ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการ SUMMER ใต้อาคารเซ็นต์ปีเตอร์ 24 เม.ย. 2556 0.00
2556 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู๔สถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ 12 ส.ค. 2556 0.00
2556 เดินทางไปสำรวจค่ายเพื่อจัดทำโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี 28 ก.ย. 2556 0.00
2556 อบรมโครงการ ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ห้องประชุมปรีชาวุฒฺิ 16 พ.ย. 2556 8.00
2556 ได้นำนางสาวถูษณิษา ดีบุกคำ นักเรียนชั้นม.๔/๘ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงประเภทเพลงสากล ในรายการศิลปะหัตกรรม ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล เหรียญทองแดง โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม 05 พ.ย. 2556 0.00
2556 ได้นำนางสาวปทิตตา กิจสงวน นักเรียนชั้นม.๔/๘ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรายการศิลปะหัตกรรม ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล เหรียญทอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 07 พ.ย. 2556 0.00
2556 กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สนามว่องประชานุกูล 29 พ.ย. 2556 0.00
2556 เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 03 ธ.ค. 2556 0.00
2556 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 04 ธ.ค. 2556 0.00
2556 กิจกรรมการแสดงดนตรีวงโปงลางในงานวันคริสมาสตแฟร์ ๒๐๑๓ เวทีใต้อาคารราฟาแอล 20 ธ.ค. 2556 0.00
2556 อบรมการใช้สีและอุปกรณ์ศิลปะ ห้องประชุม ยอน แมรี่ 12 ก.พ. 2557 2.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระพยอม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 0.00
- ทบทวนการใช้หลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบูรี 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 8.00
- จัดการเรียนการสอนและจัดแสดงโปงลางในงานสงกรานต์ เวทีหน้าอาคารเซ็นต์ปีเตอร์ 20 เม.ย. 2555 - 20 เม.ย. 2555 0.00
- สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- เข้าเร่วมและบรรเลงดนตรีในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2555 หอประชุมหลุยส์ฯมารี 14 มิ.ย. 2555 - 14 มิ.ย. 2555 0.00
- แสดงดนตรีโปงลางในงานวันสุนทรภู่ร่วมกับนักเรียน หอประชุมหลุยส์ฯมารี 26 มิ.ย. 2555 0.00
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู4สถาบัน อัสสัมชัญระยอง 13 ส.ค. 2555 0.00
- ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษากับระดับม.4 บึงฉวาก 28 ส.ค. 2555 0.00
- จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ย. 2555 0.00
- จัดแสดงผลงานให้กับนักเรียนชั้นม.3และม.4ที่เรียนดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน เวทีใต้อาคารอัสสัมชัญ 18 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 0.00
- เข้าร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน_โรงเรียนระดับม.4 พุทธมณฑล 10 พ.ย. 2555 0.00
- แสดงดนตรีโปงลางเนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บริเวณทางเชื่อมอาคารอัสสัมชัญและอาคารรัตนบรรณาคาร 29 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 0.00
- แสดงดนตรีโปงลางในการแข่งขันฟุตบอล7สี เวทีหน้าสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน 08 ม.ค. 2556 0.00
- จัดแสดงดนตรีโปงลางบริเวณทางเชื่อมอาคารอัสสัมชัญและรัตนบรรณาคาร หน้าห้องเรียนโปงลาง 28 ม.ค. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0.00
- เข้าร่วมงานและแสดงดนตรีในงานคืนสู่เหย้า เวทีหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 02 ก.พ. 2556 0.00
- แสดงดนตรีภาคเหนือในงานนิทรรศการศิลปะ ใต้อาคารเซ็นต์ปีเตอร์ 14 ก.พ. 2556 0.00
- จัดให้นักเรียนที่เรียนดนตรีพื้นเมืองแสดงดนตรีโปงลาง เวทีใต้อาคารอัสสัมชัญ 19 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ผู้บรรเลงดนตรีไทยในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและรำลึกครูสกล แก้วเพ็ญกาศ วัดพิกุลเงิน 30 ส.ค. 2557 - 31 ส.ค. 2557 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ผู้บรรเลงดนตรีไทยพิธีไหว้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 มิ.ย. 2557 - 19 มิ.ย. 2557 4
2557 อบรมการเป่าขลุ่ยเบื้องต้น โรงเรียนวัดงิ้วลาย 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 0
2557 ผู้บรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีไหว้ครูสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 19 ก.พ. 2558 - 19 ก.พ. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาดลามาสาย  
2  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  -ค.298/2557
3  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ใบประกาศเลขที่ -ค.241/2557
4  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  -ค.232/2557
5  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  -ค.207/2557
6  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  -ค.117/2557
7  2 มี.ค. 2560  เกียรติบัตรได้เข้าร่วมประกวดครูมืออาชีพปีการศึกษา2559  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดี ของมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์ 14 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. บันทึกความดี