[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10249
ชื่อ: มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 6 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (35)


3 รูป

11 รูป

8 รูป

30 รูป

3 รูป

2 รูป

19 รูป

6 รูป

11 รูป

7 รูป

3 รูป

10 รูป

15 รูป

32 รูป

33 รูป

10 รูป

52 รูป

10 รูป

16 รูป

8 รูป

5 รูป

3 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฎสวนสุนันทา 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสานสุนันทา 2540  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
2554 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้นม.3/5 ม.3 0
2559 ครูประจำชั้นม.3/6 ม.3 0
2558 ครูประจำชั้นม.3/8 ม.3 0
2557 ครูประจำชั้นม.3/6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูประจำชั้น ม.3/6 0
2556 ครูสอนดนตรีไทย สังกัดระดับม.4 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13.00-16.00 น. 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 0.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม 18 ก.พ. 2560 - 18 ก.พ. 2560 6.00
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 16 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2559 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 4.00
2557 เป็นวิทยากรโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดงิ้วลาย 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 8.00
2556 แสดงผลงานนักเรียนด้านดนตรี อาคารเซ็น แมรี่ฯ 17 ก.พ. 2557 - 21 ก.พ. 2557 0.00
2556 จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ก.ย. 2556 0.00
2556 จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเทิดพระเกียร์ติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 ส.ค. 2556 0.00
2556 ร่วมจัดทำโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี 30 พ.ย. 2556 0.00
2556 กิจกรรมวันสงกรานต์ก่พระเจดีย์ทรายระดับม.4 สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 12 เม.ย. 2556 0.00
2556 ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการ SUMMER ใต้อาคารเซ็นต์ปีเตอร์ 24 เม.ย. 2556 0.00
2556 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู๔สถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ 12 ส.ค. 2556 0.00
2556 เดินทางไปสำรวจค่ายเพื่อจัดทำโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี 28 ก.ย. 2556 0.00
2556 อบรมโครงการ ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ห้องประชุมปรีชาวุฒฺิ 16 พ.ย. 2556 8.00
2556 ได้นำนางสาวถูษณิษา ดีบุกคำ นักเรียนชั้นม.๔/๘ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงประเภทเพลงสากล ในรายการศิลปะหัตกรรม ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล เหรียญทองแดง โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม 05 พ.ย. 2556 0.00
2556 ได้นำนางสาวปทิตตา กิจสงวน นักเรียนชั้นม.๔/๘ เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรายการศิลปะหัตกรรม ณ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล เหรียญทอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 07 พ.ย. 2556 0.00
2556 กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สนามว่องประชานุกูล 29 พ.ย. 2556 0.00
2556 เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 03 ธ.ค. 2556 0.00
2556 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 04 ธ.ค. 2556 0.00
2556 กิจกรรมการแสดงดนตรีวงโปงลางในงานวันคริสมาสตแฟร์ ๒๐๑๓ เวทีใต้อาคารราฟาแอล 20 ธ.ค. 2556 0.00
2556 อบรมการใช้สีและอุปกรณ์ศิลปะ ห้องประชุม ยอน แมรี่ 12 ก.พ. 2557 2.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระพยอม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 0.00
- ทบทวนการใช้หลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบูรี 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 8.00
- จัดการเรียนการสอนและจัดแสดงโปงลางในงานสงกรานต์ เวทีหน้าอาคารเซ็นต์ปีเตอร์ 20 เม.ย. 2555 - 20 เม.ย. 2555 0.00
- สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- เข้าเร่วมและบรรเลงดนตรีในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2555 หอประชุมหลุยส์ฯมารี 14 มิ.ย. 2555 - 14 มิ.ย. 2555 0.00
- แสดงดนตรีโปงลางในงานวันสุนทรภู่ร่วมกับนักเรียน หอประชุมหลุยส์ฯมารี 26 มิ.ย. 2555 0.00
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู4สถาบัน อัสสัมชัญระยอง 13 ส.ค. 2555 0.00
- ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษากับระดับม.4 บึงฉวาก 28 ส.ค. 2555 0.00
- จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ย. 2555 0.00
- จัดแสดงผลงานให้กับนักเรียนชั้นม.3และม.4ที่เรียนดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน เวทีใต้อาคารอัสสัมชัญ 18 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 0.00
- เข้าร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน_โรงเรียนระดับม.4 พุทธมณฑล 10 พ.ย. 2555 0.00
- แสดงดนตรีโปงลางเนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บริเวณทางเชื่อมอาคารอัสสัมชัญและอาคารรัตนบรรณาคาร 29 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 0.00
- แสดงดนตรีโปงลางในการแข่งขันฟุตบอล7สี เวทีหน้าสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน 08 ม.ค. 2556 0.00
- จัดแสดงดนตรีโปงลางบริเวณทางเชื่อมอาคารอัสสัมชัญและรัตนบรรณาคาร หน้าห้องเรียนโปงลาง 28 ม.ค. 2556 - 08 ก.พ. 2556 0.00
- เข้าร่วมงานและแสดงดนตรีในงานคืนสู่เหย้า เวทีหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 02 ก.พ. 2556 0.00
- แสดงดนตรีภาคเหนือในงานนิทรรศการศิลปะ ใต้อาคารเซ็นต์ปีเตอร์ 14 ก.พ. 2556 0.00
- จัดให้นักเรียนที่เรียนดนตรีพื้นเมืองแสดงดนตรีโปงลาง เวทีใต้อาคารอัสสัมชัญ 19 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ผู้บรรเลงดนตรีไทยในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและรำลึกครูสกล แก้วเพ็ญกาศ วัดพิกุลเงิน 30 ส.ค. 2557 - 31 ส.ค. 2557 4.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ผู้บรรเลงดนตรีไทยพิธีไหว้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 มิ.ย. 2557 - 19 มิ.ย. 2557 4
2557 อบรมการเป่าขลุ่ยเบื้องต้น โรงเรียนวัดงิ้วลาย 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 0
2557 ผู้บรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีไหว้ครูสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 19 ก.พ. 2558 - 19 ก.พ. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาดลามาสาย  
2  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  -ค.298/2557
3  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ใบประกาศเลขที่ -ค.241/2557
4  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  -ค.232/2557
5  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  -ค.207/2557
6  3 พ.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  -ค.117/2557
7  2 มี.ค. 2560  เกียรติบัตรได้เข้าร่วมประกวดครูมืออาชีพปีการศึกษา2559  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (5)
   ไหว้ครูดนตรีไทย
   ค่ายศิลปะ ป.2-ป.6
   ค่ายศิลปะ ป.2-ป.6
   โครงการค่ายศิลปะสัมพันธ์
   โครงการค่ายศิลปะสัมพันธ์
• ได้อยู่ในข่าว : (56)
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 17 พ.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2553 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 31 พ.ค. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 2 มิ.ย. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2553 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 14 มิ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 22 มิ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงาน"สดุดีนักบุญหลุยส์ มารีฯ"ประชุม(เฉพาะรายชื่อที่ระบุมา) 28 มิ.ย. 2553
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม 28 มิ.ย. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 28 มิ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการงานกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ประชุม ครั้งที่ 1/2553 29 มิ.ย. 2553
 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ก.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมครั้งที่1/2553 ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2553 2 ก.ค. 2553
 ขอเชิญส่งประกวดผลงานนักเรียน"งานสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีฯ" 7 ก.ค. 2553
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม" 8 ก.ค. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2553 ในวันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2553 13 ก.ค. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 15 ก.ค. 2553
 เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 16 ก.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ประชุมครั้งที่ 1/2553 19 ก.ค. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2553 ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 22 ก.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 9 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 16 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ ประชุมครั้งที่ 2/2553 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 17 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุม (พิเศษ) ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 23 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ประชุมครั้งที่ 3/2553 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 23 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการประกวดสื่อการสอน ประชุมครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 24 ส.ค. 2553
 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 25 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่าน ประชุมครั้งที่8/2553 ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 30 ส.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมครั้งที่ 9/2553 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 13 ก.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 20 ก.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ประชุมในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 21 ก.ย. 2553
 แจ้งกำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และแจ้งแนวปฏิบัติการประกวดสื่อการสอน 25 ก.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่าน ประชุมครั้งที่ 11/2553 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 9 ต.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ประชุมครั้งที่ 5/2553 ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 9 ต.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ประชุม ครั้งที่ 6/2553 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 15 ต.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่าน ประชุมในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 26 ต.ค. 2553
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลพระคริสตสมภพ 26 ต.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประชุม (พิเศษ) ครั้งที่ 2/2553 ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 1 พ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ ประชุมครั้งที่2/2553 12 พ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประชุมครั้งที่ 13/2553 ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 13 พ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประชุมครั้งที่ 14/2553 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 22 พ.ย. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการประกวดสื่อการสอน ประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 4 ธ.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่าน ประชุมในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 21 ธ.ค. 2553
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 15 ม.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมครั้งที่ 16/2553 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 15 ม.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ทุกท่าน ประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 29 ม.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 29 ม.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมครั้งที่ 18/2553 ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 14 ก.พ. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ทุกท่าน ประชุมในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 28 ก.พ. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 18 มี.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ทุกท่าน ประชุมในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 19 มี.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ทุกท่าน ประชุมในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 25 มี.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 25 มี.ค. 2554
 กำหนดการสัมมนาสื่อการสอน เรื่อง"สื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนให้มีคุณภาพ" ในวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2554 28 มี.ค. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อจัด SAR ในวันที่ 5 และวันที่ 6 เมษายน 2554 1 เม.ย. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ทุกท่าน ประชุมครั้งที่ 12/2553 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 1 เม.ย. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ประชุมครั้งที่ 13/2553 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 6 เม.ย. 2554
 ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่าน ประชุมครั้งที่ 20/2553 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 18 เม.ย. 2554
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (2)
 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 19 สิงหาคม 2553 16 ส.ค. 2553
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแจ้งผลการแข่งขันในโอกาสวันแม่แห่งชาติครั้งที่ 1 17 ส.ค. 2553
• โพสต์ภาพ : (56)
โครงการค่ายศิลปะสัมพันธ์ครั้งที่ 7 “CREATIVE ART CAMP” 29 มี.ค. 2554
การอบรมครูศิลปะเรื่อง"แนวทางการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู"29 มี.ค. 2554
กิจกรรมศิลปะในโครงการเสาร์สร้างสรรค์ “ ศิลปะคอร์สพิเศษ” ครั้งที่ 12และ131 มี.ค. 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการแข่งขันบรรเลงดนตรีไทย21 ก.พ. 2554
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 1910 ก.พ. 2554
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 2010 ก.พ. 2554
กิจกรรมศิลปะในโครงการเสาร์สร้างสรรค์ “ ศิลปะคอร์สพิเศษ” ครั้งที่ 1010 ก.พ. 2554
ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงานภาพวาดระบายสีเทคนิคสีอะคริลิค8 ก.พ. 2554
กิจกรรมศิลปะในโครงการเสาร์สร้างสรรค์ “ ศิลปะคอร์สพิเศษ” ครั้งที่ 7,8และ931 ม.ค. 2554
บรรยากาศการประกวดวาดภาพระบายสี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 ม.ค. 2554
บรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในงานวันวิชาการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ28 ม.ค. 2554
ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 8 ณ วิทยาการจัดการเพชรเกษม27 ม.ค. 2554
ผลการแข่งขันรายการ AC Art@Heart : THE Star Party (ร้อง,เต้น,เล่นละคร)25 ม.ค. 2554
ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ18 ม.ค. 2554
การแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง18 ม.ค. 2554
การแข่งขันวาดภาพเหมือน ณ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ 15 ม.ค. 2554
ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงแนวลูกกรุง รุ่นอายุ 11-14 ปี งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 15 ม.ค. 2554
กิจกรรมศิลปะในโครงการเสาร์สร้างสรรค์ “ศิลปะคอร์สพิเศษ” ครั้งที่ 620 ธ.ค. 2553
ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีและวาดภาพลายเส้นเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ8 ธ.ค. 2553
กิจกรรมในโครงการเสาร์สร้างสรรค์คอร์สพิเศษศิลปะครั้งที่ 54 ธ.ค. 2553
ผลการประกวดขับร้องประสานเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2 ธ.ค. 2553
ผลการแข่งขันการประกวดเต้น Modern dance2 ธ.ค. 2553
ผลการแข่งขันการวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง1 ธ.ค. 2553
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสีบนกำแพง1 ธ.ค. 2553
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนบรรเลงดนตรีไทยบันทึกเทปถวายพระพร 1 ธ.ค. 2553
กิจกรรมในโครงการเสาร์สร้างสรรค์คอร์สพิเศษศิลปะครั้งที่ 430 พ.ย. 2553
กิจกรรมในโครงการเสาร์สร้างสรรค์คอร์สพิเศษศิลปะครั้งที่ 323 พ.ย. 2553
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเพณีลอยกระทง22 พ.ย. 2553
กิจกรรมเสาร์สร้างสรรค์ คอร์พิเศษศิลปะครั้งที่ 216 พ.ย. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 175 พ.ย. 2553
กิจกรรมเสาร์สร้างสรรค์ คอร์พิเศษศิลปะ5 พ.ย. 2553
ค่ายศิลปะ ACT FUN WITH ARTS 2010 26 ต.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งบุคคลากรเข้าอบรมเรื่องวิจัยและหลักการเขียนรายงานการวิจัย11 ต.ค. 2553
การสัมมนาศิลปะเชิงวิชาการจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ23 ก.ย. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ17 ก.ย. 2553
ผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย13 ก.ย. 2553
ท่านผู้อำนวยการภราดาชำนาญ เหล่ารักผล แสดงความยินดีกับนักเรียน7 ก.ย. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 12 3 ก.ย. 2553
ผลการแข่งขันวาดภาพสีน้ำหัวข้อ “สันติภาพ”2 ก.ย. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 11 28 ส.ค. 2553
ภาพประกวดการบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต28 ส.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 10 23 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “ขยับ สนุก สุขภาพดี กับดัชมิลล์คิดส์”23 ส.ค. 2553
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ ๙ 23 ส.ค. 2553
ภาพบรรยากาศการแข่งขันเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ17 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันงานวันแม่17 ส.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 8 7 ส.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 9 7 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนวงดนตรีไทยเข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยอัดเทปถวายพระพร3 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตรวจเช็คและปรับแก้ไขหลักสูตร19 ก.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 7 19 ก.ค. 2553
ผลการแข่งขันรายการ To Be Number 1 15 ก.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 6 9 ก.ค. 2553
การตรวจสอบความถูกต้องของ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของกลุ่มสาระศิลปะ3 ก.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 5 2 ก.ค. 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำใบงานที่ 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ26 มิ.ย. 2553
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(40)
โครงการค่ายศิลปะสัมพันธ์ครั้งที่ 7 “CREATIVE ART CAMP” 29 มี.ค. 2554
การอบรมครูศิลปะเรื่อง"แนวทางการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู"29 มี.ค. 2554
การแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง18 ม.ค. 2554
ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงแนวลูกกรุง รุ่นอายุ 11-14 ปี งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 15 ม.ค. 2554
ผลการแข่งขันการวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง1 ธ.ค. 2553
ผลการแข่งขันการวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง1 ธ.ค. 2553
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนบรรเลงดนตรีไทยบันทึกเทปถวายพระพร 1 ธ.ค. 2553
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนบรรเลงดนตรีไทยบันทึกเทปถวายพระพร 1 ธ.ค. 2553
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเพณีลอยกระทง22 พ.ย. 2553
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเพณีลอยกระทง22 พ.ย. 2553
กิจกรรมเสาร์สร้างสรรค์ คอร์พิเศษศิลปะครั้งที่ 216 พ.ย. 2553
กิจกรรมเสาร์สร้างสรรค์ คอร์พิเศษศิลปะครั้งที่ 216 พ.ย. 2553
กิจกรรมเสาร์สร้างสรรค์ คอร์พิเศษศิลปะ5 พ.ย. 2553
กิจกรรมเสาร์สร้างสรรค์ คอร์พิเศษศิลปะ5 พ.ย. 2553
ค่ายศิลปะ ACT FUN WITH ARTS 2010 26 ต.ค. 2553
ค่ายศิลปะ ACT FUN WITH ARTS 2010 26 ต.ค. 2553
การสัมมนาศิลปะเชิงวิชาการจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ23 ก.ย. 2553
การสัมมนาศิลปะเชิงวิชาการจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ23 ก.ย. 2553
ผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย13 ก.ย. 2553
ผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย13 ก.ย. 2553
ท่านผู้อำนวยการภราดาชำนาญ เหล่ารักผล แสดงความยินดีกับนักเรียน7 ก.ย. 2553
ท่านผู้อำนวยการภราดาชำนาญ เหล่ารักผล แสดงความยินดีกับนักเรียน7 ก.ย. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 11 28 ส.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 11 28 ส.ค. 2553
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ ๙ 23 ส.ค. 2553
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ ๙ 23 ส.ค. 2553
ภาพบรรยากาศการแข่งขันเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ17 ส.ค. 2553
ภาพบรรยากาศการแข่งขันเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ17 ส.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 9 7 ส.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 9 7 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนวงดนตรีไทยเข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยอัดเทปถวายพระพร3 ส.ค. 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนวงดนตรีไทยเข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยอัดเทปถวายพระพร3 ส.ค. 2553
ผลการแข่งขันรายการ To Be Number 1 15 ก.ค. 2553
ผลการแข่งขันรายการ To Be Number 1 15 ก.ค. 2553
การตรวจสอบความถูกต้องของ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของกลุ่มสาระศิลปะ3 ก.ค. 2553
การตรวจสอบความถูกต้องของ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของกลุ่มสาระศิลปะ3 ก.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 5 2 ก.ค. 2553
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่ 5 2 ก.ค. 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำใบงานที่ 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ26 มิ.ย. 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำใบงานที่ 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ26 มิ.ย. 2553

• แฟ้มผลงาน (0)