[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10256
ชื่อ: มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 2542  วท.บ  
2    โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 2538    
3    โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 2535    
4    โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2532    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่3 0
2557 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่3 0
2556 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4 0
2555 ครูประจำชั้น/หัวหน้าระดับชั้น ชั้นประถุมศึกษาปีที่ 4 0
2554 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถุมศึกษาปีที่ 4 0
2553 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ครูปกครองระดับชั้น ป.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2552 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2551 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2550 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2549 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2548 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2547 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2546 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2545 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2544 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2543 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2542 ครูคู่ชั้น/ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่21 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 1
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายพัฒนาโรงเรียนปี2561 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การวิจัยชั้นเรียนตามเกณท์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การวิจัยในชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2559 3.00
2560 การศึกษาในยุคthailand4.0 โรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2559 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2559 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2559 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การวิจัยชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 สุขภาพดีหลีกหนีออฟฟิศซินโดรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่งดีมีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 จิตวิทยาการดุแลนักเรียนและปกครองชั้นเรียนโดยวิธีทางลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 การสร้างภูมืคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาเพศด้วยธรรมะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 2.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศในการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.50
2558 .การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดการประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียนเรื่องเบิกบุญในงานเบิกบานในชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญธรบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.50
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมTQM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุขสนุกอยู่กับงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมบรรยายการอบรมศีลธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 ระบบประกันคุณภายภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 กฎกติกาการเล่นกีฬาสแต็ค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 พ.ย. 2555 - 07 พ.ย. 2555 3.00
2556 อบรมสัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 อบรมเรื่องโค้ชอย่างไรกีฬาฟุตบอลจึงไปสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลวิชัยเวช 23 มี.ค. 2556 - 24 มี.ค. 2556 12.00
2556 AFC "C" CERTIFICATE COACHING COURSE โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ม.ค. 2557 - 08 ก.พ. 2557 124.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เรื่อง พัฒนาจิตวิญญาณครู (ภราดาชุมพล ดีสุดจริต) ห้องประชุมรัตนฯ 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมสัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนฯ 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- สัมมนาในหัวข้อ ยุติธรรม สันติภาพและสิ่งแวดล้อม/สร้างคน ฯลฯ ห้องประชุมรัตนฯ (ภ.อำนวย ยุ่นประยงค์,ภ.ประทีป โกมลมาศ,ภ.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์) 12 พ.ค. 2552 - 12 พ.ค. 2552 0.00
- อบรมหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร วิชัย วงษ์ใหญ่) ห้องประชุมรัตนฯ 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 0.00
- อุดมการณ์ครูในโรงเรียนคาทอลิก สู่ความเป็นมืออาชีพ (คุณพ่อปิยะ โรจนมารี) ห้องประชุมรัตนฯ 14 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2552 0.00
- สัมมนาเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 07 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552 0.00
- โครงสร้างนโยบายบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ภ.ชำนาญ เหล่ารักผล) ห้องประชุมรัตนฯ (ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล) 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 0.00
- แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิฯ (ภ.ศิริชัย ฟอนซีกา) ห้องประชุมรัตนฯ 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 0.00
- แนวปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติงาน หน้าที่บุคลากร (ดร.วินัย รอดจ่าย) ห้องประชุมรัตนฯ 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 0.00
- การจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ห้องประชุมรัตนฯ 12 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 0.00
- การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ห้องประชุมรัตนฯ 23 มิ.ย. 2553 - 23 มิ.ย. 2553 0.00
- พัฒนาบุคลากรสื่อสารภาษาอังกฤษ (กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ) ห้องประชุมรัตนฯ 13 ส.ค. 2553 - 13 ส.ค. 2553 0.00
- อบรมพัฒนาจิตใจครูพุทธ ห้องประชุมรัตนฯ 16 ต.ค. 2553 - 17 ต.ค. 2553 0.00
- การรักษาสุขภาพ ดูและตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็งผู้ชาย ห้องประชุมรัตนฯ 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 0.00
- อบรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิและทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนมุทิตาธรรมาราม จ.นครปฐม 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 0.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร ACT BE TOGETHER โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- สื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนให้มีคุณภาพ (ผศ.ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวช,รศ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ) ห้องประชุมรัตนฯ 01 เม.ย. 2554 - 01 เม.ย. 2554 0.00
- การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง (ดร.โชติมา หนูพริก,ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์) ห้องประชุมรัตนฯ 03 ก.ย. 2554 - 03 ก.ย. 2554 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 2547 - 13 มี.ค. 2547 0.00
- การทดสอบวัดความรู้การสร้างบทเริยนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคอมพิวเตอร์ 21 ม.ค. 2548 - 21 ม.ค. 2548 0.00
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ คณะลูกเสือแห่งชาติ 01 พ.ค. 2545 - 01 พ.ค. 2545 0.00
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ คณะลูกเสือแห่งชาติ 10 เม.ย. 2544 - 10 เม.ย. 2544 0.00
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร(พิศลยบุตร) 22 มี.ค. 2544 - 22 มี.ค. 2544 0.00
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 มี.ค. 2543 - 17 มี.ค. 2543 0.00
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด "ผิน แจ่มวิชาสอน" 16 ต.ค. 2553 - 16 ต.ค. 2553 0.00
- เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง กองที่3กลุ่ม 4 สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 22 ม.ค. 2544 - 22 ม.ค. 2544 0.00
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2543 - 13 มี.ค. 2543 0.00
- อบรมครูแกนนำต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา (คุณชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา) ห้องประชุมรัตนฯ 09 ก.ย. 2548 - 09 ก.ย. 2548 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปั้นเซรามิค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2547 - 14 ต.ค. 2547 0.00
- ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ม.ค. 2543 - 30 ม.ค. 2543 0.00
- ร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมูลนิธิฯครั้งที่ 1 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ต.ค. 2542 - 29 ต.ค. 2542 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานเรื่องการนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 7
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 7
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2553  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย  
2  21 ส.ค. 2553  เกียรบัตรเชิดชูกเกียรติ เป็นผุ้มีความสามารถและทุ่มเท ต่อการฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียน จนประสบความสำเร็จในระดับประเทศ  
3  16 ม.ค. 2554  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 2 ปีติดต่อ  
4  16 ม.ค. 2556  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 3 ปีติดต่อ  
5  17 ก.พ. 2556  ฝึกสอนฟุตบอลได้รางวัลรองชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
6  4 เม.ย. 2556  ฝึกสอนฟุตบอลได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
7  18 ต.ค. 2556  รางวัลรองชนะเลิศเซปักตะกร้อกีฬาครู  เกียรติบัตร
8  26 พ.ย. 2556  ฝึกสอนฟุตบอลได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1รายการกีฬานักเรียน4สถาบัน  ถ้วยรางวัลแลเกียรติบัตร
9  17 ม.ค. 2557  ฝึกสอนฟุตบอลได้รางวัลรองชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
10  21 ม.ค. 2557  ฝึกสอนฟุตบอลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
11  27 ก.พ. 2557  ฝึกสอนฟุตบอลได้รางวัลรองชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2550  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)