[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10262
ชื่อ: มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 2 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว  ปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานแนะแนว
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 ผู้ประสานงานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13/2561
2561 คณะกรรมการพิจารณานักเรียนขอรับทุนและโควตา ประเภทต่างๆ ระดับปริญญาตรี 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 39/2561
2561 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 94/2561
2561 คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี140/2561
2561 คณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนใหม่ชั้น ม.1,ม.4 (รอบภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี150/2561
2561 คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 151/2561
2561 คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (PRE- ONET ป.4-ป.6) 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 156/2561
2560 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 5/2560
2560 กรรมการประเมินความพร้อมนักเรียน คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2561 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 6/2560
2560 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2560 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรีที่ 21/2560
2560 คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 46/2560
2560 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 68/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ 65/2560
2559 กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 49/2559
2559 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 62/2559
2559 คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 69/2559
2559 กรรมการและเลขานุการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 63/2559
2559 กรรมการประเมินความพร้อมนักเรียนสอบคัดเลือกนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 15/2559
2559 กรรมการกลาง สนามสอบโรงเรียนมณีวัฒนา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 154/2559
2559 กรรมการ ดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ 2016 0 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 130/2559
2559 กรรมการและเลขานุการ การดำเนินงานการสอน Club ปีการศึกษา 2559 0
2558 งานวิชาการ 0
2558 กรรมการและเลขานุการ โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน 21 คำสั่งโรงเรียน
2558 กรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 54 คำสั่งโรงเรียน
2558 คณะกรรมการจัดทำข้อมูล/เอกสาร ประเภทครูนิเทศ ส่งผลงานครูเข้าประกวดครูดีเด่น 66 คำสั่งโรงเรียน
2558 คณะกรรมการ จัดป้ายนิเทศนิเทศแสดงผลงานนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2557 42 คำสั่งโรงเรียน
2558 คณะกรรมการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน/ลงทะเบียน/กองอำนวยการ งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2015 139 คำสั่งโรงเรียน
2557 คณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2556 (จัดป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน) 55 คำสั่งโรงเรียน
2557 คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2557 26 คำสั่งโรงเรียน
2557 ประธานดำเนินการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Pre-ม.ต้น และ Pre-Admissions) ปีการศึกษา 2557 113 คำสั่งโรงเรียน
2557 คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2557 129 คำสั่งโรงเรียน
2557 ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG ปีการศึกษา 2557(ตัวบ่งชี้ 6.4,10.6) 140 คำสั่งโรงเรียน
2557 กรรมการพิจารณานักเรียนขอรับทุนการศึกษาและโควตาประเภทต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 166 คำสั่งโรงเรียน
2557 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา 2557 (ระดับครูแกนนำ) 177 คำสั่งโรงเรียน
2557 ประธานดำเนินการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Pre ประถมศึกษา ป.3-ป.6) ปีการศึกษา 2557 185 คำสั่งโรงเรียน
2556 ผู้ประสานงานแนะแนว 1 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร
2556 ครูผู้สอนวิชาแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร
2556 คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ 16 คำสั่งโรงเรียน
2556 คณะกรรมการ บริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน 18 คำสั่งโรงเรียน
2556 คณะกรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 37 คำสั่งโรงเรียน
2556 คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 67 คำสั่งโรงเรียน
2556 ประธานดำเนินการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 86 คำสั่งโรงเรียน
2556 ครูคู่ชั้น ม.4/6 127 คำสั่งโรงเรียน
2555 ผู้ประสานงานแนะแนว 1 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร
2555 ครูผู้สอนวิชาแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 1 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน จัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้อง ม.4/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 ประชาพิจารณ์ "ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 2562 ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. ห้อง 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 3.00
2561 ฺBU OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน ม.กรุงเทพ "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 30 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 6.30
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู วิทยากรโดย คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการเฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 ครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโดยส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ จังหวัดกำแพงเพชร 12 พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2561 4.30
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape โดย มิสอารญา พุทธสาร,ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 6.00
2560 ทำอย่างไรเมื่อคอมช้า วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 สุขภาพที่ดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม จัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวทางมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 หรรษา คาชัวรินา ชะอำ ปึกเตียน 22 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561 4.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข....ที่เลือกได้ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน (SWIS+) ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยคุณนลินรัตน์ สมหวังและคุณอรวรรณ เจริญผล ศูนย์ฟิตเนส อาคารจูบิลี่ 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 หลักสูตรการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนด้วย TK Teacherkit ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 1.00
2559 Learning with iPad โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี จากบริษัท SPVI ห้องประชุมอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 สัมมนาฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559 Limon Villa Khao Yai รีสอร์ท 23 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560 16.00
2559 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน รัตนบรรณาคาร 1 22 ก.ย. 2559 - 22 ก.ย. 2559 3.00 14423.docx
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 คุณธรรมจริยธรรมเรื่อง"จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"First Aid" โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาคณะกรรมการวิชาการ "Kham Reserve ปากช่อง" เกณฑ์การประเมินบุคลากร ฝ่ายวิชาการ Kham Reserve ปากช่อง จ.นครราชสีมา 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน"เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และ BSG โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 รู้ทัน รับมือ ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน โดย พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 3.00
2557 เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557 3.00
2557 โครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี ACT Fitness Center 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.30
2557 การแนะแนวเจาะลึกทางเลือกการศึกษา สู่อาชีพมาแรงในอนาคต ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 6.30
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอร์หแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 แนะแนวนวัตกรรมการศึกษาเพื่อวิศวกรยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 5.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 2557 ชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา 09 มี.ค. 2558 - 10 มี.ค. 2558 16.00
2556 ข้ามอนาคตระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบริบทประชาคมอาเซียน ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ 23 ส.ค. 2556 - 23 ส.ค. 2556 7.00
2556 โครงการ CREATIVE ROOM By Thai health ห้องเรียนรู้สร้างสรรค์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 12 ต.ค. 2554 - 12 ส.ค. 2554 0.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 25 ส.ค. 2554 - 26 ส.ค. 2554 0.00
2556 การแนะแนวศึกษาต่อโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 04 ก.ย. 2556 - 04 ก.ย. 2556 5.00
2556 ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาล ไทรโยคราฟท์ กาญจนบุรี 17 มี.ค. 2557 - 18 มี.ค. 2557 0.00
- อาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน" หอประชุมสถาบันการบินพลเรือน 14 ก.ย. 2555 - 14 ก.ย. 2555 0.00
- ติวเข้มภาษาอังกฤษสำหรับครู ACT ห้องเรียน 11A อาคารอินโดฟองโซ 06 ก.ย. 2555 - 12 ก.พ. 2556 30.00
- ภาษาจีน ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 3 01 ก.ย. 2555 - 21 ม.ค. 2556 40.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 1.30
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา 05 พ.ย. 2561 - 05 พ.ย. 2561 3
2560 ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ย. 2560 7
2556 ศึกษาดูงานวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 17 ส.ค. 2554 - 17 ส.ค. 2554 0
2556 หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา 26 ส.ค. 2556 - 26 ส.ค. 2556 8
2556 หลักสูตรการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 2556 - 20 มี.ค. 2556 5
2556 หลักสูตรการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05 ส.ค. 2556 - 05 ส.ค. 2556 6
2556 หลักสูตรการศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 29 ส.ค. 2556 - 29 ส.ค. 2556 7
2556 หลักสูตรการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22 ส.ค. 2556 - 22 ส.ค. 2556 4
2556 หลักสูตรการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 29 ก.ค. 2556 - 29 ก.ค. 2556 6
2555 โครงการ "SIU Open Day : A Day of Warmth & Innovation" มหาวิทยาลัยชินวัตร 26 พ.ค. 2555 - 26 พ.ค. 2555 0
2555 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ณ ประเทศสิงคโปร์ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ณ ประเทศสิงคโปร์ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 มี.ค. 2555  ปฏิบัติงานคณะกรรมการผู้พัฒนางานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
2  13 ส.ค. 2555  รางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาเปตองทีมหญิง งานกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 21  ผลการแข่งขัน
3  15 ก.พ. 2556  ผู้ให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เกียรติบัตร
4  22 ก.พ. 2556  ผ่านการพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันที่ 1 กันยายน 2555- 21 มกราคม 2556  เกียรติบัตร
5  25 เม.ย. 2556  ปฏิบัติงานคณะกรรมการผู้พัฒนางานด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร
6  25 ก.พ. 2559  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา 2557 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2553  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 128 3 110 8 มี.ค. 2554 ใบเชิดชูเกียรติยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
13 ม.ค. 2560  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 132 32 0 5 ธ.ค. 2558 ใบเชิดชูเกียรติยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานแนะแนว,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)