[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10267
ชื่อ: มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ
ฉายา: ภา
อายุงาน: 19 ปี 10 เดือน 26 วัน
Social Network: 3102200608636
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี   2558  ปริญญาตรี  
2    ราชภัฎนครปฐม 2540  ปริญญาตรี  ตามเอกสารการจบ
3  ปริญญาตรี  ราชภัฏนครปฐม 2540  กศ.บป.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2561 รองหัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2561 ครูเครื่อข่ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 0
2561 ตัวแทนตรวจแผนฯ12 ระดับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1-6และม.1-6 0
2561 เหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0
2561 เหรัญญิกระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2561 ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2561 ครูสอนวิชาการงานอาชีพประถมศึกษาปีที่5-6 ประถมศึกษาปีที่ 5-6 0
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2560 รองหัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2560 เหรัญญิกระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2560 เหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา 0
2560 ครูเครื่อข่ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 0
2560 ตัวแทนตรวจแผนฯ12 ระดับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 0
2560 ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2560 สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 5-6 0
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6/7 0
2559 รองหัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2559 ตัวแทนนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1-6 0
2559 ครูเครื่อข่ายนิเทศของฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา 0
2559 ตัวแทนตรวจแผนฯ12 ระดับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 0
2559 เหรัญญิกระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2559 เหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6/2 0
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6/6 0
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6 0
2555 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 เหรัญญิกระดับ เหรัญญิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 6 0 เอกสารการมอบหมายงานและหน้าที่ของโรงเรียนฯ
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6 0
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6 0
2552 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6 0
2551 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6 0
2550 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6 0
2549 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2549 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ื 6 0
2548 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2547 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2546 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2545 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2544 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การประดิษฐ์พวงกุญแจ” อาคารโกลเด้นท์จูบิรี่ ห้องหัตถกรรมชั้น 2 21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 1.30
2561 การอบรม“พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 5.00
2561 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การประดิษฐ์หมอนปักเข็มเย็บผ้า สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561 3.00
2561 การประดิษฐ์กระถางผ้าชุบปูนปลาสเตอร์ สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 17 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 4.00
2561 การทำขนมกรอบเค็ม สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 19 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 3.00
2561 การถักผ้าลองแก้วน้ำ สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 22 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561 3.00
2561 การตัดเย็บซ่อมเสื้อผ้า สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 23 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 3.00
2561 การตัดเย็บกระโปรงทำงาน สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561 3.00
2561 การผูกผ้ามัดผ้าในงานมงคลต่างๆ สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 13 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 3.00
2561 การตัดเย็บผ้ากันเปื้อน ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านฉัตรชัย คลองทวีวัฒนา 10 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 3.00
2561 การทำน้ำพริกกลางดง สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 24 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 0.00
2560 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลสู่แผนพัฒนาโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 8.00
2560 การช่วยเหลือดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 17 พ.ค. 2561 - 17 พ.ค. 2561 2.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand4.0 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 8.00
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 17 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 2.00
2560 การทำดอกไม้ัจันทน์ถวายรัชกาลที่6 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 2.00
2560 อบรมครูเครือข่ายนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 17 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 2.00
2560 สัมมนาครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 7.00
2560 สุขภาพที่ดีหลีกหนีออฟฟิตซินโดรม ห้องฟิตเนสอาคารโกลเด้นท์จูบิลี่ 22 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561 3.00
2560 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 8.00
2560 อบรมแนวทางการจัดทำหลักสูตรปี2561 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 9.00
2559 การฟื้นฟูจิตใจ วัดญาณเวศวิศกวรรณ พุทธมณฑล 25 ธ.ค. 2559 - 25 ธ.ค. 2559 3.00
2559 การทำขนมกรอบเค็ม สนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา 27 ธ.ค. 2559 - 27 ธ.ค. 2559 3.00
2559 การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านฉัตรชัย คลองทวีวัฒนา 23 ต.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559 2.00
2559 การตัดเย็บผ้า หลวงพ่อทวีศักดิ์คลองขวาง 16 ต.ค. 2559 - 16 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนางานวิชาการปีการศึกษา2559 หอประชุมหลุยส์มารีกรียองเดอมงฟอร์ด 12 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2559 8.00
2559 การใช้เตาแก๊สอย่างถูกวิธีและประหยัด สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา กทม. 19 มี.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2560 2.00
2558 เรื่อง การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม&fn1=บันทึกการอบรม__เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนฯ.docx รัตนบรรณาคาร 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 การเขียนแผนและการจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา2558 รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 14.00
2558 เรื่อง การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม รัตนบรรณาคาร1 1.00
2558 เรื่อง การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม รัตนบรรณาคาร1 5.00
2558 การใช้เศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยฃน์ สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา 23 ส.ค. 2558 - 23 ส.ค. 2558 6.00
2558 การทำอาหารไทยและขนมไทย สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา 02 ส.ค. 2558 - 02 ส.ค. 2558 4.00
2558 เรื่อง การบันทึกประวัติการอบรมและชั่วโมงการอบรม รัตนบรรณาคาร1 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้” รัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม รัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 อบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การใช้เศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยฃน์ สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา 06 ธ.ค. 2558 - 06 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา 09 ม.ค. 2559 - 09 ม.ค. 2559 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ การใช้โปรแกรม ESET NODS ANTIVIRUS 7 ” โดย...มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์4อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพตามกฏกระทรวงพ.ศ.2553 ห้องประชุมยอห์นแมรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 14.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 14.00
2557 การประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ สนามหลวง2 12 ส.ค. 2557 - 12 ส.ค. 2557 2.00
2557 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้สวยงาม สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา 19 ต.ค. 2557 - 19 ต.ค. 2557 2.00
2557 การหล่อรูปจากปูนปลาสเตอร์ สนามหลวง2 เขตทวีวัฒนา 05 ธ.ค. 2557 - 05 ธ.ค. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 8.00
- พลังจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- การใช้จักราเย็บผ้าและการเย็บผ้าคลุมจักร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 0.00
- การทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ACT Club 2012 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 พ.ค. 2555 - 22 พ.ค. 2555 0.00
- คณะกรรมการครูแกนนำเครือข่ายนิเทศภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 มิ.ย. 2555 - 19 มิ.ย. 2555 0.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การดูแลสุขภาพของคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ย. 2555 - 10 พ.ย. 2555 0.00
- พัฒนาครูสอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- การล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดยคุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4
2560 ระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มศว.ประสานมิตร 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7
2557 การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ห้องประชุมหลุยส์มารีฯ 24 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 1
2560 การแข่งขันภายนอกทำอาหาร ห้องคหกรรมโกลเด้นท์ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 6
2557 การจัดทำอาหารหวานและคาว อาคารโกเด้นท์จูบิลี่ 21 ต.ค. 2557 - 21 ต.ค. 2557 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)