[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10272
ชื่อ: มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (67)


6 รูป

2 รูป

7 รูป

5 รูป

3 รูป

4 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 2542  การศึกษาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2554 กรรมการและเลขานุการ งาน English Programme
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/A
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้นป.5A สอนวิชา Computer EP G.5-6 ประถมศึกษาปีที่ 5 10272
2560 ครูประจำชั้นป.4B สอนวิชา Computer EP G.1,2 และ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 10272
2559 ครูประจำชั้นป.4A สอนวิชา Computer EP G.1 - 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 10272
2558 ครูประจำชั้นป.4B สอนวิชา Computer EP G.1 - 4 ฝ่าย English Program 10272
2557 ครูประจำชั้นป.3A สอนวิชา Computer EP G.1 - 4 ฝ่าย English Program 10272
2556 ครูประจำชั้นป.3A สอนวิชา Computer EP G.1 - 4 ฝ่าย English Program 10272
2555 EP Mathematics Teacher G.4C ฝ่าย English Program 10272
2555 ครูประจำชั้นป.3A สอนวิชา Computer EP G.1 - 4 ฝ่าย English Program 10272
2553 EP Office Administration and Public Relation แผนก English Program 10272
2548 Bell Office Administration ฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ 10272
2543 Customer Support and Service Internet Center ฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ 10272
2542 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 ฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ 10272
2540 Customer Support and Service Internet Center ฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ 10272
2538 เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์36 ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง“การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ“แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยวิทยากร ม.ประเทือง โปร่งมะณี ป.5/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ“การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม“พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับประถมศึกษา โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ และคณะวิทยากร ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 12.00
2561 การอบรม“การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น” โดยวิทยากรจากบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 06 ก.พ. 2562 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 2.00 15979.jpg
2560 การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรจากงานหลักสูตรและนิเทศการสอน 1. มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ 2. มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ส.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560 6.00 16235.jpg
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“การใช้ IPad V.11.2.1” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี Accredited Professional Development บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ห้อง Theophane Learning Space 16 ธ.ค. 2560 3.00
2560 The English Language Proficiency Course โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 8.00
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ โดยอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17 ต.ค. 2559 6.30
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword โดยสมาคมCrosswords แห่งประเทศไทย ห้องประชุมมงฟอร์ต 10 มิ.ย. 2559 1.00
2559 การบริโภคผัก ผลไม้ อย่างไรปลอดภัยจากพิษตกค้าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 17 ก.ค. 2559 1.30
2559 บรรยายในหัวข้อการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี โดยดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 04 มิ.ย. 2559 1.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) โดย 1. มิสนฤมล น้อยอิ่มผช.ผอ. ฝ่าย English Program2. ม.จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้าแผนกปกครอง/กิจกรรม English Program 3. ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัสหัวหน้าแผนกวิชาการ English Program/ประสานงานต่างประเทศ 4. มิสบุปผา วิเศษศิริงานวิชาการนิเทศและประเมินผล 5. ม.ชนกันต์ นันท์ชัยDeputy Head of International Relations บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 10 ก.ย. 2558 - 13 ก.ย. 2558 30.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รักแม่ อย่างถูกวิธี" โดย วิทยากรจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 07 ส.ค. 2558 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 2.00
2557 "ธรรมมะในโรงเรียน" เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญและพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม " คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน " โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 ฟังบรรยายในห้วข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “ การใช้โปรแกรม ESET NODS ANTIVIRUS 7 ” โดย...มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 1.00
2556 อบรม Teacher Training Concept Lesson Plans ปีการศึกษา 2556 Academic and Recreational Center St. Gabriel 2000 01 พ.ค. 2555 - 02 พ.ค. 2555 13.00
2556 อบรม Teacher Training Concept ; Lesson Plans 5 วิชา ปีการศึกษา 2556 Academic and Recreational Center, St. Gabriel 2000 01 พ.ค. 2555 - 02 พ.ค. 2555 13.00
2556 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Adobe Illustrator ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 24 ส.ค. 2556 - 07 ก.ย. 2556 18.00
2556 อบรม Teacher Training Concept Lesson Plans ปีการศึกษา 2556 Academic and Recrative centre St Gagriel 2000 01 พ.ค. 2555 - 02 พ.ค. 2555 13.00
2556 อบรม Teacher Training Concept Lesson Plans ปีการศึกษา 2556 Academic and Recrative centre St Gagriel 2000 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2555 13.00
- English Pathways Course Bell Bedgebury International School UK ประเทศ England 30 มี.ค. 2551 - 18 เม.ย. 2551 63.00
- อบรมภาษาอังกฤษ EF English First EF International Auckland ประเทศ New Zealand 13 เม.ย. 2555 - 20 พ.ค. 2555 15.00
- อบรมการใช้ Windows 8 และ Microsoft Office 2013 วิทยากรจาก บริษัท ARIT จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 27 เม.ย. 2556 6.00
- EF Education First SLEP Test โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2550 2.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงานลงระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการสอบ CUTEP โดยศูนย์จุฬามหาวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2554 - 30 มี.ค. 2555 60.00
- อบรมภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-BELL โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 มิ.ย. 2549 50.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิและทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาศ 84 พรรษา สวนมุทิตาราม จ.นครปฐม 03 ต.ค. 2554 8.00
- อบรมเรื่องครูในยุคปัจจุบัน โดยสังฆราชยอด เสนรักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 05 ม.ค. 2556 3.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla โดย มาสเตอร์เจริญ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 15 ธ.ค. 2555 3.00
- อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 23 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh 02 มิ.ย. 2555 3.00
- การอบรมพัฒนาครูสอนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-BELL ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-BELL โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 มิ.ย. 2552 60.00
- การหลักสูตรอบรมการใช้งาน Mac OS สำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh 11 มิ.ย. 2554 5.00
- การใช้งานและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 15 ธ.ค. 2555 3.00
- อบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Wondershare QuizCreator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 04 มี.ค. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 4
2560 การศึกษาดูงานเรื่อง“สถานศึกษาหลักสูตร English Program” โดย คณะวิทยากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ต.ค. 2560 8
2559 สถานศึกษาหลักสูตร English Program โดยนายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 4 1131.docx
2557 "วันนักประดิษฐ์" 2558 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี 03 ก.พ. 2558 4
2555 สังเกตุการสอนและการดำเนินงานของ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรี 17 ส.ค. 2554 5
2555 สังเกตุการสอนและการดำเนินงานของ ศูนย์ภาษาอังกฤษ EF Education First EF International Auckland ประเทศ New Zealand 20 เม.ย. 2555 - 13 พ.ค. 2555 75
2555 การดำเนินงานของ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา โรงเรียนผไทอุดมศึกษา 27 ม.ค. 2555 5
2555 การศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการที่บริษัท ณ พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 16 ม.ค. 2553 5
2548 สังเกตุการสอนและการดำเนินงานของ ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell International UK Bell Bedgebury ประเทศอังกฤษ 30 มี.ค. 2551 - 19 เม.ย. 2551 63
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน (ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 31 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  15 ม.ค. 2009  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์  
2  22 มิ.ย. 2552  ผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ประกาศจากงานบุคคล บุคลากรที่มีผลการสอบ CU-TEP และ IELTS ผ่านเกณฑ์
3  20 ก.ค. 2555  ผลการสอบ CU-TEP ผ่านเกณฑ์กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ประกาศจากงานบุคคล บุคลากรที่มีผลการสอบ CU-TEP และ IELTS ผ่านเกณฑ์
4  22 ม.ค. 2556  ส่งนักเรียนเข้าแข่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม PaintBrush ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โครงการแข่งขันรอบภายใน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับป.2
5  13 ก.พ. 2556  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๕ นักเรียนได้รางวัลเหรียญทองแดง ด.ช.นิธิวัฒน์ บัวพรหมมี  ผลการแข่งขัน วาดภาพกราฟฟิคโปรแกรมเพ้น (ประเภทบุคคล)
6  16 พ.ค. 2557  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย  
7  6 มี.ค. 2558  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสายติดต่อกัน 2 ปี  
8  21 ม.ค. 2559  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการผลิตสื่อการสอนอิล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อัลบั้มที่ 9695
9  19 ก.พ. 2559  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2558  อัลบั้มที่ 9817
10  1 เม.ย. 2559  เกียรติบัตรครูที่มีส่วนส่งเสริมแก่เรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ  
11  2 มี.ค. 2560  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2559   อัลบั้มที่ 11008

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2552  ดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 5 ธ.ค. 2551 1
15 ม.ค. 2557  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 130 4 67 28 ม.ค. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)