[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 10273
ชื่อ: มิส  นฤมล    ไทยถาวร
ฉายา: -
อายุงาน: 14 ปี 6 เดือน 26 วัน
อีเมล: narumon_surachon@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /8

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  
2    โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 2534  ประกาศนียบัตรวิชา  
3    โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 2538  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
4    สถาบันราชภัฏธนบุรี 2542  ศศ.บ.  

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 งานปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2548 งานปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2549 งานปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2550 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.3/3 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2551 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/ุ6 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2552 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/ุ6 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2553 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/2 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2554 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/4 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2555 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/2 ประถมศึกษาปีที่ 1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรมการใช้งาน Samsung GALAXY Tab10.1 เบื้องต้น แก่ครูอจารย์ระดับชั้น ป.1 รัตนบรรณาคาร 2 05 มี.ค. 2555 - 05 มี.ค. 2555 2
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 20 มี.ค. 2555 - 20 มี.ค. 2555 12
สัมมนาการ สังคมออนไลท์คือสวรรค์ของอาชญากรรมไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2555 3
อบรม เรื่อง ตรวจสุขภาพ รู้ทันโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1
อบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯใน 5 รายวิชา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 2
การดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1
ศึกษาดูงานเรื่องการสอนบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 5
อบรมเรื่อง พลังจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3
อบรม เรื่อง พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6
อบรมการใช้แท็บเล็ต ให้คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2555 - 17 พ.ย. 2555 3
อบรมเรื่องครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3
อบรมการใช้ Windows 8 และ Microsoft Office 2013 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 6
คู่มือ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 04 มี.ค. 2556 - 04 มี.ค. 2556 3
อบรม สัมมนา เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 เม.ย. 2556 - 11 พ.ค. 2555 18
อบรมหลักสูตรการใช้งาน WINDOWS8 และ PREVIEW OFFICE 2013 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6
การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ย. 2556 - 02 ต.ค. 2555 ุ6
อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 4 130 4 53 19 ก.พ. 2557

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอชมเชยนางสง่า พรมจีน ที่เก็บ Notebook ได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ 23 ก.ย. 2556
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)