[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10273
ชื่อ: มิส  นฤมล    ไทยถาวร
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 6 เดือน 29 วัน
อีเมล: narumon_surachon@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏธนบุรี 2542  ศศ.บ.  
2    โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 2538  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
3    โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 2534  ประกาศนียบัตรวิชา  
4    โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2554 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/6
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 งานปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2548 งานปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2549 งานปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2550 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.3/3 ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2551 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/ุ6 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2552 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/ุ6 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2553 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/2 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2554 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/4 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2555 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/2 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2556 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.1/8 ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2557 ครูประจำชั้น ป.1/3 ประถมศึกษาปีที่ 1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" ประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2
2557 “การใช้ลิฟท์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา” ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 1
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2
2557 การจัดการเรียนรู้ Stem Education ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 01 ธ.ค. 2557 - 01 ธ.ค. 2557 1

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 4 130 4 53 19 ก.พ. 2557

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 8 เม.ย. 2558

• แฟ้มผลงาน (0)