[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10274
ชื่อ: มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541  ประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพครู  
2    มหาวิทยาลัยสยาม 2541  การบัญชี  
3    เทคนิคพาณิชยการธนบุรี 2539  ปวส.การบัญชี  
4    โรงเรียนภาษานุสรณ์ บางแค  ปวช.การบัญชี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2562 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2560 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2559 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2558 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2557 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2556 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2556 ที่ปรึกษา งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2555 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2555 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2554 ประธานกรรมการ งานการเงิน (รับและจ่ายเงิน)
2554 หัวหน้าแผนกการเงิน งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2554 หัวหน้าแผนกการเงิน งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน 0 ประกาศอัตรากําลังบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจําปีการศึกษา 2562
2561 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 ประกาศอัตรากําลังบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจําปการศึกษา 2561
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน 0 อัตรากําลังประจําปการศึกษา 2560
2559 ผู้ช่วยหนัวหน้าฝ่ายการเงิน 0 ประกาศอัตรากำลังปีการศึกษา 2559
2558 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2558
2557 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2557
2556 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2556
2555 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2555
2554 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2554
2553 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2553
2552 หัวหน้าแผนกการเงิน 0 อัตรากำลัง 2552
2541 ครูสนับสนุนการสอน ประจำฝ่ายการเงิน 0
2538 เจ้าหน้าที่ ประจำฝ่ายการเงิน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย กราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารย์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์แห่งประเทศไทย หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โอยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น/ผู้พิพากษาสมทบ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี2562 โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 .30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 อบรมสัมมนาบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงแรมบุศน้ำทอง จังหวัดลำปาง 28 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 16.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การประชุมสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ” โดยวิทยากรจาก ทีมงานวิเคราะห์การจัดทำรายงาน ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12.00
2561 อบรมเรื่องการเขียนประเมินแผนงานโครงการปีการศึกษา 2561 รัตนบรรณาคาร 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ืทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Edution Chaiter ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 ตรวจสอบบัญชีในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ(SL/ACS/ACR) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา/โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา/โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 24.00
2560 การจัดทำบัญชีและงบการเงินโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 29 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561 6.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต ห้องมาร์ตินยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี พ.ศ. 2560-2564” โดย...ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 8.30
2559 การประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2556 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน / โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การบัญชี งบการเงิน และการวิเคราะห์ การวางแผนการเงิน และการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ" จัดโดย ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 16.00
2558 "การเขียนแผนงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" โดย ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บ้านชมเดือนอัมพวา 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การบรรยายพิเศษ โดย ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้ม กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดย นายชารีย์ บุญญวินิจ เจ้าของ "ฟาร์มลุงรีย์" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558” โดย 1. มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี – Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP โดย มิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” โดย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และ BSG โดย ม.จรัญ น้อยอ่ิ่ม และ ม.นฤมล น้อยอ่ิม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง"เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม "Total Quality Management (TQM) โดย อ.พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบาบและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย ม.จรัญ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 ฟังบรรยายชี้แจงเรื่องโึครงการดำรงสภาพความเป็นครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 12 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายพิเศษเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 7.00
2557 อบรมเรื่องหลักการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่อง หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 4.00
2557 อบรมเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 3.00
2557 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดโครงร่างรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 0.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่องข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภ.อรุณ เมธเศรษฐ์ (อธิการ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ค. 2556 - 30 พ.ค. 2556 2.00
2556 สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย พ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 13 ธ.ค. 2556 - 13 ธ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง นโยบายปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพรามหณ์ (ผู้อำนวยการ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 อบรมสัมมนาตำแหน่งผู้ร่วมบริหารในหัวข้อ "เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย อ.ไมตรี ทองประวัติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2554 "ACT : A LEARNING SCHOOL" ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 16.00
2556 สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2552 ภายใต้หัวข้อ ACT Leadership Development (สองมือคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์ ACT สู่ความเป็นหนึ่ง) ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 25 เม.ย. 2552 - 26 เม.ย. 2552 16.00
2556 สัมมนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน เรื่อง "Service Mind by Our teamwork" อัมพวา สมุทรสงคราม 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 4.00
2556 สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 เรื่องแนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.พิศาล สร้ายสุหร่าย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
2556 อบรมเรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พ.ท.น.พ.ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรฒ รพ.พญาไท 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
2556 อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร รพ. นครธน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
2556 สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 มูลนิธิคณะเซนต์เบรียลแห่งประเทศไทย 01 พ.ย. 2555 - 02 พ.ย. 2555 12.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2556 เรื่อง คุณธรรมของครู โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอมกัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- อบรมเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 8.00
- สัมมนาการแก้ปัญหาวิกฤตโรงเรียนเอกชน ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550 หอประชุมคุรุสภา 08 มิ.ย. 2551 8.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมครูสู่วิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 7.00
- สัมมนาการพัฒนาการบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2551 8.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และทบทวนการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 มี.ค. 2551 7.00
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2550 8.00
- อบรมการวิเคราะห์ทางการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 ส.ค. 2550 8.00
- อบรมพัฒนาจิตใจ ครูฝ่ายการเงิน วัดอ้อน้อย จว.นครปฐม 05 ส.ค. 2550 8.00
- อบรมเทคนิคการใช้สื่อแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 พ.ค. 2550 8.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 พ.ค. 2550 8.00
- สัมมนากลุ่มงานการเงินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 มิ.ย. 2550 - 06 พ.ค. 2550 14.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2549 8.00
- การเรียนรู้เพ่ิมพลังสมอง (BRAIN-BASED LEARNING) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 พ.ค. 2549 8.00
- อบรมแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มี.ค. 2549 - 17 มี.ค. 2549 14.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร จว.ราชบุรี 13 ก.พ. 2549 8.00
- การบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ต.ค. 2548 3.00
- อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2548 1.00
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2548 - 13 พ.ค. 2548 14.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2548 - 10 พ.ค. 2548 14.00
- ประชุมเครือข่ายงานการเงินมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่นิติบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 มิ.ย. 2551 7.00
- สัมมนาบทบาทของโรงเรยนเอกชนภายหลังขอยกเว้นตามมาตรา 159 หอประชุมคุรุสภา 16 ส.ค. 2551 7.00
- สัมมนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 ก.ย. 2551 - 06 ก.ย. 2551 14.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2551 7.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 มี.ค. 2552 7.00
- สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารในระดับต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2552 จว.ปทุมธานี 25 มี.ค. 2552 - 26 มี.ค. 2552 14.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2552 ปีที่ 48 แห่งการก่อตั้งโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2552 18.00
- อบรม เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2552 4.00
- อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2552 7.00
- สัมมนา การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 ส.ค. 2552 - 09 ส.ค. 2552 21.00
- สัมมนาการให้การศึกษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 39 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 23 ส.ค. 2552 - 26 ส.ค. 2552 28.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำเนินงานฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2552 7.00
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน เรื่อง “โครงสร้างการบริหารและนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2553” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 6.00
- สัมมนา เรื่อง “แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย “ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2553 4.00
- สัมมนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนา” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 4.00
- สัมมนา เรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2553 6.00
- ประชุม เรื่อง “สรุปประเด็นปัญหา การศึกษาเอกชน นำเสนอเข้าสู่แผนปรองดองแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และขวัญ กำลังใจ ของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 24 มิ.ย. 2553 7.00
- ประชุม เรื่อง “การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โรงแรม บางกอกพาเลซ ประตูน้ำ 31 ส.ค. 2553 6.00
- ประชุม เรื่อง “การบริหารงานบัตรเครดิต CGA/SFT-กสิกรไทย สมาพันธ์สมาคมศิษย๋เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย 28 ส.ค. 2553 4.00
- สัมมนาร่วมกับคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง “การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โรงแรม รอยัลวิเวอร์ บางพลัด กทม. 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 24.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2553 7.00
- อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 มิ.ย. 2554 - 02 ก.ค. 2554 32.00
- ประชุมเพื่อประเมินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 19 ม.ค. 2554 - 19 ม.ค. 2554 6.00
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี กทม. 28 ก.ย. 2554 8.00
- ประชุมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ก.ย. 2554 6.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 4 พ.ศ.2555 - 2559 โดย อ.มนัส อารีพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 12.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ สวนมุทิตา ธรรมาราม นครปฐม 07 ต.ค. 2554 8.00
- อบรมบุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 มิ.ย. 2554 - 02 ก.ค. 2554 48.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.00
- สัมมนาบุคลากร เปิดภาคเรียน 2555 เรื่องวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภ.วิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.50
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน ACT be togeter โรงแรมกรุงศรีริฟเวอร์ จ.อยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 16 ก.ค. 2555 16.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- สัมนนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เรื่องการเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน 2015 โดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- อบรมเรื่องครูในยุคปัจจุบัน โดยสังฆราช ยอด เสนรักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมการใช้ Tablet จัดโดยฝ่ายธุรการ - การเงิน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 0.00
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ก.ย. 2554 - 18 ก.ย. 2554 16.00
- การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา แก่สถานศึกษา 5 ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2553 ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลลูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กทม. 05 ก.พ. 2553 - 05 ก.พ. 2553 0.00
- ศึกษาดูงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต ประเทศอียิปต์ และยุโรปตะวันออก อียิปต์ และ ยุโรปตะวันออก 29 เม.ย. 2555 - 07 พ.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ณ เซี่ยงไฮ้ - หังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561 30
2557 ขัอคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2556 ศึกษาดูงานประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 21 มี.ค. 2556 0
2555 ศึกษาดูงานสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน กราฟฟิค จำกัด บริษัทแปลน กราฟฟิค จำกัด 21 พ.ย. 2555 - 21 พ.ย. 2555 12
2555 ศึกษาดูงานระบบการศึกษาประเทศเวียตนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 48
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ผู้ตรวจ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและมาตรฐานการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 16
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  เกียรติบัตรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร
2  15 ม.ค. 2011  เกียรติบัตรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร
3  11 ก.พ. 2012  เกียรติบัตรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2556  เกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ดีเ่ด่น ไม่ขาด ลา มาสาย 3 ปีติดต่อกัน(ปี 2553 - 2555)  เกียรติบัตร
5  16 พ.ค. 2557  เกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ดีเ่ด่น ไม่ขาด ลา มาสาย 4 ปีติดต่อกัน(ปี 2553 - 2556)  เกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2558  เกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ลา มาสาย 5 ปีติดต่อกัน (ปี2553-2557)  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2008  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 0 0 0 0
5 ธ.ค. 2555  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ "จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 130 4 57 29 ม.ค. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานรับ-จ่ายเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานรับ-จ่ายเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานรับ-จ่ายเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)