[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10280
ชื่อ: มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
ฉายา: เอ
อายุงาน: 19 ปี 0 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2557 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 ที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2557 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2557 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 ที่ปรึกษา งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาลโรงเรียน
2556 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานลูกเสือและเนตรนารี
2556 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานระดับชั้น
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 ที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 ที่ปรึกษา งานลูกเสือและเนตรนารี
2555 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานระดับชั้น
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 ที่ปรึกษา งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานศูนย์กีฬา 0 คำสั่งที่1/62
2561 ผู้ประสานงานศูนย์กีฬาและนันทนาการฝ่ายกิจกรรม 0 คำสั่งที่1/61
2560 ผู้ประสานงานศูนย์กีฬาและนันทนาการฝ่ายกิจกรรม 0 คำสั่งที่1/60
2559 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 0 คำสั่งแต่งตั้ง001/2559
2558 งานดูแลระเบียบวินัยนักกีฬาโครงการพิเศษ / บริหารงานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล ฝ่ายบริหารทั่วไป ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งเลขที่ 001/2558
2557 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/2557
2556 หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียนมัธยม มัธยม 0
2555 หัวหน้าแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 ฝ่ายกิจกรรม ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม จัดโครงการ "อบรมปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง "สุขภาพที่ดีหลีกหนีออฟฟิศซินโดม" โดยคุณจิรสิน จินดามรกฏ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข......ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรันบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องปรชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" First Aid โดยหน่วยงานพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 6.00
2558 "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" First Aid โดยหน่วยงานพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 6.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องปรชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา อาจารย์ ศุภชัย เมืองรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 การเสรมสร้างทักษะชีวิต เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนแกนนำมาตรฐานต้านยาเสพติด โดย สภากาชาดไทย ท่าชัย โอมสเตย์ จ.นครนายก 09 ก.ย. 2557 - 10 ก.ย. 2557 16.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร(โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร(โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์) 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม) 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร(โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยอาจารย์ไมตรี ทองประวัติ) 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยพระพยอม กัลยาโน) 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย) 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หอประหลุยส์ 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงานฟิตเนส โรงพยาบาลศิริราช 26 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 6
2556 การบริหารงานฝ่ายปกครองและกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 6
2555 การประเมินโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด สำนักสภากาชาดไทย 26 ก.พ. 2556 - 26 ก.พ. 2556 6
2555 การบริหารจัดงานปกครอง โรงเรียนดาราสมุทร 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 4
2555 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรีบลแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 18
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยป่วย สาย ลา ขาด  ใบวุฒิบัตร
2  15 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี (จากครุสภา)  ใบวุฒิบัตร
3  16 พ.ค. 2557  ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยป่วย สาย ลา ขาด 2 ปี  ใบเกียรติบัตร
4  5 เม.ย. 2562  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาดลา มาสาย 7 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2561  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 แชมป์เหรียญทอง กีฬาปีนหน้าผา PumpFest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ 17 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Deep Climbing Competition 2019(Season 4) 19 มิ.ย. 2562
 แชมป์ปีนหน้าผา Transend Beyond Limits 2019-Singapore 3 ก.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 31 ก.ค. 2562
 Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) 10 ก.ย. 2562
 IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY) 10 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)