[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10290
ชื่อ: มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562)
ฉายา: หม่อม/ต๋อง
อายุงาน: 18 ปี 9 เดือน 15 วัน
Social Network: facebook บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2545  การสอนโครงงานปฏิบัติงานอาชีพและธุรกิจศึกษา  ใบแสดงผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กทม.
2    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538  Coursework เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ใบแสดงผลการศึกษาCoursework
3    มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ 2528  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.)  ใบแสดงผลการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
4    โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ ฯ 2520  วิทย์-คำนวน(ไม่เรียนชีวะ)  ใบแสดงผลการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม.
5    โรงเรียนพันธะศึกษา (แผนกมัธยม) กรุงเทพมหานครฯ 2518  ประถม - มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบแสดงผลการศึกษาจากโรงเรียนพันธะศึกษา (แผนกมัธยม) กทม.

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2559 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2558 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานหอพัก
2557 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานหอพัก
2556 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานอาคารหอพัก และเข้าสอนคู่ภาษาอังกฤษระดับ ม.2 และ ม.3 ม.2 และ ม.3 0 ฝ่ายบุคคล
2560 หัวหน้างานอาคารหอพัก และเข้าสอนคู่ต่างชาติระดับ ม.4 และ ม.6 ม.4 และ ม.6 10290 ฝ่ายบุคคล อัสสัมชัญธนบุรี
2559 หัวหน้างานอาคารหอพัก และเข้าสอนคู่ต่างชาติระดับ ม.3 10290 ฝ่ายบุคคล
2558 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ม.5 และดูแลหอพักครูต่างชาติ ม.5 10290 ฝ่ายบุคคล
2557 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ม.5 และดูแลหอพักครูต่างชาติ ม.5 10290 ฝ่ายบุคคลการ
2556 ดูแลหอพักต่างชาติ&สอนวิชาการงาน ม.5 ม.5 10290 ฝ่ายบุคลากร
2555 ดูแลหอพักต่าง ๆ ในโรงเรียนและสอนวิชาการงานอาชีพ ม5 ม.5 10290
2554 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4& ม.5 10290 ฝ่ายบุคลากร
2553 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 10290 ฝ่ายบุคลากร
2552 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 & ม.5 10290 ฝ่ายบุคลากร
2551 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 10290 ฝ่ายบุคลากร
2550 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-ป.5 EP 10290 ฝ่ายบุคลากร
2549 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 10290 ฝ่ายบุคลากร
2548 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 EPป.4 EP& ป4/6-7 10290 ฝ่ายบุคลากร
2547 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 10290 ฝ่ายบุคลากร
2546 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 10290 ฝ่ายบุคลากร
2545 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 10290 ฝ่ายบุคลากร
2544 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 & ม.6 10290 ฝ่ายบุคลากร
2543 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 10290 ฝ่ายบุคลากร

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” รัตนบรรณาคาร 2 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่การพัฒนาโรงเรียน" อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” รัตนบรรณาคาร 2 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง จิตวิทยาการดูแลนักเรียน รัตนบรรณาคาร 2 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รัตนบรรณาคาร 2 29 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” รัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล รัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อ.ชาตรี และ อ.บุญมา รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การพัฒนาศักยภาพคณะผู้ดำเนินโครงการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชมรมผู้ผลิตเครื่องดื่มกล่องUHT บ้านพลอยประทานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 04 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 21.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 6.00
2557 การฝึกอบรมค่ายครูอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี 30 พ.ค. 2557 - 02 มิ.ย. 2557 32.00
2556 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 คุณธรรมของครู รัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 0.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 09 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 24.00
- อบรมการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ก.ค. 2556 1.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตราฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 13 ก.ค. 2556 1.00
- อบรมการใช้จักรเย็บผ้าและการเย็บผ้าคลุมจักร บ.Elvira ห้องหัตถกรรมอาคาร Golden Jubilee 21 ก.ค. 2556 8.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 ต.ค. 2556 1.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 09 ต.ค. 2556 - 10 ต.ค. 2556 16.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 13 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561 6
2560 ต่อยอด การบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การเรียนรู้ สิรินธร ค่ายพระราม6 จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2558 3
2560 ต่อยอด พลังงานสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560 3
2560 การศึกษาดูงาน การใช้เครื่องมือเพื่อผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (การใช้เตาเผ่าถ่านจากกิ่งไม้ในโรงเรียน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 6
2560 การศึกษาดูงานระบบแผงโซล่าเซลล์ อุทยานนานาชาติศูนย์สิรินธร จ.เพชรบุรี 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 6
2558 ศูนย์การเรียนรู้ สิรินธร ค่ายพระราม6 ค่ายพระราม 6 จ.เพชรบุรี 09 มี.ค. 2558 - 09 มี.ค. 2558 3
2558 ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 09 มี.ค. 2558 - 09 มี.ค. 2558 3
2558 พาคณะนักเรียนธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินภาค 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ 2558 ปลูกป่าชายเลน ที่บางขุขเทียน เพื่อสร้างจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์นุสรณ์ แผนกประถม 26 พ.ย. 2558 - 26 พ.ย. 2558 9
2556 โครงการในพระราชดำริ "ชั่งหัวมัน" จังหวัดเพชรบุรี 23 พ.ย. 2556 8
2555 โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ครั้งที่ 7 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 22 ม.ค. 2556 - 22 ม.ค. 2556 8
2555 ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนของบริษัท บางจาก โชล่าร์เอ็นเนอรยี่ จำกัด พระนครศรีอยุธยา 15 ธ.ค. 2555 8
2555 โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ครั้งที่ 6 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 8
2555 โครงการแกะล้างเก็บกับโอวันติน ปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2555 - 15 มี.ค. 2556 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 เข้าค่ายอบรมวิทยากรแกนนำของโครงการห้องเรียนสีเขียว กลุ่มธนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 13 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 24
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 3 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2556  เกียรติบัตร ออกโดย ฝ่ายบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและเงินรางวัล 1000 บาท
2  0 543  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 2 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2555  เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2000 บาท
3  15 มี.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการแกะ ล้าง เก็บ ปีที่ 4  เกียรติบัตร ของบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4  18 ต.ค. 2556  รองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย)  เกียรติบัตร ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
5  24 ต.ค. 2556  ได้เข้าร่วมและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี  เกียรติบัตรของนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี
6  6 ม.ค. 2557  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารโรงเรียนดีเด่น ในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน  เกียรติบัตร ของธนาคารออมสิน สาขาทศกัณฐ์
7  14 มี.ค. 2558   เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2557  ฝ่ายบุคคล อัสสัมชัญธนบุรี
8  31 มี.ค. 2558  ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมและบุคลากรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับ 5 ดาว Energy Master Award เพื่อเชิดชูเกียรติ ตามโครงการ Energy Mind Award 2014  ประกาศนียบัตรจากการไฟฟ้านครหลวงและภาพถ่าย
9  22 พ.ค. 2560  บุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดการทำงานในโรงเรียน  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/ฝ่ายบุคลากร
10  29 ม.ค. 2561  งานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 จากการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 ของธนาคารออมสิน ภาค 3  ประกาศนียบัตร จากธนาคารออมสิน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2558  ที่4 จุตตถดิเรกคุณาภรณ์ 150 23 29 24 ต.ค. 2556 ใบประกาศและเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นที่ 4
16  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 126 2 62 25 ใบประกาศเลขที่ 126/52
16  ทรงโปรดเกล้าฯให้รับไว้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภา 0 0 0 20 ใบประกาศเลขที่36643/43
1  เข็มที่ระลึกพระราชทานครูโรงเรียนเอกชน 0 0 0 1 ใบประกาศเลขที่362/13
27  เข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง 0 0 0 27 ภาพถ่าย/โรงแรมเวสทิน เชียงใหม่
28 ธ.ค. 2558  โลห์รางวัล Energy Master Award 2014 0 0 0 28 ธ.ค. 2558 ภาพถ่ายและประกาศนีย์บัตรการไฟฟ้านครหลวง
5  โลห์สมนาคุณเกียรติยศวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 5 ภาพถ่าย/สวนอัมพร กทม.
5  เหรียญที่ระลึกกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 0 0 0 17 ใบประกาศเลขที่ 46325/47

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานหอพัก
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)