[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10308
ชื่อ: มิส  เกศรินทร์    จันทรสนิท (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยราชฎัฎสวนสุนันทา 2542  ครุศาสตร์  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/10
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/C
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/11
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/9
2554 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/10
2552 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/9
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2549 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6B ป.6 0
2557 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6C ประถมศึกษาปีที่6 0
2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5B ประถมศึกษาปีที่5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 มิ.ย. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2557 เกมสมดุล ชีวิตสมดุล หอประชุมหลุยหฯ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอนต์แมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2555 - 04 พ.ย. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 คุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม หอประชุมหลุยห์ฯ 14 ม.ค. 2558 - 14 ม.ค. 2558 2.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิเซนต์คาเบลียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 6.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.30
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.30
2556 3.นวัตรกรรมการสึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 11 ม.ค. 2557 3.00
2556 4.เปิดปม วิทยฐานะครูไทย ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 15 ก.พ. 2557 6.00
2556 2.การนิเทศเพื่อเตรียมรับการตรวจ สมศ.รอบ3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 22 ธ.ค. 2556 2.00
2556 1.ฝึกประสบการวิชาชีพการนเทศการศึกษา โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ 17 พ.ย. 2556 - 29 ธ.ค. 2556 18.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ที่ประเทศฮ่องกง โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 23 เม.ย. 2556 - 27 พ.ค. 2556 168.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  ภ.บ.5 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)