[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10308
ชื่อ: มิส  เกศรินทร์    จันทรสนิท
ฉายา: -
อายุงาน: 12 ปี 6 เดือน 26 วัน
อีเมล: ketsarin@act.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6 /C

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  Master Degree  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยราชฎัฎสวนสุนันทา 2542  ครุศาสตร์  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/C
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/11
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/9
2554 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/10
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/9
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2549 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5B ประถมศึกษาปีที่5 0
2557 ครูประจำชั้นป.6C ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
เกมสมดุล ชีวิตสมดุล หอประชุมหลุยหฯ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  ภ.บ.5 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานกิจการนักเรียน English Program
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจการนักเรียน English Program

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)