[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 10308
ชื่อ: มิส  เกศรินทร์    จันทรสนิท
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 11 เดือน 22 วัน
อีเมล: ketsarin@act.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /11

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชฎัฎสวนสุนันทา 2542  ครุศาสตร์  

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5B ประถมศึกษาปีที่5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
1.ฝึกประสบการวิชาชีพการนเทศการศึกษา โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ 17 พ.ย. 2556 - 29 ธ.ค. 2556 18
2.การนิเทศเพื่อเตรียมรับการตรวจ สมศ.รอบ3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 22 ธ.ค. 2556 - 2
3.นวัตรกรรมการสึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 11 ม.ค. 2557 - 3
4.เปิดปม วิทยฐานะครูไทย ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย 15 ก.พ. 2557 - 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ที่ประเทศฮ่องกง โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 23 เม.ย. 2556 - 27 พ.ค. 2556 168
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  ภ.บ.5 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานกิจการนักเรียน English Program
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจการนักเรียน English Program

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 VDO : ACT EP Assembly 2013 Grade 5,6 23 ก.ย. 2556
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)