[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10311
ชื่อ: มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ฉายา: จา
อายุงาน: 17 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (21)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  Shinawatra University 2557  Master of Education in Teaching English as an International  Transcript
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูพระนคร 2531  ครุศาสตร์บัณฑิต  Transcript

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2559 ครูประจำชั้น 10B มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1/2559
2558 ครูประจำชั้น 3/4 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง 28/2556
2556 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 0 ใบคำสั่งแต่งตั้งที่ 16/2556
2556 คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0 ใบคำสั่งแต่งตั้งที่ 18/2556
2556 คณะกรรมการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ 0 ใบคำสั่งแต่งตั้งที่ 3/2556
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ฝ่ายปกครองหญิง มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 บันทึกการประชุมระดับครั้งที่ 1
2556 ประธานโครงการทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 บันทึกการประชุมระดับครั้งที่ 1
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้องเรียน ม. 4/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00 18083.docx
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00 18084.docx
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” 15 พ.ค. 2561 1.00 18085.docx
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” 15 พ.ค. 2561 1.00 18086.docx
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1.30 18087.docx
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA 12 พ.ค. 2561 2.00 18088.docx
2561 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1.30 18519.docx
2561 Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 2.00 18666.docx
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00 18667.docx
2561 การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2561 1.30 18806.docx
2561 การถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 1.30 18858.docx
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00 16415.docx
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00 16413.docx
2560 “Active Learning For Language Classroom” ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00 16645.docx
2560 “ กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน ” โดย ทนายกวี ประพิณวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 “ บทบาทผู้นำ ” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 1. “ การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.30
2560 “ ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” โดย มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.30
2559 "การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร" โดยคุณโภไคย ศรีรัตนโนภาศ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 มี.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุช" โดยอาจารย์สวิง หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “หลักสูตรและการลงคะแนนในไฟล์ปพ. 5 ฉบับภาษาอังกฤษ” โดยวิทยากร Mr.Luke Alphonse Ruedisueli เดิมบางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00 14353.doc
2559 “บทบาทผู้นำและเทคนิคการบริหารคน” โดย...บาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 “การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับชั้น” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 2.00
2559 “การบริหารโครงการ” โดยวิทยากร : ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 3.30
2559 “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” โดย คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธี การทางลูกเสือ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ " (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "แนวทางการพัฒนาโรงเรียนปี 2558" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 1.00
2558 "การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การบรรยายธรรมวันเข้าพรรษา "ธรรมะชนะใบปกครอง" โดย พระมหากิตติศักดิ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 16 ก.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2558 1.30
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาคารรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน โดย ผศ. ดร. จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "กลวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" โดย อ. สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน โดย ผศ. ดร. จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 สัมมนาเชิงวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษประจำปีการศึกษา 2558" โดย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โรงแรมเอเชีย 28 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558 5.30
2558 ABAC IEP Training มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 04 เม.ย. 2558 - 08 เม.ย. 2558 30.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรมคณะครูผู้ร่วมบริหารด้านคุณภาพการศึกษา “การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา BSG" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมี คุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 การเตรียมการรับการประกันคุณภาพภายในจาก BSG ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 ส.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “Calssroom Management of the 21st Century for Developing Learners’ English Language Skills” ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ 10 พ.ย. 2557 6.00
2557 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Quipper School ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 มาตรฐานการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อ ระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์หแมรี่ 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2557 “ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ / การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยานในวัยเรียน / ภาษาอังกฤษกับครูพิศษขวัญใจวัยโจ๋ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 09 ธ.ค. 2557 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 ก.ค. 2556 - 27 ก.ค. 2556 8.00
2556 เทคนิคการบริหาร “คน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8.00
2556 ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงานเพื่อการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 8.00
2556 การนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 04 ก.ย. 2556 - 04 ก.ย. 2556 3.00
2556 คุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ “คุณธรรมของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- แนวทางการและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 7.00
- หลักสูตรการสร้างวีดีโอด้วยโปรแกรม I-Movie เบื้องต้น ห้อง Macintosh อาคารเซนคาเบรียล ชั้น 2 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- หลักสูตรและตรวจสอบไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 3.00
- พลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 2.00
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 18 ส.ค. 2555 - 18 ส.ค. 2555 8.00
- การเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 11 ก.ย. 2555 - 21 ม.ค. 2556 40.00
- การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การ Download VDO ในเว็บ Youtube ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมหลักสูตร "การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากร "การพัฒนาจิตวิญญานครู" 02 ต.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การจัดทำแผนการสอนและการนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 8
2556 หลักสูตรภาษาจีนและวิธีการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 13 ก.พ. 2557 - 13 ก.พ. 2557 3
2556 การประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการ เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย 24 ก.พ. 2557 - 24 มี.ค. 2557 8
2555 การศึกษาดูงานโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยม ประเทศเวียตนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 40
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ก.พ. 2557  รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการส่งเสริมควมสะอาด  เกียรติบัตร
2  16 ก.พ. 2558  รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย  ภาพข่าวจากระบบ SWIS โรงเรียน
3  18 ก.พ. 2559  ชนะเลิศ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยรดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
4  19 ก.พ. 2559  ชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2558  อัลบั้มภาพที่ 9817
5  30 ก.ย. 2559  ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมความสะอาดห้องเรียน 10B ภาคเรียนที่ 1  
6  24 ก.พ. 2560  รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมความสะอาดห้องเรียน 10B ภาคเรียนที่ 2  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ต.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 212 90 2 ต.ค. 2548 ใบเครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)