[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10318
ชื่อ: มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎธนบุรี 2543  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5 0
2561 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 0
2560 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 0
2559 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 2 0
2558 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 2 0
2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่2 0
2556 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่2 0
2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง FSG textbook Orientation and Workshop 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 21.00
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21”“การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก”“โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562“นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 6.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” รัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนป.4/8 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน” รัตนบรรณาคาร 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “Active Learning For Language Classroom” ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 03 ต.ค. 2560 3.00
2560 The English Language Proficiency Course ศูนย์ BELL 10 ม.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 10.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” รัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English ACT BELL CENTRE 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ รัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียนป.2/8 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” รัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” รัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปี2557 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.กระเเส ชนะวงศ์และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์ เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูเเลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเตรียมการรับการประกันคุณภาพภายในจาก BSG ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 25 ส.ค. 2557 1.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 คุณธรรมจริยธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนปี2556 โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม รัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
543 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 1.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยผู้สอนตำรากลางมูลนิธิเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 30 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 7.00
- การอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2555และการสอบวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 24 ก.ย. 2555 - 25 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรมและการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 8.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ; การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2556 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- นโยบายประจำปีการศึกษา2556 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอนและการออกข้อสอบกลาง ปี2558 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 09 ก.พ. 2558 8
2555 การเรียนการสอนเเบบบูรณาการ โีรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
26 ต.ค. 2554  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 0 0 2 ต.ค. 2548

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ "34th BRAND'S Thailand International Crossword Game 2019" 9 ก.ค. 2562
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเตรียมการแข่งขัน Speech contest 9 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)