[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10320
ชื่อ: มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 0
2557 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา5 , สังคมศึกษา 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่3/2 0
2555 ครูผู้สอน ม.3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การสัมมนา หัวข้อ“FSG Textbook Orientation 2019 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2562 ” โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา จ. ชลบุรี 04 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 21
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การประชุมวิชาการ สอนอย่างไรให้ได้ถึงแก่น มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ ห้องประชุม B206 อาคารสิรินธร ชั้น 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 21 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561 2.00
2561 เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 มิ.ย. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.50
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 มิ.ย. 2559 - 14 มิ.ย. 2559 1.30
2559 พระผูู้สร้างรอยยิ้ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 3.00
2559 เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2559 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2559 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน”ภาคทฤษฏี โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2559 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน”ภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2559 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 23 พ.ค. 2558 2.50
2559 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 3.00
2559 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 1.30
2559 “หลักสูตร Learn With iPad” ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 มิ.ย. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 แก้ไข/พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษาฯที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 อาคารมูลนิธิฯ ซ.ทองหล่อ25 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 12.00
2557 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 09 ธ.ค. 2557 - 09 ก.พ. 2558 6.00
2557 การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12ประการ หอประชุมวัดไร่ขิง จ.นครปฐม 12 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 0.00
2557 ศึกษาดูงาน บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านฮอลันดา พิพิธภัณฑ์และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 6.00
2557 สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาฯ ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ การบริหารสู่มาตรฐานสากล บ้านชมเดือน จ.สมุทรสงคราม 28 มี.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2558 12.00
2556 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 0.00
2556 การใช้งาน window8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 มิ.ย. 2556 6.00
- การพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ&Moral ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 21 มี.ค. 2555 8.00
- การอบรมเรื่อง การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 4.00
- การอบรมเรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิคและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 4.00
- การอบรมเรื่อง การวงาตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 2.00
- การอบรมเรื่อง การสร้าง Brand ACT ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 2.00
- การอบรมเรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 2.00
- การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 2.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเรื่อง "พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 1.00
- สัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 27 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 24.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงาน“พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙” โดย...วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2
2560 ระบบการนิเทศฯโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2559 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 3
2557 ศึกษาดูงานที่พระที่นั่งวิมานเมฆ และหมู่ตำหนัก พร้อมชมนิทรรศการ"เฉลิม 82 พรรษา มหาราชินี และฉลอง 29 ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการปีการศึกษา2554  เกียรติบัตร
2  6 ต.ค. 2558  หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา2558  เกียรติบัตร ของคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2554  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 128 25 66 2 ธ.ค. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)