[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10322
ชื่อ: มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์
ฉายา: เป็ด
อายุงาน: 17 ปี 6 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป

0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2527  คุรุศาสตร์บัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2525  ปกศ.  ใบประกาศนีบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนปลาย  บุญวัฒนา 2523    ใบประกาศนีบัตร
5  มัธยมศึกษาตอนต้น  หนองงูเหลือมพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 2522    ใบประกาศนีบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการและเลขานุการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่2/5 0
2560 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 มัธยมศึกษาปีที่2 0
2559 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10322
2558 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 0 คำสั่งที่1/2557
2556 ครูประจำชั้น ม.2/1 10322
2555 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งที่1/2555
2554 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ป.6 0
2553 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ป.6 0
2552 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ป.6 0
2551 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ป.6 0
2550 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/7 ป.6 0
2549 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/4 ป.6 0
2548 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/3 ป.1 0
2547 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/3 ป.1 0
2546 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/8 ป.1 0
2545 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/7 ป.1 0
2544 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/8 ป.1 0
2543 ครูพิเศษผู้สอนวิชาภาษาไทย ป.1- ป.6 0
2543 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4 ป.1 0 คำสั่งแต่งตั้งที่1/2544

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” หอประชุมหลุยส์ มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 2.00
2561 เรื่อง การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 2.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่น หอประชุมหลุยส์มารี 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรมการเล่นเกมคำคม ครอสเวิร์ด เอแมท ห้องมาร์ติน ยิม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 09 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย 2 มิถุนายน 2559 08.30 – 10.30 น. 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. James Close, Mr. James Sowerbyการอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. Simon Wintersgill, Ms. Elri Kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 18.00 14267.doc
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ปี 2558 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 1.00
2558 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนโดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 เรื่อง การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 ต.ค. 2557 - 12 ต.ค. 2557 6.00
2557 เรื่อง “กิจกรรมห้องสมุด สื่อเรียนรู้สังคมศึกษาและวรรณคดีไทยสู่อาเซียน” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 6.00
2557 เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้...ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 04 พ.ค. 2557 - 05 พ.ค. 2557 12.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา” โดย...คุณสิวกร สาระโกเศศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 พ.ค. 2557 - 28 พ.ค. 2557 12.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” โดย...มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรมหลักสูตร"การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse CC" ห้องคอมพิวเตอร์ 5อาคารอัสสัมชัญ 19 ก.ค. 2557 - 28 ก.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมอัสสัมชัญ 21 ส.ค. 2557 - 21 ส.ค. 2557 1.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 0.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ส.ค. 2556 - 30 ส.ค. 2556 8.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator C55 ห้องคอมฯ5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 24.00
- อบรมสัมมนาการเปิดปีการศึกษา2555 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- แบ่งปันการสอนภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาต่างประเทศ ณห้องรัตนบรรณาคาร2 26 ส.ค. 2555 1.30
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณห้องรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง ณห้องรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 16.00
- อบรมสัมมนาเรื่องการจดรายงานการประชุม ณห้องรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมสัมมนาเรื่องการสอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์O-NETให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 15 ธ.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานจากยูทูบ ณห้องคอมพิวเตอร์5อาคารอัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 2.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรทบทวนการลงแฟ้มสะสมงานในระบบSWIS ณห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 2.00
- พัฒนาการสอนลูกเสือ ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมครู หัวข้อเรื่อง ครูในยุคปัจจุบัน ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 4.00
- การสอนกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย ระดับมัธยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09 มิ.ย. 2556 8.00
- การใช้Windows 8 ห้องคอมพิวเตอร์5อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 4.00
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร1 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละประเทศ เนเธอร์แลนด์,เยอรมัน,สวิสเซอร์แลนด์ 25 เม.ย. 2559 - 02 พ.ค. 2559 192
2560 ทัศนศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชาวเมียนพม่่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์์ 25 ธ.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2557 120
2560 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ 29 ธ.ค. 2556 - 02 ม.ค. 2557 120
2560 ทัศนศึกษา ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา นครวัต,นครธม ,เสียมเรียบ 17 มี.ค. 2551 - 19 มี.ค. 2551 72
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
2556 การจัดการการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  รางวัลครูดีเด่นของสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เกียรติบัตร
2  18 ส.ค. 2549  บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดปีการศึกษา2550  เกียรติบัตร
3  3 พ.ย. 2550  รางวัลครูดีเด่นของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ใบคำสั่งที่ สปค.10/2550และเกียรติบัตร
4  3 ต.ค. 2551  ครูดีเด่นและห้องเรียนดีเด่น  เกียรติบัตร
5  6 มี.ค. 2552  ครูดีเด่นและห้องเรียนดีเด่น  เกียรติบัตร
6  15 ม.ค. 2558  หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา   อัลบั้มที่ 8147

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ก.พ. 2554  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 16 ก.พ. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)