[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10324
ชื่อ: มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์
ฉายา:
อายุงาน: 17 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2543  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.4 0
2560 ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.5 และ ป.6 0
2559 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3 0
2559 กรรมการและเลขานุการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน 0
2559 กรรมการและเลขานุการครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน 0
2558 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0
2557 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ม.2 0
2556 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ม.2 0
2555 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.4 และ ป.6 0
2554 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ม.1 0
2553 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.1 0
2552 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.5 และ ป.6 0
2551 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0
2550 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.5 0
2549 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.4 0
2548 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.4 0
2547 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.4 0
2546 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.4 0
2545 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0
2544 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0
2543 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp ห้องเรียนประถมปีที่5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 Active Learning For Language Classroom ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00
2560 Active Learning For Language Classroom ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 0.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Teacher Kit ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารรัตนบรรณาคาร 30 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 1.00
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีทางลูกเสือ อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรณ์แห่งการเรียนรู้ อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องแกรนท์บอลรูม โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพมหานคร 28 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558 5.30
2558 สัมมนาคณะกรรมการวิชาการ"เกณฑ์การประเมินบุคลากรฝ่ายวิชาการ " Kram Reverse อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา 07 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 12.00
2557 เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 ก.ย. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 การประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 04 ส.ค. 2557 - 04 ส.ค. 2557 2.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 3.00
2557 การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไข พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรีบล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 20 เม.ย. 2557 - 21 เม.ย. 2557 16.00
- พัฒนาครูสอนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ตฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 0.00
- ฟังการบรรยาย "ครูในยุคปัจจุบัน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 0.00
- Training Concept และ Lesson Plans ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 3.30
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 Summer 2012 Study Trip to Auckland, New Zealand by ACT-EP Students Auckland, New Zealand 20 เม.ย. 2555 - 13 พ.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2554  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 128 252 73 0
28 ก.ย. 2560  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 134 48 55 28 ก.ย. 2560

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)