[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10340
ชื่อ: มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 15 ปี 3 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2548  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
2    สถาบันราชภัฎพระนคร 2541  ครุศาสตร์บัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดสังเวช 2536  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโยธินบุูรณะ 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  
5    โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 2530  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2560 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2560 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมฯ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ม.6 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0
2555 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม ครูผู้สอน ม.6 0
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม ครูผู้สอน ม.6 0
2553 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมปลาย ครูผู้สอน ม.6 0
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2544 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 หลักสูตร การวัดประเมินผล แผนการเรียน English Program เดิมบางวิลล่า จ.สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 6.00
2559 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 12.00
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560 - 2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 6.00
2559 หลักสูตร Learning With iPad ห้องประชุมอัสสัมชัญ อัสสัมชัญธนบุรี 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 ทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2559 3.00
2559 การสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ Limon Villa เขาใหญ่ 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 6.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC 2015 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการศึกษาไทย สถาบันทเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 ก.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โดย ภ.สุริสิทธิ์ สุขชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภ.อรุณ เมธะเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย น.พ.กระแส ชนะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การนิเทศแบบ Peer and Coaching โดย ผศ.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 ก.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2556 ร่วมกำหนดรูปแบบหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 29 ก.ค. 2556 - 02 ส.ค. 2556 30.00
2556 ประชุมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 15 ก.ค. 2556 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอเยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 27 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 6.00
2556 ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 30 ส.ค. 2556 6.00
2556 กำหนดรูปแบบโครงสร้างหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร 22 ก.ย. 2556 - 26 ก.ย. 2556 30.00
2556 ผลกระทบทางเลือกและทางออกเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด – ปิด สถานศึกษาที่มุ่งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2556 3.00
2556 "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2556 0.00
- ประชุมสัมมนาใหญ่สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หัวข้อ การศึกษาเอกชนร่วมใจฝ่าวิกฤต โรงแรมรามาการ์เดน 16 มิ.ย. 2555 6.00
- อบรมบุคคลตำแหน่งหัวหน้างาน หัวข้อ ACT BE TOGETHER โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 ก.ค. 2555 6.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 18.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 02 ต.ค. 2555 6.00
- การสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร "การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียนปี 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 12.00
- การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 29 พ.ย. 2555 3.00
- ครูในยุคปัจจุบัน อัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 3
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 23 มิ.ย. 2559 3
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 04 ก.ค. 2559 3
2559 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 19 ก.ค. 2559 12
2559 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 12
2559 การเรียนการสอนภาษาจีน วิทยาลัยครูยุวซี เมืองยูวซี ประเทศจีน 04 ก.พ. 2560 - 08 ก.พ. 2560 6
2559 การเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 12 ธ.ค. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 6
2558 กิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 3
2557 กิจกรรม STEM EDUCATION มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) 20 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 15
2557 พัฒนาหลักสูตรสหศิลป์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18 พ.ย. 2557 6
2557 การพัฒนางานด้านภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 24 ก.ย. 2557 3
2557 การพัฒนางานการสอนภาษาจีน มณฑลกว่างซี ประเทศจีน 24 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 10
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3
2557 ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK เซ็นทรัลเวิร์ด 24 ก.ค. 2557 3
2557 ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 20 ส.ค. 2557 3
2557 ห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 ก.ค. 2557 3
2557 งานวิชาการและห้องเรียน STEM โรงเรียนอัสสัมชัญ 31 ก.ค. 2557 3
2557 แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2557 6
2556 การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 6
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 3
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 3
2556 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ (ACC) 13 ก.พ. 2557 3
2555 ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 17 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 32
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านวิชาการ ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 32
2555 ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 19 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 32
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 1
2559 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 มี.ค. 2550  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2  9 ต.ค. 2550  รางวัลชมเชยครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
3  10 มี.ค. 2551  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4  9 ต.ค. 2551  ครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
5  10 ส.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา  
6  11 ม.ค. 2555  บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง  
7  16 ม.ค. 2555  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  
8  18 ต.ค. 2555  รางวัลครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  
9  16 พ.ค. 2557  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานวัดผลและวิจัย,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานสอนเสริม,   งานแนะแนว
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (197)
   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat
   Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนฯ
   Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559
   พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559
   อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ
   อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ
   พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 11.30 น.
   พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 11.30 น.
   Extreme Sat ครั้งที่ ​6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   สิ้นสุด ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
   ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
   ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP Extreme Sat ป.1-ม.3 ณ Safari World วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 07.30 - 15.30 น.
   ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP Extreme Sat ป.1-ม.3 ณ Safari World วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 07.30 - 15.30 น.
   Extreme Sat ครั้งที่ ​10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย
   ประชุมก่อนเดินทางไปออสเตรเลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์ แมรี่
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ ​14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนรัฐบาลใน South Australia วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 ชั้น 2
   ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนรัฐบาลใน South Australia วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 ชั้น 2
   ประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 / ระดับชั้น ป.6 เวลา 9.30-11.30 น. / ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
   ประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 / ระดับชั้น ป.6 เวลา 9.30-11.30 น. / ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ
   ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
   ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
   ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
   ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560
   ประชุมก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 1 อาคารยอนห์แมรี่
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
   October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560
   October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย
   ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560
   ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น.
   ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น.
   ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   สิ้นสุด October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560
   วันสุดท้าย October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560
   ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)
   ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)
   สิ้นสุด ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)
   ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย
   Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560
    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (เลื่อนจาก 24 ต.ค.2560 เป็น 30 ต.ค.2560)
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น
   ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560
   ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   งาน ACT NIPPON MATSURI 2017 ภายใต้ธีมงาน "shichi-go-san" วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
   งาน ACT NIPPON MATSURI 2017 ภายใต้ธีมงาน "shichi-go-san" วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
   Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   วันวิชาการ
   วันวิชาการ
   Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   สอบกลางภาค 2/2560 วันที่ 15-21 ธันวาคม 2560
   สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560
   สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560
   สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560
   สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5
   สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561
   สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561
   สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561
   วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5
   สิ้นสุด สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561
   สิ้นสุด สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561
   สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561
   วันวิชาการ STEM
   วันวิชาการ STEM
   Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   สอบ O-NET
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3
   Extreme Sat ครั้งที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   Extreme Sat ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561
   สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561
   สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561
   สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6
   วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6
   วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6
   สิ้นสุด วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6
   วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6
   วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561
   นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
   นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
   วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ
   สิ้นสุด นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
   นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561
   วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ
   สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561
   สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   สอบ O-NET
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (October Course 2018) วันที่ 7-15 เม.ย.60
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดเรียนหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (October Course 2018) วันที่ 7-15 เม.ย.60
   หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   Summer Course 2018
   วันสุดท้าย Summer Couse
   Summer Course 2018
• ได้อยู่ในข่าว : (27)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 15 พ.ค. 2560
 แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 16 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 2 มิ.ย. 2560
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 7 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 15 มิ.ย. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 23 มิ.ย. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 4 ก.ค. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 4 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 25 ก.ค. 2560
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2017 6 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 10 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2017 ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 15.15 น. 3 ต.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 30 ต.ค. 2560
 แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 13 พ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 20 พ.ย. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 21 พ.ย. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 30 พ.ย. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2 ธ.ค. 2560
 แนะนำบุคลากรใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560 4 ธ.ค. 2560
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 4 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 12 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 20 ม.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งท่ี 3 26 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 28 ม.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Summer Course 2018 6 ก.พ. 2561
 ขอเชิญคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course 2018 ประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. 13 ก.พ. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 17 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 ตะกร้าคณะ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศาสตร์ 17 มิ.ย. 2560
 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเรื่อง ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ระบบใหม่ (TCAS) ให้แก่ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 17 มิ.ย. 2560
 คณะกรรมการโครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 22 มิ.ย. 2560
 คณะกรรมการโครงการเรียนร่วมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชุมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2560
 ฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมและวางแผนการทำความร่วมมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 13 ก.ย. 2560
 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายดีเด่น จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 13 ก.ย. 2560
 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการพิจารณาทุนและโควตา ปีการศึกษา 2560 ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าระบบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 พ.ย. 2560
 ประชุมวางแผนเรื่องการจัดแผนการเรียนสหศิลป์บริหารธุรกิจ โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์เป็นเครือข่ายทางวิชาการและกิจกรรม 10 พ.ย. 2560
 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ และ IQ เวิร์ดอัพ 20 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ฝ่ายวิชาการ : จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-25646 ก.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)