[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10340
ชื่อ: มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 16 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2548  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
2    สถาบันราชภัฎพระนคร 2541  ครุศาสตร์บัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดสังเวช 2536  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโยธินบุูรณะ 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  
5    โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 2530  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2562 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2562 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2562 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2562 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2561 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2561 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2560 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2560 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมฯ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2559 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ม.6 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0
2555 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม ครูผู้สอน ม.6 0
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม ครูผู้สอน ม.6 0
2553 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมปลาย ครูผู้สอน ม.6 0
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2544 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 สัมมนาเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 9.00
2560 การประชุมสัมมนาประจำปี 2560 ของสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 พัทยา จ.ชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 18.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรยีนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 6.00
2560 การสัมมนา Perpering for a Future Of Excellence บ้านทิพย์สวนทอง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 6.00
2560 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 11 พ.ค. 2560 0.00
2559 หลักสูตร การวัดประเมินผล แผนการเรียน English Program เดิมบางวิลล่า จ.สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 6.00
2559 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 12.00
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560 - 2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 6.00
2559 หลักสูตร Learning With iPad ห้องประชุมอัสสัมชัญ อัสสัมชัญธนบุรี 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 ทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2559 3.00
2559 การสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ Limon Villa เขาใหญ่ 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 6.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC 2015 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการศึกษาไทย สถาบันทเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 ก.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โดย ภ.สุริสิทธิ์ สุขชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภ.อรุณ เมธะเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย น.พ.กระแส ชนะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การนิเทศแบบ Peer and Coaching โดย ผศ.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 ก.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2556 ร่วมกำหนดรูปแบบหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 29 ก.ค. 2556 - 02 ส.ค. 2556 30.00
2556 ประชุมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 15 ก.ค. 2556 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอเยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 27 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 6.00
2556 ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 30 ส.ค. 2556 6.00
2556 กำหนดรูปแบบโครงสร้างหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร 22 ก.ย. 2556 - 26 ก.ย. 2556 30.00
2556 ผลกระทบทางเลือกและทางออกเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด – ปิด สถานศึกษาที่มุ่งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2556 3.00
2556 "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2556 0.00
- ประชุมสัมมนาใหญ่สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หัวข้อ การศึกษาเอกชนร่วมใจฝ่าวิกฤต โรงแรมรามาการ์เดน 16 มิ.ย. 2555 6.00
- อบรมบุคคลตำแหน่งหัวหน้างาน หัวข้อ ACT BE TOGETHER โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 ก.ค. 2555 6.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 18.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 02 ต.ค. 2555 6.00
- การสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร "การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียนปี 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 12.00
- การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 29 พ.ย. 2555 3.00
- ครูในยุคปัจจุบัน อัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 3
2560 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 3
2560 การจัดการเรียนการสอน STEM โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 3
2560 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนประเทศจีน เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน 12 มี.ค. 2561 6
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 3
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 23 มิ.ย. 2559 3
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 04 ก.ค. 2559 3
2559 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 19 ก.ค. 2559 12
2559 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 12
2559 การเรียนการสอนภาษาจีน วิทยาลัยครูยุวซี เมืองยูวซี ประเทศจีน 04 ก.พ. 2560 - 08 ก.พ. 2560 6
2559 การเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 12 ธ.ค. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 6
2558 กิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 3
2557 กิจกรรม STEM EDUCATION มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) 20 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 15
2557 พัฒนาหลักสูตรสหศิลป์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18 พ.ย. 2557 6
2557 การพัฒนางานด้านภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 24 ก.ย. 2557 3
2557 การพัฒนางานการสอนภาษาจีน มณฑลกว่างซี ประเทศจีน 24 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 10
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3
2557 ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK เซ็นทรัลเวิร์ด 24 ก.ค. 2557 3
2557 ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 20 ส.ค. 2557 3
2557 ห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 ก.ค. 2557 3
2557 งานวิชาการและห้องเรียน STEM โรงเรียนอัสสัมชัญ 31 ก.ค. 2557 3
2557 แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2557 6
2556 การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 6
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 3
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 3
2556 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ (ACC) 13 ก.พ. 2557 3
2555 ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 17 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 32
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านวิชาการ ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 32
2555 ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 19 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 32
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 1
2559 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 มี.ค. 2550  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2  9 ต.ค. 2550  รางวัลชมเชยครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
3  10 มี.ค. 2551  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4  9 ต.ค. 2551  ครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
5  10 ส.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา  
6  11 ม.ค. 2555  บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง  
7  16 ม.ค. 2555  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  
8  18 ต.ค. 2555  รางวัลครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  
9  16 พ.ค. 2557  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานวัดผลและวิจัย,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานสอนเสริม,   งานแนะแนว,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานวัดผลและวิจัย,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานสอนเสริม,   งานแนะแนว
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (16)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (140)
   สิ้นสุด ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61
   ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61
   ทัศนศึกษาญี่ปุ่น นร.ม.4 แผนสหศิลป์-ญี่ปุ่น วันที่ 6-17 พ.ค.62
   ทัศนศึกษาญี่ปุ่น นร.ม.4 แผนสหศิลป์-ญี่ปุ่น วันที่ 6-17 พ.ค.62
   เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 (ทุกระดับชั้น)
   เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 (ทุกระดับชั้น)
   สิ้นสุด ทัศนศึกษาญี่ปุ่น นร.ม.4 แผนสหศิลป์-ญี่ปุ่น วันที่ 6-17 พ.ค.62
   ทัศนศึกษาญี่ปุ่น นร.ม.4 แผนสหศิลป์-ญี่ปุ่น วันที่ 6-17 พ.ค.62
   พิธีถวายตัวแด่แม่พระอัสสัมชัญ ประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศ ม.4 ปี 62
   พิธีถวายตัวแด่แม่พระอัสสัมชัญ ประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศ ม.4 ปี 62
   พิธีถวายตัวแด่แม่พระอัสสัมชัญ ประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศ ม.4 ปี 62
   Extreme Sat 1 ภาคเรียนที่ 1/62
   Extreme Sat 1 ภาคเรียนที่ 1/62
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 เวลา 08.30-11.30 น./ ม.2 - 3, ม.5 - 6 เวลา 13.30-15.00 น.
   ประชุมนักเรียน สสวท.สอวน. ม.1/8 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมรัตนฯ1
   พิธีไหว้ครู
   พิธีไหว้ครู
   Extreme Sat 2 ภาคเรียนที่ 1/62
   พิธีไหว้ครู
   Extreme Sat 3 ภาคเรียนที่ 1/62
   Extreme Sat 4 ภาคเรียนที่ 1/62
   Extreme Sat 5 ภาคเรียนที่ 1/62
   Extreme Sat 6 ภาคเรียนที่ 1/62
   Extreme Sat 7 ภาคเรียนที่ 1/62
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
   หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
   หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
   หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
   หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
   ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.
   ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.
   Extreme Sat 8 ภาคเรียนที่ 1/62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
   สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
   พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.
   พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.
   ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562
   ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562
   Extreme Sat 9 ภาคเรียนที่ 1/62
   สิ้นสุด ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562
   ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562
   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
   Extreme Sat 10 ภาคเรียนที่ 1/62
   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   Extreme Sat 11 ภาคเรียนที่ 1/62
   ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   งานแนะแนว
   งานแนะแนวพา นร.ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   งานแนะแนวพานร.ม.4 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.
   ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น.
   ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น.
   Extreme Sat 12 ภาคเรียนที่ 1/62
   Extreme Sat 13 ภาคเรียนที่ 1/62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 เรียน /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
   Extreme Sat 14 ภาคเรียนที่ 1/62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ/ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด
   สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ
   October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62
   สิ้นสุด October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62
   October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62
   October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62
   ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62
   ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   สิ้นสุด ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62
   ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62
   SAT
   SAT
   SAT 1
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62
   ประกาศผลสอบ 1/2562/ประชุมผู้ปกครอง ป.6,ม.3
   ประกาศผลสอบ 1/2562/ประชุมผู้ปกครอง ป.6,ม.3
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62
   SAT 2
   SAT 3
   SAT 4
   วันวิชาการ
   วันวิชาการ
   SAT 5
   SAT 6
   SAT 7
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-25 ธ.ค.62
   SAT 8
   กิจกรรมวันเด็ก
   กิจกรรมวันเด็ก
   วันเด็กแห่งชาติ
   SAT 9
   SAT 10
   SAT 11
   SAT 12
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
   Summer Course 2019
   Summer Course 2019 วันที่ 16 มี.ค.-10 เม.ย.63
   ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
   ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
   สิ้นสุด SAT
   สิ้นสุด SAT
   Extreme Sat 1 ภาคเรียนที่ 1/62
   สิ้นสุด Summer Course 2019
   Summer Course 2019 วันที่ 16 มี.ค.-10 เม.ย.63
• ได้อยู่ในข่าว : (14)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนพิเศษวันเสาร์ Extreme Sat ภาคเรียนที่ 1/2562 17 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 กำหนดการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2019 4 ก.ย. 2562
 ขอเชิญคุณครูที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริม October Course 2019 ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. 5 ก.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)