[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10340
ชื่อ: มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 16 ปี 5 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2548  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
2    สถาบันราชภัฎพระนคร 2541  ครุศาสตร์บัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดสังเวช 2536  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโยธินบุูรณะ 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  
5    โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 2530  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2561 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2561 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2560 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2560 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2560 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2560 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2558 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2557 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2556 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2556 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2556 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมฯ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2559 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ม.6 0
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0
2555 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม ครูผู้สอน ม.6 0
2554 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม ครูผู้สอน ม.6 0
2553 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมปลาย ครูผู้สอน ม.6 0
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2551 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอน ม.6 0
2544 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 สัมมนาเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 9.00
2560 การประชุมสัมมนาประจำปี 2560 ของสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 พัทยา จ.ชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 18.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรยีนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ต.ค. 2560 6.00
2560 การสัมมนา Perpering for a Future Of Excellence บ้านทิพย์สวนทอง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 6.00
2560 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 11 พ.ค. 2560 0.00
2559 หลักสูตร การวัดประเมินผล แผนการเรียน English Program เดิมบางวิลล่า จ.สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 6.00
2559 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 12.00
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ.2560 - 2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 6.00
2559 หลักสูตร Learning With iPad ห้องประชุมอัสสัมชัญ อัสสัมชัญธนบุรี 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 ทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2559 3.00
2559 การสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ Limon Villa เขาใหญ่ 22 มี.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560 6.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC 2015 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการศึกษาไทย สถาบันทเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 ก.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โดย ภ.สุริสิทธิ์ สุขชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภ.อรุณ เมธะเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย น.พ.กระแส ชนะวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การนิเทศแบบ Peer and Coaching โดย ผศ.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 ก.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2556 ร่วมกำหนดรูปแบบหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 29 ก.ค. 2556 - 02 ส.ค. 2556 30.00
2556 ประชุมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 15 ก.ค. 2556 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอเยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 27 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 6.00
2556 ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 30 ส.ค. 2556 6.00
2556 กำหนดรูปแบบโครงสร้างหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร 22 ก.ย. 2556 - 26 ก.ย. 2556 30.00
2556 ผลกระทบทางเลือกและทางออกเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด – ปิด สถานศึกษาที่มุ่งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2556 3.00
2556 "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 18.00
2556 การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2556 0.00
- ประชุมสัมมนาใหญ่สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หัวข้อ การศึกษาเอกชนร่วมใจฝ่าวิกฤต โรงแรมรามาการ์เดน 16 มิ.ย. 2555 6.00
- อบรมบุคคลตำแหน่งหัวหน้างาน หัวข้อ ACT BE TOGETHER โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 ก.ค. 2555 6.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 18.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลกร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 02 ต.ค. 2555 6.00
- การสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร "การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียนปี 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 12.00
- การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี 29 พ.ย. 2555 3.00
- ครูในยุคปัจจุบัน อัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 3.00
2560 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการเรียนการสอน STEM โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 3.00
2560 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนประเทศจีน เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน 12 มี.ค. 2561 6.00
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 3.00
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 23 มิ.ย. 2559 3.00
2559 การจัดการเรียนการสอนแผนการเรียน English Program โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 04 ก.ค. 2559 3.00
2559 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 19 ก.ค. 2559 12.00
2559 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 12.00
2559 การเรียนการสอนภาษาจีน วิทยาลัยครูยุวซี เมืองยูวซี ประเทศจีน 04 ก.พ. 2560 - 08 ก.พ. 2560 6.00
2559 การเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 12 ธ.ค. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 6.00
2558 กิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 3.00
2557 กิจกรรม STEM EDUCATION มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) 20 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 15.00
2557 พัฒนาหลักสูตรสหศิลป์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18 พ.ย. 2557 6.00
2557 การพัฒนางานด้านภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 24 ก.ย. 2557 3.00
2557 การพัฒนางานการสอนภาษาจีน มณฑลกว่างซี ประเทศจีน 24 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 10.00
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3.00
2557 ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK เซ็นทรัลเวิร์ด 24 ก.ค. 2557 3.00
2557 ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 20 ส.ค. 2557 3.00
2557 ห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 ก.ค. 2557 3.00
2557 งานวิชาการและห้องเรียน STEM โรงเรียนอัสสัมชัญ 31 ก.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2557 6.00
2556 การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 3.00
2556 การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ (ACC) 13 ก.พ. 2557 3.00
2555 ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 17 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 32.00
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านวิชาการ ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 32.00
2555 ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 19 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 32.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 1
2559 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 มี.ค. 2550  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2  9 ต.ค. 2550  รางวัลชมเชยครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
3  10 มี.ค. 2551  ครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4  9 ต.ค. 2551  ครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
5  10 ส.ค. 2554  หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา  
6  11 ม.ค. 2555  บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง  
7  16 ม.ค. 2555  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  
8  18 ต.ค. 2555  รางวัลครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  
9  16 พ.ค. 2557  รางวัลไม่ขาด ลา มาสาย  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์วิทยบริการ,   งานวัดผลและวิจัย,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   กลุ่มภาษาไทย,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานสอนเสริม,   งานแนะแนว
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานสอนเสริม
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (216)
   โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561
   โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561
   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561
   โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561
   ประดับเข็ม ม.4
   ประดับเข็ม ม.4
   Extreme Set
   Extreme Set 1
   พิธีไหว้ครู
   พิธีไหว้ครู
   Extreme Set 2
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1
   ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1
   ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1
   Extreme Set 3
   Extreme Set 4
   ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building
   ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building
   Extreme Set 5
   Extreme Set 6
   นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น.
   นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น.
   Extreme Set 7
   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
   กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา
   กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 เรียนตามปกติ ป.1-ป.6 / หยุด ม.1-ม.3 /สอบ ม.4-ม.6
   Extreme Set 8
   มอบเกียรติบัตรเรียนดี
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 สอบ ป.1-ป.6 , ม.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 หยุด ป.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 สอบ ป.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6
   สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561หยุด ป.1-ป.3 / สอบ ป.5-ป.6, ม.4-ม.6
   ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน
   ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน
   Extreme Set 9
   พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
   งานนิทรรศการญี่ปุ่น ACT NIPPON MATSURI 2018 ใต้อาคารอัสสัมชัญ
   คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า)
   คณะครูจากจังหวัดวิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า)
   งานนิทรรศการญี่ปุ่น ACT NIPPON MATSURI 2018 ใต้อาคารอัสสัมชัญ
   กิจกรรมวันแม่ / ถวายพระพร /งานรำลึกพระคุณแม่
   กิจกรรมวันแม่ / ถวายพระพร /งานรำลึกพระคุณแม่
   Extreme Set 10
   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
   Extreme Set 11
   นักเรียน ม.1-ม.3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ "เกษตรอินทรีย์สามพรานโมเดล" 07-00-16.00 น.
   นักเรียน ม.1-ม.3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ "เกษตรอินทรีย์สามพรานโมเดล" 07-00-16.00 น.
   นักเรียน ม.1-ม.3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ "เกษตรอินทรีย์สามพรานโมเดล" 07-00-16.00 น.
   Extreme Set 12
   Extreme Set 13
   ปฐมนิเทศทัศนศึกษาอเมริกา เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1
   ปฐมนิเทศทัศนศึกษาอเมริกา เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1
   ปฐมนิเทศทัศนศึกษาออสเตรเลีย เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่
   ปฐมนิเทศทัศนศึกษาออสเตรเลีย เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่
   พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นล่าง (โรงอาหารเก่า) อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 08.00 - 11.30 น.
   พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นล่าง (โรงอาหารเก่า) อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 08.00 - 11.30 น.
   พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นล่าง (โรงอาหารเก่า) อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 08.00 - 11.30 น.
   พิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นล่าง (โรงอาหารเก่า) อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 08.00 - 11.30 น.
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 //ป. 1- 6 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26 ,ศุกร์ 28 / หยุด อังคาร 25, พฤหัสบดี 27 / เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 21 // ม. 1 - 3 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26, พฤหัสบดี 27 / หยุด ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ 28 //ม. 4 - 5 สอบ ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ / หยุด จันทร์ 24, พุธที่ 26, พฤหัสบดี 27
   Extreme Set 14
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 //ป. 1- 6 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26 ,ศุกร์ 28 / หยุด อังคาร 25, พฤหัสบดี 27 / เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 21 // ม. 1 - 3 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26, พฤหัสบดี 27 / หยุด ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ 28 //ม. 4 - 5 สอบ ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ / หยุด จันทร์ 24, พุธที่ 26, พฤหัสบดี 27
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 //ป. 1- 6 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26 ,ศุกร์ 28 / หยุด อังคาร 25, พฤหัสบดี 27 / เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 21 // ม. 1 - 3 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26, พฤหัสบดี 27 / หยุด ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ 28 //ม. 4 - 5 สอบ ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ / หยุด จันทร์ 24, พุธที่ 26, พฤหัสบดี 27
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 //ป. 1- 6 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26 ,ศุกร์ 28 / หยุด อังคาร 25, พฤหัสบดี 27 / เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 21 // ม. 1 - 3 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26, พฤหัสบดี 27 / หยุด ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ 28 //ม. 4 - 5 สอบ ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ / หยุด จันทร์ 24, พุธที่ 26, พฤหัสบดี 27
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 //ป. 1- 6 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26 ,ศุกร์ 28 / หยุด อังคาร 25, พฤหัสบดี 27 / เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 21 // ม. 1 - 3 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26, พฤหัสบดี 27 / หยุด ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ 28 //ม. 4 - 5 สอบ ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ / หยุด จันทร์ 24, พุธที่ 26, พฤหัสบดี 27
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 //ป. 1- 6 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26 ,ศุกร์ 28 / หยุด อังคาร 25, พฤหัสบดี 27 / เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 21 // ม. 1 - 3 สอบ จันทร์ 24, พุธ 26, พฤหัสบดี 27 / หยุด ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ 28 //ม. 4 - 5 สอบ ศุกร์ 21, อังคาร 25, ศุกร์ / หยุด จันทร์ 24, พุธที่ 26, พฤหัสบดี 27
   ACT Study Tour in October 2018
   ACT Study Tour in October 2018 ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Brisbane วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561
   October Course 2018
   เปิด October Course 2018
   ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon และทัศนศึกษา ที่ LosAngeles ระหว่างวันที่ 6-22 ตุลาคม 2561
   โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561
   โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (รร.ประถมถางหู) ประเทศจีน วันที่ 9-14 ตุลาคม 61
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (รร.ประถมถางหู) ประเทศจีน วันที่ 9-14 ตุลาคม 61
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (รร.ประถมถางหู) ประเทศจีน วันที่ 9-14 ตุลาคม 61
   ทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษาภาษาต่างประเทศ(จีน) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9-18 ต.ค.61
   ทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษาภาษาต่างประเทศ(จีน) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9-18 ต.ค.61
   สิ้นสุด October Course 2018
   ปิด October Course 2018
   สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (รร.ประถมถางหู) ประเทศจีน วันที่ 9-14 ตุลาคม 61
   สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (รร.ประถมถางหู) ประเทศจีน วันที่ 9-14 ตุลาคม 61
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (รร.ประถมถางหู) ประเทศจีน วันที่ 9-14 ตุลาคม 61
   สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561
   โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561
   สิ้นสุด ทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษาภาษาต่างประเทศ(จีน) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9-18 ต.ค.61
   ทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษาภาษาต่างประเทศ(จีน) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9-18 ต.ค.61
   ACT Study Tour in October 2018 ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Brisbane วันที่ 6-22 ตุลาคม 2561
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
   ACT Study Tour in October 2018
   ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 /ประชุมผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3
   ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 /ประชุมผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3
   Extreme Sat
   Extreme Sat 1
   Extreme Sat 2
   Extreme Sat 3
   วันวิชาการ
   วันวิชาการ
   Extreme Sat 4
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.ต้น หยุด / ม.ปลาย สอบ
   ประกาศรายชื่อ ม1+ม4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2562
   ประกาศรายชื่อ ม1+ม4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2562
   Extreme Sat 5
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.ต้น สอบ /ม.ปลาย หยุด
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม หยุด / ม.ต้น สอบ / ม.ปลาย หยุด
   สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ
   STEM 1 Day Camp
   Extreme Sat 6
   สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-14.40 น.
   สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-14.40 น.
   โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562
   โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562
   สิ้นสุด โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562
   โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562
   Extreme Sat 7
   นร.ม.1 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 07.00-17.30 น.
   Extreme Sat 8
   สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ป.2,ป.4,ป.6
   สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ป.2,ป.4,ป.6
   Extreme Sat 9
   สอบ o-net
   สอบ o-net ป.6 วันที่ 2 ก.พ.62 // ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ.62
   นร.ม.2 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เวลา 07.00-17.30 น.
   สอบ o-net ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ.62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
   ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62
   สอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test วันที่ 8 ก.พ.62 08.10-09.15.น.
   สอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test วันที่ 8 ก.พ.62 08.10-09.15.น.
   ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62
   Extreme Sat 10
   ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62
   นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 300 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   สิ้นสุด นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 200 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   Extreme Sat 11
   นร.ม.3 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 07.00-17.30 น.
   สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ม.2,ม.3
   สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ม.2,ม.3
   Extreme Sat 12
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62
   สิ้นสุด Extreme Sat
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62
   สิ้นสุด Extreme Set
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62)
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62
   สอบ o-net ม.6 วันที่ 2-3 มี.ค.62
   โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนธนบุรีจำนวน 99 รูป ณ วัดบางไผ่อารามหลวง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2-10 มี.ค.62
   โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนธนบุรีจำนวน 99 รูป ณ วัดบางไผ่อารามหลวง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2-10 มี.ค.62
   Extream sat เรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62
   Extream sat เรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62
   สอบ o-net
   สอบ o-net ม.6 วันที่ 2-3 มี.ค.62
   ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน นร.ม.5 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3-17 มี.ค.62
   ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน นร.ม.5 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3-17 มี.ค.62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62)
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62
   กิจกรรมศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 มี.ค.62เวลา 05.30-18.00 น.
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5-19 มี.ค.62
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5-19 มี.ค.62
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62)
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62
   โครงการค่ายพัฒนาทักษะ Stem Camp ครั้งที่ 6 ณ ศุนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ณ รร.วัดไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7-9 มี.ค.62
   โครงการค่ายพัฒนาทักษะ Stem Camp ครั้งที่ 6 ณ ศุนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ณ รร.วัดไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6-8 มี.ค.62
   กิจกรรม STEM CAMP ครั้งที่ 6 "เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชาวนาไทย" ณ รร.วัดไผ่ขวาง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 7-9 มี.ค.62
   พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.6 8.30-18.00 น.
   พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.6 8.30-18.00 น.
   พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.6 8.30-18.00 น.
   โครงการค่ายพัฒนาทักษะ Stem Camp ครั้งที่ 6 ณ ศุนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ณ รร.วัดไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7-9 มี.ค.62
   โครงการค่ายพัฒนาทักษะ Stem Camp ครั้งที่ 6 ณ ศุนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ณ รร.วัดไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6-8 มี.ค.62
   สิ้นสุด กิจกรรม STEM CAMP ครั้งที่ 6 "เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชาวนาไทย" ณ รร.วัดไผ่ขวาง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 7-9 มี.ค.62
   กิจกรรม STEM CAMP ครั้งที่ 6 "เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชาวนาไทย" ณ รร.วัดไผ่ขวาง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 7-9 มี.ค.62
   สิ้นสุด โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนธนบุรีจำนวน 99 รูป ณ วัดบางไผ่อารามหลวง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2-10 มี.ค.62
   โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนธนบุรีจำนวน 99 รูป ณ วัดบางไผ่อารามหลวง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2-10 มี.ค.62
   กิจกรรมศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 มี.ค.62เวลา 05.30-18.00 น.
   กิจกรรมศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 มี.ค.62เวลา 05.30-18.00 น.
   สิ้นสุด ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน นร.ม.5 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3-17 มี.ค.62
   ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน นร.ม.5 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3-17 มี.ค.62
   Summer Course 2018 18 มี.ค.-12 เม.ย.62
   Summer Course 2018 วันที่ 18 มี.ค.-12 เม.ย.62
   สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5-19 มี.ค.62
   โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5-19 มี.ค.62
   ประกาศผลสอบภาค 2/2562
   ประกาศผลสอบภาค 2/2562
   ทัศนศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 30 มี.ค.-26 ม.ย.61
   ทัศนศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 30 มี.ค.-26 เม.ย.61
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ 30 มี.ค.-27 เม.ย.61
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ 30 มี.ค.-27 เม.ย.61
   ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61
   ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61
   ทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน รร.ประถมอู่ถง วันที่ 5-11 เม.ย.62
   ทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน รร.ประถมอู่ถง วันที่ 5-11 เม.ย.62
   สิ้นสุด ทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน รร.ประถมอู่ถง วันที่ 5-11 เม.ย.62
   ทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน รร.ประถมอู่ถง วันที่ 5-11 เม.ย.62
   สิ้นสุด Summer Course 2018 18 มี.ค.-12 เม.ย.62
   Summer Course 2018 18 มี.ค.-12 เม.ย.62
   สิ้นสุด ทัศนศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 30 มี.ค.-26 ม.ย.61
   ทัศนศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 30 มี.ค.-26 เม.ย.61
   สิ้นสุด ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ 30 มี.ค.-27 เม.ย.61
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ 30 มี.ค.-27 เม.ย.61
• ได้อยู่ในข่าว : (32)
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 15 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11 มิ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 11 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 14 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 24 มิ.ย. 2561
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3 ก.ค. 2561
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 5 ก.ค. 2561
 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 9 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561> 10 ก.ค. 2561
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ACT Study Tour in October 2018 11 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 4 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2018 30 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 แจ้งกำหนดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018 2 ต.ค. 2561
 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018 11 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.20 น. 25 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 28 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
 แนะนำนักศึกษาฝึกสอนจีน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 27 พ.ย. 2561
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 30 พ.ย. 2561
 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 4 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 30 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 24 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (17)
 CANADA PREMIUM ENGLISH SUMMER COURSE 2018 (1) 14 พ.ค. 2561
 CANADA PREMIUM ENGLISH SUMMER COURSE 2018 (2) 14 พ.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ "นายกรัฐมนตรีไทย" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 19 มิ.ย. 2561
 งานแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 12 ก.ค. 2561
 STEM :: นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เข้ารับของที่ระลึกจากภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 15 ก.ค. 2561
 Theophane Learning Space ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ เดือนกันยายน 2561 6 ก.ย. 2561
 บรรยากาศภาพ HALLOWEEN Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ 1 พ.ย. 2561
 บรรยากาศ October ห้องสมุด Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ เดือนตุลาคม 2561 9 พ.ย. 2561
 บรรยากาศภาพ ห้องสมุด Theophane Learning Space ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 20 พ.ย. 2561
 บรรยากาศภาพ ACADEMIC DAY Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกัน กับการพับจรวด 28 พ.ย. 2561
 บรรยากาศภาพ ห้องสมุด Theophane Learning Space Merry Christmas find the words and match the pictures 19 ธ.ค. 2561
 ห้องสมุด Theophane Learning Space Children’s day ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับที่คั่นหนังสือโปเกม่อนกันครับ ภาพบรรยากาศประจำเดือนมกราคม พ.ศ 2562 10 ม.ค. 2562
 ห้องสมุด Theophane Learning Space Chinese New Year ที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกกันการพับซองใส่เงิน เพื่อเตรียมรับอั่งเปากัน ขอให้ได้เงินแต๊ะเอียกันเยอะๆๆนะครับ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ2562 4 ก.พ. 2562
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ : DIAMOND OF THE YEAR 2018 8 ก.พ. 2562
 **ห้องสมุด Theophane Learning Space Happy Valentine's Day 11 ก.พ. 2562
 ***ห้องสมุด Theophane Learning Space มาสเตอร์อังกูล เพลิดโฉมได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่น่ารัก มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานในห้องสมุดครับ 4 มี.ค. 2562
 ***ห้องสมุด Theophane Learning Space Summer Course 2019 ที่เพื่อนๆเข้ามาใช้บริการกันอย่างมีความสุข ตามอัธยาศัยครับ 5 เม.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)