[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10343
ชื่อ: มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560)
ฉายา: Jay
อายุงาน: 16 ปี 10 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเอเชียอาร์คเนย์ 2542  วิศวะกรรมศาสต์บันฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ประธานกรรมการ งานวิชาการ English Program
2558 ประธานกรรมการ งานนิเทศและประเมินผล English Program
2558 กรรมการ ฝ่าย English Program
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2557 ประธานกรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2557 กรรมการ ฝ่าย English Program
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2556 ประธานกรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ ฝ่าย English Program
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2555 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2555 ที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2555 ประธานกรรมการ งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2555 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2555 ประธานกรรมการ ฝ่าย English Program
2555 ประธานกรรมการ ฝ่าย English Program
2554 ประธานกรรมการ งาน English Programme
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หัวหน้าแผนกวิชาการEP 0
2557 หัวหน้าผนกกิจการนักเรียนEP 0
2556 หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียนEP 0
2555 หัวหน้าฝ่ายEnglish Program ผู้ร่วมบริหาร 0
2554 หัวหน้าแผนกEnglishProgram 0
2553 หัวหน้างานกิจการนักเรียนEP 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 Teaching in 21st Century Skills with Oxford University Press โดย Mark Richard Ambassador Hotel, Bangkok 10 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ต.ค. 2558 3.00
2558 ACTEP Team Building Seminar อัมพวา 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 12.00
2558 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ เรื่อง "ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล" โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 18.00
2558 สัมมนาผู้บริหารโครงการ"Excellence in English program Management โรงแรมมิราเคิล อกรนด์ คอนเวนชั่น กทม 18 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558 6.00
2558 สัมมนาฝ่าย English Program ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 เคปาร์ครีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 07 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 10.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School” ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2556 Asia Education Leaders Queen Sirikit National Convention Center 09 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 8.00
2556 Assessment: Summative and Formative Practices in Language Learning and Teaching ๊University of Oregon 24 มิ.ย. 2556 - 30 ส.ค. 2556 100.00
2556 คุณธรรมครู อัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 8.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
- การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียนปี2015 โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 RSU English Language Academic Event 2015 มหาวิทยาลัยรังสิต 04 มิ.ย. 2558 6
2555 การจัดการด้านภาษาที่สอง ศูนย์ภาษาจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2556 - 21 ม.ค. 2556 6
2555 การจัดการหลักสูตรสากล ศูนย์เรียนWSC 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 Leadership & Collaborative Teamwork and Cultural & Partnership Management อัมพวา 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นที่5  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2556  ดิเรกคุณากรณ์ 128 254 70 2 ธ.ค. 2555

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)