[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10349
ชื่อ: มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 4 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (315)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534  ปริญญาตรี  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่1/7 10349
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10349
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10349
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10349
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่1/4 10349
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10349
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่1/4 10349

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ“การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดยวิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมเรื่อง“แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง โดยมิสสมพิศ จีนสุข ห้อง ม.1/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมหลักสูตร“การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจากงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจากอาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ เครื่องเคลือบดินเผา” เซรามิค โดย อาจารย์เอื้องปอย บุญมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น2 24 พ.ย. 2561 3.30
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ เครื่องเคลือบดินเผา” เซรามิค โดย อาจารย์เอื้องปอย บุญมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น2 01 ธ.ค. 2561 3.30
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ เครื่องเคลือบดินเผา” เซรามิค โดย อาจารย์เอื้องปอย บุญมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น2 15 ธ.ค. 2561 3.30
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็กเก่งดีมีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตนโนภาส หอประชุมหลุยส์ฯมารี 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุขที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ฯมารี 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ฯมารี 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์Art for All ASEAN : All for Our Beloved King”โดย วิทยากรจากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) องค์การสหประชาชาติกรุงเทพฯและอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา 15 ก.ค. 2559 - 19 ก.ค. 2559 27.30
2559 การอบรมหัวข้อ“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4H และการสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” โดยศึกษานิเทศก์จรินทร์โฮ่สกุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 19 ก.ย. 2559 8.00
2559 การอบรม เรื่อง “หลักสูตร Learn With iPad” โดย วิทยากรจากบริษัท เอสพีวีไอ จำกัด ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้ามัดย้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม 18 ก.พ. 2560 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 08.30-11.30 น. 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 ครูเครือข่ายนิเทศโดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 คุณธรรมจริยธรรม หัวข้อจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิกโดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” จัดโดยฝ่ายอาคารสถานที่ ห้องรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.00
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ห้องรัตนบรรณาคาร2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา2557โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์และ ดร.ปรางทิพย์ ยูวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุขสนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การใช้โปรแกรมAdobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น2 อาคารอินเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2556 คณะกรรมการการประกวดร้ัองเพลงไทยลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ส.ค. 2556 - 08 ส.ค. 2556 0.00
2556 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 11 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 05 ก.ย. 2556 - 05 ก.ย. 2556 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมหัวข้อคุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโน) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 ฝึกซ้อมเด็กหญิงรสธร สิงห์สุวรรณ ชั้นม.2/4เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงระดับชั้นม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรีน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 วัดอินทาราม 04 พ.ย. 2556 - 04 พ.ย. 2556 0.00
2556 ฝึกซ้อมเด็กชายณัฐดนัย ศิริวัฒนา ชั้นม.3/6เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายระดับชั้นม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 วัดอินทาราม 04 พ.ย. 2556 - 04 พ.ย. 2556 0.00
2556 กิจกรรมวันแรกพบ เข้าใจตนเองเ้ข้าใจผู้อื่นสู่การเป็นจิตอาสา โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 16 พ.ย. 2556 - 16 พ.ย. 2556 6.00
2556 กิจกรรมจิตอาสา โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 30 พ.ย. 2556 - 30 พ.ย. 2556 6.00
2556 ประสานงานและติดต่อวิทยากร พันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 05 ต.ค. 2556 - 05 ต.ค. 2556 2.00
2556 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นล่าง อาคารอัสสัมชัญ 06 ธ.ค. 2556 0.00
2556 ประสานงานการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์และการแสดงดนตรีโปงลาง งานวันวิชาการ 17 ม.ค. 2557 0.00
2556 ฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนระดับชั้นม.1 งานราตรีสัมพันธ์ เวทีหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 24 ม.ค. 2557 0.00
2556 การแสดงดนตรีไทยประกอบรำอวยพร โดยกุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานวันคล้ายววันเกิดผู้อำนวยการภราดาวีระยุทธ บุญพราหมณ์ เวทีหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 03 ก.พ. 2557 0.00
2556 กรรมการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแค้มปิ้ง จังหวัดสระบุรี 11 ก.พ. 2557 - 13 ก.พ. 2557 0.00
2556 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงการส่งเสริมความสะอาด ภาคเรียนที่ 1และรางวัลชนะเลิศ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556 21 ก.พ. 2557 0.00
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น โดยม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์4 อาคารอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 2.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 0.00
- พลังแห่งจิตและความคิด โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตรจากโรงพยาบาลนครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- การล้างสารพิษในร่างกาย โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 0.00
- ครูยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดย ภราดาจชมพล ดีสุตจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
- จัดสัมมนาการบรรเลงดนตรีประกอบการบรรยายเรื่อง "มหัศจรรย์แห่งดนตรี" โดย อ.วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 29 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2555 0.00
- ฝึกซ้อมนักเรียนและส่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 22 ม.ค. 2556 - 22 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ8 ห้องเรียน 11B level 8 06 พ.ย. 2555 - 08 ก.พ. 2556 33.00
- ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ณ พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม 25 พ.ย. 2555 - 25 พ.ย. 2555 0.00
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมความสะอาด ภาคเรียนที่ 1และ2 ปีการศึกษา 2555 28 ก.ย. 2555 0.00
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ภาคเรียนที่ 1และ2 ปีการศึกษา 2555 28 ก.ย. 2555 0.00
- ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญเงินและประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 16 ก.พ. 2556 - 16 ก.พ. 2556 0.00
- ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรี ACT Music Awards 2012 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ธ.ค. 2555 0.00
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ย. 2555 - 06 ก.ย. 2555 0.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดสร้างเด็กเผชิญวิกฤติโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ร่วมชมการแสดงโขน เรื่องปฐมบทแห่งจินตนาการตอน "หนุมาน" ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร 08 มี.ค. 2562 3
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายมัธยม” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 7
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าศึกษาดูงานเครื่องเคลือบดินเผา ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 01 ธ.ค. 2560 - 01 ธ.ค. 2560 3
2559 ชมการแสดงโขน เรื่องปฐมบทแห่งจินตนาการตอน "หนุมาน" ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร 17 ก.พ. 2560 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมศิลป์ชื่นใจ ศิลป์รื่นรมย์ ศิลป์เพลิน โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน พระราชานุสาวรีย์พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา 07 ธ.ค. 2559 - 6
2559 กิจกรรมผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.พ. 2560 - 6
2558 เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขายี่สารในโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 6
2557 เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วรายในโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) จ.นครปฐม 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 5ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2555  เกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ
2  4 พ.ย. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
3  4 พ.ย. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
4  28 ก.พ. 2557  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ  เกียรติบัตร
5  16 พ.ค. 2557   ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 6ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2556  เกียรติบัตร
6  3 พ.ย. 2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
7  3 พ.ย. 2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
8  5 พ.ย. 2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
9  11 พ.ย. 2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  15 ม.ค. 2558  รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
11  2 พ.ย. 2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558  เกียรติบัตร
12  30 พ.ย. 2558  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่13 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  
13  15 ม.ค. 2559   ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 8ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2558  เกียรติบัตร
14  4 ส.ค. 2559  นำนักเรียนคลับอนุรักษ์ดนตรีไทยจำนวน 24 คนบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ ณ วิทยุอ.ส.พระราชวังดุสิตในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  ภาพถ่าย
15  5 ส.ค. 2559  กิจกรรมการแสดงดนตรีและการแข่งขันทักษะด้านศิลปะเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ภาพถ่าย
16  11 ส.ค. 2559  ฝึกซ้อมการแสดงจินตลีลาบทเพลง"อิ่มอุ่น" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คนเพื่อร่วมแสดงงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  ภาพถ่าย
17  28 พ.ย. 2559  กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย บรรเลงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านศิลปะ งานวันวิชาการ ณ ลานและเวทีอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารอัสสัมชัญ  ภาพถ่าย
18  30 พ.ย. 2559  นำนักเรียนคลับอนุรักษ์ดนตรีไทยจำนวน 21 คนบันทึกเทปดนตรีไทยเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ณ วิทยุอ.ส.พระราชวังดุสิตในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  ภาพถ่าย
19  28 ก.พ. 2560  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารรัตนบรรณาคาร ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 6 มี.ค.60  ภาพถ่าย
20  2 มี.ค. 2560  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 9ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2559  เกียรติบัตร
21  10 พ.ย. 2560  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ 67  เกียรติบัตร
22  12 พ.ย. 2561   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561  เกียรติบัตร
23  15 พ.ย. 2561   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561  เกียรติบัตร
24  15 พ.ย. 2561   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561  เกียรติบัตร
25  26 ธ.ค. 2561   ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2555  ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 42 91 28 ม.ค. 2556 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)