[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10353
ชื่อ: มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
ฉายา: โจ้
อายุงาน: 14 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฏธนบุรี 2544  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 งานศูนย์การพิมพ์ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 งานพยาบาล 0 คำสั่งแต่งตั้ง 1/2560
2559 งานพยาบาล 0
2556 งานศูนย์การพิมพ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 จิตวิทยาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โดย อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาคสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ประธานสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 2.30
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.20
2560 นโยบายพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.40
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลื่อกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 13.00
2557 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 6.00
2557 แนวคิดพื้นฐานและการจัดการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 ม.ค. 2558 - 17 ม.ค. 2558 6.00
2557 การนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 24 ม.ค. 2558 - 24 ม.ค. 2558 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอนามัยโรงเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (13)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคมือ เท้า ปาก" 17 พ.ค. 2561
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคไข้หวัดใหญ่ " 9 มิ.ย. 2561
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 ปี 2561 20 มิ.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 28 มิ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ป้องกันตนเองและชุมชนอย่างไร ให้ปลอดภัยจากยุงลาย" 2 ส.ค. 2561
 งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ 24 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 30 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" 12 ต.ค. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6 21 พ.ย. 2561
  งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา 30 พ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลตัวเอง จาก "ฝุ่นพิษ" PM 2.5 18 ม.ค. 2562
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 11 ก.พ. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (10)
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปีการศึกษา 2561 21 มิ.ย. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 25 มิ.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 13 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครู และเจ้าหน้าที่) ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 2561
 งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ 29 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน ป.3-ป.6 (ครั้งที่ 1) ปี 2561 7 ก.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2561 7 ก.ย. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6 24 พ.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 25618 ธ.ค. 2561
งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา1 ธ.ค. 2561
ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ และ เวลล์28 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)