[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10354
ชื่อ: มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
ฉายา: หนิง
อายุงาน: 15 ปี 5 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2543  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2554 กรรมการ งานยานพาหนะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน 10354
2557 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน งานยานพาหะนและรถรับ - ส่งนักเรียน 10354
2556 ครูสนับสนุนการเรียนการสอน งานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง“การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดยอาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดยผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)” โดยทีมวิทยากร บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 24 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 1.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจากอาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 23.00
2561 เรื่อง “การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ด้วยโภชนาการอาหาร” โดย คุณสุรพันธ์ ท้าวญาติ ณ ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 อบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 อบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape” โดยมิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดย...วิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ รายชื่อวิทยากร 1. ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย 2. ม.ธรรมนูญ เป้าทอง 3. ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล 4. มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “ออฟฟิ ศซินโดรม ภัยใกล้ตัว” โดย คุณจิรสิน จินดามาก/. หัวหน้างานเสนอความสําเร็จของหน่วยงานและความภาคภูมิ โดยมาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. Simon Wintersgill, Ms. Elri Kriel ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 14.00
2559 “การใช้งานโปรแกรม PDF Shaper” โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูลและบุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559 1.00
2559 “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” โดย.....มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 1.00
2559 "การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน" โดยคุณภัสวัลย์ ภู่ตระกูลและคุณสิทธิวัชร์ บุตรดี ณภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้ม กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร ห้อง 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดย ทีมของสถานีดับเพลิงบางแค และทีมงานโรงพยาบาลวิชัยเวช ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 การอบรมเรื่อง“การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtubeและบันทึกลงแผ่น CD” โดย มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และบุคลากรศูนย์คอมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมเรื่อง“Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ และบุคลากรศูนย์คอมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 2.30
2558 การอบรมเรื่อง“Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ และบุคลากรศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ธ.ค. 2558 - 02 ธ.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS” โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล และบุคลากรศูนย์คอมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ โ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง“การแก้ไขไวรัสFlash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน” โดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทองและบุคลากรศูนย์คอมฯ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ( EP ) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง“การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” โดย มิสอารญา พุทธสาร และบุคลากรศูนย์คอมฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารรัตรบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น”First Aidโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่อง“Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)” โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ และบุคลากรศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 2.30
2558 ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" โดย คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 03 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 9.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 พ.ย. 2556 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 13 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 12.00
2557 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 6.00
2557 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานโดย อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558 8.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Adobe ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ CPR ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2555 0.00
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- ครูยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การบริหารงานยานพาหนะและรับส่งนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 13 ก.ย. 2557 - 13 ก.ย. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2013  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสายต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 2551-2555  โล่ประกาศเกียรติคุณ, ใบประกาศนียบัตร
2  15 ม.ค. 2559   เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสายต่อเนื่อง 8 ปี ตั้งแต่ 2551-2558  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2557  ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 42 81 20 ก.พ. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)