[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10355
ชื่อ: มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร
ฉายา: รุ้ง
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)


0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2546  วิชาชีพครู  
2    มหาวิทยาลัยสยาม 2544  เอกบัณชีบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2560 ประธานกรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2559 ประธานกรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2558 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 หัวหน้างานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2554 หัวหน้างานจัดซื้อ พัสดุ และครุภัณฑ์ งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2560 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2559 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2558 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2557 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2556 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2555 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2554 หัวหน้างานจัดซื้อ 0
2553 บุคลากรทางการศึกษา-งานบัญชีจ่ายเงิน 0
2552 บุคลากรทางการศึกษา-งานบัญชีจ่ายเงิน 0
2551 ครูบัญชี/งานบัญชีจ่ายเงิน 0
2550 ครูบัญชี-งานงบประมาณ 0
2549 ครูบัญชี-งานงบประมาณ 0
2548 ครูบัญชี-งานงบประมาณ 0
2547 ครูบัญชี-งานงบประมาณ 0
2546 เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ 0
2545 เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ 0
2544 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ 0
2543 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ 0
2542 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ 0
2541 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ 0
2540 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ 0
2539 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.00 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charterโดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 สรุปแผนงานโครงการปีการศึกษา 2560 เขียนแผนงานปีการศึกษา 2561 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 06 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 24.00
2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมที่เฉินตู โดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 40.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงินประจำปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข...ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2559 มาร์ตินยิมเนเซี่ยม ชั้น 3 อาคารโกลเด้นท์จูบิลี่ 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย...ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึิกษาธิการ โรงแรมบางกอกพาเลส 09 มิ.ย. 2558 - 09 มิ.ย. 2558 6.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 การสร้างความรักษ์ในองค์กร ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 1.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 • การสร้างสมาธิ และสงบจิตใจ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.50
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558• มาตรฐานด้านการศึกษา การประกันคุณภาพภายในภายนอก โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558• การเขียน แผนงาน งาน/โครงการ และขั้นตอนดำเนินงาน โดย อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยนห์แมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.50
2558 การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน และมิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ บ้านชมเดือน สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 ธ.ค. 2558 5.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558” โดย 1. มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี – Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ณ ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP โดย มิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพรามหณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุขสนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนงทางการดูแลนักเรียน โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานการศึกษา ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 3.00
2557 การสัมมนาบุคลากรบัญชีการเงิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 7.00
2557 อบรมการดำรงสภาพความเป็นครู ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 4.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 4.00
2556 สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน เรือนน้ำเย็น อัมพวา 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 16.00
2556 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารรัตนบรรณาคาร 22 ส.ค. 2541 - 23 ส.ค. 2541 16.00
2556 การฝึกอบรมเบื้องต้นหลักสูตร การจัดดอกไม้สด ห้องประชุมอัสสัมชัญ 11 ต.ค. 2542 - 13 ต.ค. 2542 24.00
2556 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 มี.ค. 2543 - 17 มี.ค. 2543 8.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโฮมเพจด้วยโปรแกรม DREAMWEAVER4 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารรัตนบรรณาคาร 26 พ.ค. 2544 - 27 พ.ค. 2544 14.00
2556 อบรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รุ่นที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546 66.00
2556 การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2547 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเซนต์คาเบรียล (ส่วนกลาง) 20 ต.ค. 2547 - 22 ต.ค. 2547 24.00
2556 การพัฒนาจิตตารมณ์ความเป็นครูเพื่อพัฒนาโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2546 - 19 ต.ค. 2546 6.00
- การพัฒนาการบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2551 - 12 พ.ค. 2551 8.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ธ.ค. 2550 - 14 ธ.ค. 2550 24.00
- การจัดทำ workshop และการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 2 06 มี.ค. 2551 - 06 มี.ค. 2551 7.00
- การจัดทำ workshop ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 4 02 ต.ค. 2550 - 02 ต.ค. 2550 8.00
- กลยุทธ์พัฒนาจัดระบบบัญชีและภาษีอากรของโรงเรียนเอกชน โรงแรมจัสมินซิตี้ 19 ก.พ. 2553 - 20 ก.พ. 2553 16.00
- จัดทำ Workshop ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 4 19 ต.ค. 2552 - 19 ต.ค. 2552 8.00
- การกำหนดข้อมูลในระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 01 ต.ค. 2552 - 01 ต.ค. 2552 3.00
- เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตารมณ์นักบุญหลุยส์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 04 ก.ย. 2552 - 06 ก.ย. 2552 36.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 11 มี.ค. 2552 - 11 มี.ค. 2552 8.00
- จัดทำ Workshop ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 02 ต.ค. 2551 - 02 ต.ค. 2551 8.00
- อบรมการ SCAN VIRUS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 03 ก.ย. 2551 - 03 ก.ย. 2551 3.00
- อบรมการวิเคราะห์ทางการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 15 ส.ค. 2550 - 15 ส.ค. 2550 8.00
- อบรมการถ่ายภาพ โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมศิลปะการวางตนของคนทำงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2548 - 09 พ.ค. 2548 14.00
- 48 ปีแห่งการก่อตั้งอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 32.00
- อบรมการจดรายงานการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2.00
- อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- สัมมนาระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต มหาวิทยาลัย ABAC บางนา 20 ส.ค. 2549 - 20 ส.ค. 2549 7.00
- อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 09 ก.ย. 2548 - 09 ก.ย. 2548 1.00
- แนวทางพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 28 ต.ค. 2548 - 28 ต.ค. 2548 3.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หอประชุมหลุยส์ 13 ก.พ. 2549 - 13 ก.พ. 2549 7.00
- ความรู้และแนวปฏิบัติงานประกันสังคมและกองทุนทดแทน 22 ก.พ. 2549 - 22 ก.พ. 2549 3.30
- แนวทางพัฒนางานสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 16 มี.ค. 2549 - 17 มี.ค. 2549 16.00
- การเรียนรู้แบบเพิ่มพลังสมอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 08 พ.ค. 2549 - 08 พ.ค. 2549 8.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร วัดหลวงพ่อสด ดำเนินสะดวก 10 พ.ค. 2549 - 10 พ.ค. 2549 8.00
- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 31 พ.ค. 2549 - 31 พ.ค. 2549 8.00
- การเขียนรายงานการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 18 ส.ค. 2549 - 18 ส.ค. 2549 2.00
- สัมมนางานบัญชีการเงินโรงเรียนในเครือฯมูลนิธิฯ มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียล ทองหล่อ25 05 พ.ค. 2550 - 06 พ.ค. 2550 16.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หอประชุมหลุยส์ชั้น 2 08 พ.ค. 2550 - 08 พ.ค. 2550 8.00
- เทคนิคการใช้สื่อแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 08 พ.ค. 2550 - 08 พ.ค. 2550 8.00
- อบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรฝ่ายการเงิน วัดอ้อยน้อย นครปฐม 05 ส.ค. 2550 - 05 ส.ค. 2550 8.00
- คุณธรรมและจริยธรรมครูสู่วิชาชีพ,เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 8.00
- จัดทำ Workshop ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 12 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 8.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 24.00
- การจัดทำ KPI โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2553 8.00
- บัตรเครดิต CGA สมาพันธ์ฯ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์เบรียล 28 ก.ย. 2553 - 28 ก.ย. 2553 6.00
- พัฒนาศักภาพงานธุรการและงานบริการสำนักงานแบบมืออาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 8.00
- การจัดซื้อสินค้าผ่านศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 19 ม.ค. 2554 - 19 ม.ค. 2554 6.00
- สัมมนาเปิดภาคเรียน 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2554 24.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร สีดารีสอร์ท นครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 20.00
- การอบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม ณ สวนมุทิตาธรรม 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 8.00
- รับการอบรมการใช้งาน Samsung GALAXY Tab10.1 เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 3.00
- สัมมนาเปิดภาคเรียนปี 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางและการการใช้งานระบบSWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 4.00
- อบรมโปรแกรม photoshop cs5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 02 ก.พ. 2556 - 02 มี.ค. 2556 3.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฯ สวนจิตรลดาฯ 20 ต.ค. 2552 - 20 ต.ค. 2552 8
2555 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานทัพเรือสัตหีบ 09 ต.ค. 2553 - 10 ต.ค. 2553 18
2555 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทแปลนพริ้นติ้ง จำกัด 04 ส.ค. 2554 - 04 ส.ค. 2554 8
2555 งานสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน กราฟฟิค บริษัทแปลนพริ้นติ้ง จำกัด 21 พ.ย. 2555 - 21 พ.ย. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2557  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 42 89 28 ม.ค. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)