[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10356
ชื่อ: มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 15 ปี 4 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2544  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    พาณิชยการราชดำเนิน 2521  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใบประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบำรุงวิชา 2518  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนชาติศึกษา -  ชั้นประถมศึกษา  ใบสุทธิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ (รับโทรศัพท์) งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ 14/56
2556 คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ 03/56
2555 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 0
2554 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2553 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2552 งานธุรการและงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2552 คณะกรรมการจัดทำจุลสาร-วารสารโรงเรียนปีการศึกษา 2552 ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2551 งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 0
2550 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/สอนวิชาการงาน ป.3 ครูคู่ชั้น ป.3/5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงาน ““ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Thai University Central Admission System” (TCAS) โดย...ม.พงษ์กิจ เจริญพร และทีมงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร1 17 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560 2.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุขโดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารีย์ เดอ่มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุขที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เรื่องการสำรวจความต้องการการแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 ต.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 0.00 14527.pdf
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การแนะแนวโดยการใช้เทคโนโลยี SOCIAL MEDIA ในยุค AEC สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 17 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 วินัยเชิงบวก โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อ.ประจำสาขาพัฒนาการมนุษย์์์ สถาบันแห่งชาติเพื่ื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล รัตนบรรณาคาร 15 ส.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558 3.00
2558 แนะแนวผู้ปกครองนักเรียน ม.ปลาย ห้องปรีชาวุฒิ 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 2.00
2558 แนะแนวผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.3 หอประชุมหลุยส์ 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 2.00
2558 งานแนะแนวของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 7.00
2558 ดูงานที่มหาวิทยาลัยเอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 7.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ การใช้โปรแกรม ESET NODS ANTIVIRUS 7 ” โดย...มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 0.00
2557 หัลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 8.00
2557 สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 0.00
2557 อภิปรายและฝึกปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์เอกสารหนังสือเรียนและการกำหนดจุดประสงค์รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 0.00
2557 หลักการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 6.00
2557 หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 0.00
2557 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 7.00
2557 ฝึกการปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดโครงร่างรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 0.00
2557 นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 0.00
2557 แนวคิดพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ม.ค. 2558 - 17 ม.ค. 2558 7.00
2557 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ม.ค. 2558 - 17 ม.ค. 2558 0.00
2557 การนิเทศการสอน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 24 ม.ค. 2558 - 24 ม.ค. 2558 7.00
2556 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัณธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการงานอาชีพเพื่อชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงานลงระบบ swis ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดดอกไม้สอเบื้องต้นจากอาจารย์รัตนา ปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 ก.พ. 2542 - 11 ก.พ. 2542 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 6.00
- การจัดทำ KPI ของแต่ละงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2553 6.00
- นิเทศหน่วยงานฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ย. 2553 - 27 ก.ย. 2553 6.00
- อบรมหลักสูตรการสร้างภาพประกอบสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe illustrator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2553 - 13 มี.ค. 2553 6.00
- อบรมหลักสูตรการใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ธ.ค. 2553 - 01 ธ.ค. 2553 2.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การจดรายงานการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร วัดหลวงพ่อสด ดำเนินสะดวก 10 พ.ค. 2549 - 10 พ.ค. 2549 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หอประชุมหลุยส์ 08 พ.ค. 2550 - 08 พ.ค. 2550 8.00
- คุณธรรมและจริยธรรมครูสู่วิชาชีพ,เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 8.00
- การจัดทำ work shop ฝ่ายธุรการการเงิน ห้องคอมฯ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2551 - 02 ต.ค. 2551 8.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2553 รัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 24.00
- สัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 รัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2554 24.00
- อบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม สวมุทิตาธรรม 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 8.00
- การอบรมการใช้งาน samsung galaxy tab10.1 เบื้องต้น ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 3.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2552 ปีที่ 48 แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 24.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ก่ารประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การอบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนฏยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- การอบรมหลักสูตรการใช้งาน windows 8 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)