[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10357
ชื่อ: มิส  ณัฐยา    สุขประสาท
ฉายา: June
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2542  ปริญญาตรี  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งาน Stationery
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งาน Stationery
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งาน Stationery
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งาน Stationery
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งาน Stationery
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานร้านค้า
2557 กรรมการ งาน Stationery
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานร้านค้า
2556 กรรมการ งาน Stationery
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ งานร้านค้า
2554 กรรมการ งานโภชนาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครู (สนับสนุนการสอน) ฝ่ายบริหารทั่วไป 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ห้องประชุมมงฟอร์ต 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่อยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน งานศูนย์ฟิตเนส 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 23.00
2561 การดูแลสุขภาพสมบรูณ์และแข็งแรงด้วยโภชนาการ ณัฐพล รีสอร์ท 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 9.00
2561 หลักธรรมอภิบาลกับการทำงาน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 3.00
2560 การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 ทำอย่างไรเมื่อคอมพิวเตอร์..ช้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 1.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3.00
2560 ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 12.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข..ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน(SWIS+) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 1.00
2559 การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2559 การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การเพิ่มประสิทธภาพการทำงาน ด้วย 5 ส ห้องประชุมมงฟอร์ด 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การแก้ไวรัส Flash Drive ซ๋อนFileและวิธีการป้องกัน ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ EP ชั้น2 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การดาวโหลดไฟล์จากYoutubeและบันทึกลงแผ่นCD ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ EP ชั้น2 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ EP ชั้น2 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงารในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.00
2558 องค์การแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ด 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท 03 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 8.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณารคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC(EP)ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมโปรแกรม Quipper School ห้องคอมพิวเตอร์ PC(EP)ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม อาคารยอหน์แมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคัภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมฝีมือแรงงาน “การสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร” โดยนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นายสุทธิพร ก้อนด้วง ห้อง VIP.Lounge อาคารโกลเด้นจิลเบอรี่ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 6.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC(EP)ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2556 8.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe ILLustrator CS 5 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 0.00
2556 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จ. สมุทรสงคราม 14 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556 3.00
- การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 2.00
- สุขาภิบาลอาหารสำหรับมืออาชีพ ณ.ห้องประชุมมงฟอร์ด อาคารหลุยสส์ มารี เดอ มงฟอร์ด 10 พ.ย. 2555 6.00
- การทำงานเป็นทีม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 31 มี.ค. 2555 - 01 เม.ย. 2555 3.00
- การใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การแลกเปลี่ยนมุมมองทางการตลาด Pattaya Discovery Beach Hotel 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2557  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 730 4 81 28 ม.ค. 2556

• หน่วยงานที่สังกัด :    งาน Stationery,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งาน Stationery
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งาน Stationery
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งาน Stationery

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 17 พ.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 17 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)