[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10359
ชื่อ: มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์
ฉายา: อ๋อย
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2544  ปริญญาตรี  
2  ปวส.  โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 2539  ปวส.  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดัดดรุณี 2537  ม.6  
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 2534  ม.3  
5  ประถมศึกษา  โรงเรียนดาราสมุทร 2531  วุฒิ ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2554 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2554 งานบัญชีงบการเงิน งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 งานบัญชี 0
2559 งานบัญชี 0
2558 งานบัญชี 0
2557 งานบัญชี 0
2556 งานบัญชี 0
2555 งานบัญชี 0
2554 งานบัญชี 0
2553 งานบัญชี 0
2552 งานบัญชี 0
2551 งานบัญชี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรมแนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมมงฟอร์ต 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 5.00
2561 การประเมิน แผนงาน โครงการปีการศึกษา 2561 ห้องประชุม อ.รัตนฯ 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 8.00
2561 การอบรมการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุม อ.รัตนฯ 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก" โดยบาทหลวงปฎิญญา สิริธารารัตน์,ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 ตรวจสอบบัญชีในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ(SL/ACS/ACR) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา/โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา/โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 24.00
2560 การจัดทำบัญชีและงบการเงินโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 29 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561 6.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การอบรมเรื่อง"การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง"สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" อ.สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" คุณสมชาย ตรีดารา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัยและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 3.00
2559 การสรุปงานประจำภาคเรียนที่1/2559 และการเตรียมความพร้อม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 กิจกรรมปลูกป่าชายเลย ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ”..” วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 การประเมินความเสี่ยงฝ่ายธุรการ-การเงินประจำปี 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 นิเทศ ติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 19 ม.ค. 2560 - 19 ม.ค. 2560 8.00
2559 นิเทศ ติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 25 ม.ค. 2560 - 25 ม.ค. 2560 8.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 12.00
2558 การพัฒนาระบบการเงิน-การบัญชีโรงเรียน ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 15.00
2558 การเขียนแผนงาน และ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ บ้านชมเดือนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์/ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินและแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 การใช้โปรแกรมการจัดการภาพขึ้นระบบ Swis โดยใช้โปรแกราม ImBatch (ม.กิตติ โฆษะธรรมกุล) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ EP 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การดาวน์โหลดไฟส์จาก YouTubecและบันทึกลงแผ่นCD (ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ EP 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี รัตนบรรณาคารชั้น 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคารชั้น 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนฯ (ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย) 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบาบและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนฯ (ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์) 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนฯ (ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ) 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนฯ(ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์และ ดร.ปรางทิยพ์ ยุวานนท์ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนฯ อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาบุคคลากรบัญชีการเงิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 12.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 0.00
2556 อบรมเรื่องครูในยุคปัจจุบัน (พระสัมฆราชยอด เสนารักษ์) ห้องประชุมรัตนฯ 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
2556 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 0.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 0.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 0.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 นโยบายปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ค. 2556 - 30 พ.ค. 2556 0.00
2556 Service Mind by Our Team work เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 0.00
2550 สัมมนากลุ่มงานการเงิน(บัญชี) อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 พ.ค. 2550 - 06 พ.ค. 2550 0.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(พระอาจารย์ชัยรัตน์) 07 พ.ค. 2550 - 07 พ.ค. 2550 0.00
- อบรมเรื่องศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริตชน ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน 21 มิ.ย. 2550 - 23 มิ.ย. 2550 0.00
- อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อ.นรนุช ไผ่แก้ว) 15 ส.ค. 2550 - 15 ส.ค. 2550 0.00
- จัดอบรม WorkShop ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมยอห์น 02 ต.ค. 2550 - 02 ต.ค. 2550 0.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ Swis โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ธ.ค. 2550 - 14 ธ.ค. 2550 0.00
- จัดทำ WorkShop และทบทวนการใช้ระบบ Swis โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 05 มี.ค. 2551 - 05 มี.ค. 2551 0.00
- อบรมเทคนิคการใช้สื่อบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2550 - 09 พ.ค. 2550 0.00
- สัมมนาการพัฒนาการให้บริการ One Stop Service โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 12 พ.ค. 2551 - 12 พ.ค. 2551 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูสู่วิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 0.00
- อบรมเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 0.00
- การแก้ไขปัญหาวิกฤตโรงเรียนเอกชนตาม พ.ร.บ โรงเรียนเอกชน 2550 ณ หอประชุมคุรุสภา 08 มิ.ย. 2551 - 08 มิ.ย. 2551 0.00
- ประชุมเครือข่ายงานการเงินมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่นิติบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมยอห์น 17 มิ.ย. 2551 - 17 มิ.ย. 2551 0.00
- เรื่องมาตรฐานการจัดการระบบบัญชี ร.ร เอกชนไทย ตามพรบ 2550 (มุ่งเน้นด้านภาษีอากร) โรงแรมจัสมิ้น สุขุมวิท 23 27 มิ.ย. 2551 - 27 มิ.ย. 2551 0.00
- บทบาทโรงเรียนเอกชนภายหลังขอยกเว้นตามมาตรา 159 ณ หอปประชุมคุรุสภา 16 ส.ค. 2551 - 16 ส.ค. 2551 0.00
- จัดทำ Work Shop ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมยอห์น 02 ต.ค. 2551 - 02 ต.ค. 2551 0.00
- สัมมนาบัญชีทรัพย์สินสำหรับผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 21 พ.ย. 2551 - 21 พ.ย. 2551 0.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมยอห์น 11 มี.ค. 2552 - 11 มี.ค. 2552 0.00
- สัมมนาหัวข้อยุติธรรม สันติภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างึน สร้างวินัยตามหลักการจัดการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมรัตนฯ 12 พ.ค. 2552 - 12 พ.ค. 2552 0.00
- การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 0.00
- อุดมการณ์ครูในโรงเรียนคาทอลิก สู่ความเป็นมืออาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมรัตนฯ 14 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2552 0.00
- สัมมนาเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 0.00
- อบรมการใช้ระบบ Swis โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 01 ต.ค. 2552 - 01 ต.ค. 2552 0.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมครูคาทอลิก ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน 10 ต.ค. 2552 - 10 ต.ค. 2552 0.00
- อบรมการจัดทำ WorkShop ฝ่ายธุรการ- การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 19 ต.ค. 2552 - 19 ต.ค. 2552 0.00
- ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิง ห้องประชุมรัตนฯ 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 0.00
- โครงสร้างและนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2553 ห้องประชุมรัตนฯ (ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล) 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 0.00
- แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิฯ ห้องประชุมรัตนฯ (ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา) 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 0.00
- การศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย ดร.วินัย รอดจ่าย ห้องประชุมรัตนฯ 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฎิบัติการแนวปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร (ม.อาทิพย์ สอนสุจริต) ห้องประชุมรัตนฯ 20 พ.ค. 2553 - 20 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ (อ.บัญญัติ บุญญา) ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 0.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม ครูคาทอลิก (คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม) บ้านมารีอา จังหวัดจันทบุรี 16 ต.ค. 2553 - 17 ต.ค. 2553 0.00
- อบรมบัญชี ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำบัญชีโรงเรียนเอกชน” (ว่าที่ร้อยตรีรังสิมันต์ เจริญสุข) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 03 พ.ย. 2553 - 04 พ.ย. 2553 0.00
- สัมมนาครูคำสอน (คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์) ศูนย์นักบวช อ.สามพราน จ.นครปฐม 05 มี.ค. 2554 - 05 มี.ค. 2554 0.00
- เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ รุ่นที่ 1 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 0.00
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2552 - 09 ธ.ค. 2552 0.00
- สัมมนาครูคำสอน (คุณพ่อยอห์นบอสโก ณรงค์ รวมอร่าม) อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 06 มี.ค. 2553 - 06 มี.ค. 2553 0.00
- อบรมครูแกนนำต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา (คุณชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา) ห้องประชุมรัตนฯ 09 ก.ย. 2548 - 09 ก.ย. 2548 0.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูคำสอนในเครือมูลนิธิฯ (คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ 18 มิ.ย. 2547 - 19 มิ.ย. 2547 0.00
- การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น (รศง. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล) ห้องประชุมรัตนฯ 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 0.00
- กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้น้ำโดยใช้ Sever Habits (อ.ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์) ห้องประชุมรัตนฯ 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 0.00
- อบรมการใช้ Tablet (ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์) ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 10 มี.ค. 2555 - 10 มี.ค. 2555 0.00
- สัมมนาบุคลาการก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมรัตนฯ 10 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมเรื่องศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนฯ 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เรื่อง พัฒนาจิตวิญญาณครู (ภราดาชุมพล ดีสุดจริต) ห้องประชุมรัตนฯ 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  22 พ.ค. 2552  จดหมายกล่าวชื่นชม  ผู้ปกครอง(คุณอารีรัตน์ ศิวะสมบูรณ์) กล่าวชื่นชมในการควบคุมอารมณ์และทีสติทีดี
2  16 ม.ค. 2553  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีการขาด ลา มาสาย  ใบเกียรติบัตร
3  17 ม.ค. 2554  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 2 ปีติดต่อ  ใบเกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2555  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 3 ปีติดต่อ  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2557  ชั้นที่ 5 730 4 87 28 ม.ค. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)