[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10360
ชื่อ: มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
ฉายา: Petch
อายุงาน: 15 ปี 3 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2543  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษา  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2554 งานฝ่ายบริหารทั่วไป งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูสนับสนุนการสอน/ครูประจำสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายกิจกรรม 0 อัตรากำลัง
2560 ครูสนับสนุนการสอน/ครูประจำสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายกิจกรรม 0
2559 ครูสนับสนุนการสอน/ครูประจำสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป 0 อัตรากำลัง
2558 ครูสนับสนุนการสอน/ครูประจำสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2557 ครูสนับสนุนการสอน/งานสระว่ายน้ำ 0 อัตรากำลังที่1/2557
2556 ครูสนับสนุนการสอน/งานฝ่ายบริหารทั่วไป และครูประจำสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป 0 อัตรากำลัง คำสั่งที่ 1/ 2556
2555 ครูสนับสนุนการสอน/งานฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป 1 อัตรากำลัง
2555 ครูสนับสนุนการสอน/งานสระว่ายน้ำ ภาคเรียนที่2/2555 0
2554 ครูสนับสนุนการสอน/งานฝ่ายบริหารทั่วไป และประสานงานสระว่ายน้ำ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2554/คำสั่งที่ 47/2554
2553 ครูสนับสนุนการสอน/งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2553
2552 ครูสนับสนุน /สังกัดฝ่ายบริการ - 0
2551 ครูสนับสนุน/ภาคเรียนที่ 2 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับ ป.2 - 0
2551 ครูสนับสนุน/ประจำสระว่ายน้ำ ภาคเรียนที่ 1 - 0 อัตตรากำลัง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การศึกษาดูงาน หัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี" โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 "การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก" วิทยากรจากวัด นักบุญยอแซฟ อยุธยา วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 07 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 2.00
2561 "การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก" วิทยากรโดย ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ห้องประชุมมงฟอร์ต 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 5.00
2561 "การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "การนำแผนสู่การปฏิบัติ" โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 "หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ"การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" วิทยากร ทีมงานหน่วยกู้ชีพ จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โดยนายยันต์ มากสุข และทีมงานผู้ช่วย ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทำอย่างไรเมื่อคอมฯช้า โดย วิทยากรจากศุนย์คอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 9EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม โดย คุณจิรสิน จินดามรกฏ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก โดย บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ และ ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม Photo Scape โดย มิสอารญา พุทธสาร ม.ฐิติวัชร เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อารคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การดาวน์โหลดไฟส์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2559 เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้าง จิตตารมณ์แห่งความเสียสละ (โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์นบอสโก วัดคริสตหฤทัย และอาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข ที่เลือกได้ โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมนาฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน โดย คุณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 การอบรมสัมนาเรื่อง"การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid) ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 03 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 9.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น2 อาคารอินเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 รู้ทัน รับมือปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน รัตนบรรณาคาร 1 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 3.00
2557 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ" โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น" โดยวิทยากรจากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์ Pc (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดยศาสตราจารญื ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ์ สุทธิธานี ห้องรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม: Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 วางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เรือนน้ำเย็น รีสอร์ท สมุทรสงคราม 14 มี.ค. 2556 - 14 มี.ค. 2556 2.00
- อบรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 0.00
- อบรม โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ก.ย. 2552 - 06 ก.ย. 2552 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมบนเครื่องแมคอินทอชเบื้องต้น เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคอม 8 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 19 ก.ย. 2552 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ส เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมราฟาแอล ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 25 ก.ย. 2552 0.00
- อบรมการใช้งานระบบ SWIS เรื่องการสร้างปฏิทินตามบทพรรณนางาน เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องคอม 4,5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2552 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูคาทอลิก เรื่องคุณธรรมนำชีวิต ณ บ้านสวนยอแซฟ 10 ต.ค. 2552 0.00
- อบรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2553 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมและทบทวนทักษะการใช้และสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม MS-PowerPoint 2007 ช่างที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2553 2.00
- อบรมและทบทวนทักษะการใช้และสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม MS-PowerPoint 2007 ช่างที่ 2 ห้องคอมพิวเตอร์3 อาคารอัสสัมชัญ 24 ก.ค. 2553 3.00
- อบรมทักษะการใช้บทเรียนออนไลน์(ACT E-Learning) ห้องคอมพิวเตอร์3 อาคารอัสสัมชัญ 07 ส.ค. 2553 3.00
- อบรมหลักสูตรการสร้างภาพประกอบสื่อการสอน โดย โปรแกรม Adobe Illustrator cs5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น1 อาคารอัสสัมชัญ 13 พ.ย. 2553 - 11 ธ.ค. 2553 12.00
- อบรมหลักสูตร “การใช้งาน Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 01 ธ.ค. 2553 - 01 ธ.ค. 2553 3.00
- อบรมหลักสูตรการ “ป้องกันไวรัส” ด้วย Software และ กู้ข้อมูล (Recover My Data) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น1 อาคารอัสสัมชัญ 08 ธ.ค. 2553 - 08 ธ.ค. 2553 2.30
- อบรมพนักงาน แผนกบริการ เรื่อง “สุขาภิบาล อาหารปลอดภัย” ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ และห้องรับประทานอาหารครู โรงอาหารเซนต์ แมรี่ ชั้น2 18 ธ.ค. 2553 - 18 ธ.ค. 2553 5.00
- อบรมหลักสูตการ Download You Tube เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 30 ก.ค. 2554 3.00
- อบรมหลักสูตร เทคนิคการสอน วิธีการสอนว่ายน้ำ ระดับ Beginner ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 30 ก.ค. 2554 2.00
- อบรมหลักสูตร"การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 2.00
- สัมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมรัตนฯ 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมเรื่องศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนฯ 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เรื่องพัฒนาจิตวิญญาณครู(ภราดาชุมพล ดีสุดจริต) ห้องประชุมรัตนฯ 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรม เรื่องครูในยุคปัจจุบัน(โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์) ห้องประชุมรัตนฯ 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- สัมนาฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 เรื่องการทำงานเป็นทีม(โดยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 31 มี.ค. 2555 - 01 เม.ย. 2555 0.00
- การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนฯ 29 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2555 0.00
- อบรม การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น 2 ก.พ.56 ห้องคอมพิวเตอร์5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- อบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2557  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 730 4 89 28 ม.ค. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานสระว่ายน้ำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (8)
 สระว่ายน้ำหยุดให้บริการ ในวันที่ 18 - 20 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 22 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษาประจำปี 2562 17 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำกัลยานิมิตร แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 3 ปี 2019 6 ก.ค. 2562
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 27- 29 กรกฎาคม 2562 22 ก.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดให้บริการสระว่ายน้ำเพิ่มเติม วันที่ 27 ก.ค. 62 24 ก.ค. 2562
 แจ้งวันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนสิงหาคม 2562 30 ก.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 การแข่งขันว่ายน้ำ Sea Age Group ครั้งที่ 43 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 5 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)