[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10362
ชื่อ: มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร
ฉายา: กาเหว่า
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎธนบุรี 2546  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานบุคคล
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานบุคคล
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบุคคล
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบุคคล
2558 กรรมการ งานบุคคล
2557 กรรมการ งานบุคคล
2556 กรรมการ งานบุคคล
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบุคคล
2554 กรรมการ งานบุคคล
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 งานบุคคล 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2560
2559 งานบุคคล 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2559
2558 งานบุคคล 0
2557 งานบุคคล 0
2556 งานบุคคล งานบุคคล 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังปีการศึกษา 2556
2555 งานบุคคล งานบุคคล 0 คำสั่งแต่งตั้งอัตรากำลังปีการศึกษา 2556

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2560 การใช้งานระบบการนำส่งเงินและเงินสมทบออนไลน์ สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 6 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 3.30
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน”โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 1.50
2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter”โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 3.00
2560 เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 เรื่อง “การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” โดย.....มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2559 การสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์" พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 2.00
2559 English for Admin Course ” โดย..... Mr. James Sowerby, Mr. James Close ห้องเรียน BELL 06 ม.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 9.00
2558 โครงการดำรงสภาพความเป็นครู "การเขียนแผนการสอนโดย ดร.รุ่งทิวา อินทร์รุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 0.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ”” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การใช้งานระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ Online ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Web Application” กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 21 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558 2.30
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” โดย ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์,MS. SIRIPON KHONGPRACHA ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องเรียน EP 5 19 ต.ค. 2558 - 20 ต.ค. 2558 12.00
2558 อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2558 “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2558 •การสร้างสมาธิ และสงบจิตใจ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 •กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 มาตรฐานด้านการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ภายนอกดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 1.50
2558 การเขียน แผนงาน งาน/โครงการ และขั้นตอนดำเนินงานดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 1.50
2558 •การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ โดย อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 1.50
2558 •วิธีการวัดและการประเมินผล โดยอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 1.50
2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (เครือมูลนิธิ ฯ) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6.00
2558 • แนวทางการปฏิบัติการด้านวิชาการ โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 1.00
2558 • การสร้างความรักในองค์กร โดย มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 11 ธ.ค. 2558 - 11 ธ.ค. 2558 1.00
2557 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตน ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ”โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 การวัดการประเมินผลการศึกษา โดย ดร..ราชันย์ บุญทิมา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ธ.ค. 2557 - 21 ธ.ค. 2557 6.00
2557 "แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล" ห้องประชุมพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 3.00
2557 การนิเทศการสอนวิชาภาษาไทย โดยอาจารย์จาก มศว. อาคารเซนต์คาเบรียล 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 3.00
2556 การบริหารการศึกษาสัมมนาเรื่องการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพงศ์ ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาคณะผูร่วมบริหาร เรื่อง เทคนิคการบริหาร "คน" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ไมตรี ทองประวัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม " คุณธรรมของครู " โดยพระพยอม กัลยาโณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
- การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนฯ 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.30
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.30
- มุมมองการศึกษาไทย ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การใช้โปรแกรม Photoshop cs 5 เบื้องต้น ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- การดาวโหลดไฟล์จาก Youtube และการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม Format Factory ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 2. ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 2
2557 ศึกษาดูงานทรัพยากรบุคคล บ.ราชาเซรามิค 04 มี.ค. 2557 - 04 มี.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 พ.ย. 2557  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตรจากคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
28 ม.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 4 517 28 ม.ค. 2556 ใบกำกับเครื่องราชฯ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานบุคคล,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานบุคคล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (4)
 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นายบุญเกิด ผาสุข 21 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดี ของมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์ 14 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา นางสมฤทัย ปานเจริญ 17 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความชื่นชม นายสีธน แปงมาลัย 19 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ 13 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 28 พ.ค. 2562
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ธร สอระภูมิ 24 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)