[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10364
ชื่อ: มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม
ฉายา: โอ๋
อายุงาน: 15 ปี 4 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏธนบุรี 2546  หลักสูตรวิชาชีพครู  
2    สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2544  ปริญญาตรี เอกการจัดการทั่วไป  วุฒิการศึกษา
3    โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี 2542  ปวส (เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
4    โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี 2540  ปวช. (เอกบัญชี)  
5    โรงเรียนคลองหนองใหญ่  ประถมศึกษา  
6  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์ฐารามวิทยาคม  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานหอพัก
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell (Assistant) งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/A
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ประสานงานหอพักครู 0
2561 ครูประจำชั้น Grade 2/A 0 อัตรากำลังบุคลากรของโรงเรียน
2560 ครูประจำชั้น G.1B 0 ประกาศอัตรากำลังบุคลากร
2559 ครูประจำชั้น Grade 1/B 0
2558 ครูประจำชั้น Grade 1B 0 อัตรากำลังบุคลากร
2557 ครูประจำชั้น Grade 1B 0 อัตรากำลังบุคลากร ปี 2557
2556 ครูประจำชั้น Grade 1B 0 อัตรากำลังบุคลากร
2555 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นคุณครูประจำชั้น Grade 4C Grade 1-2 และ Grade 4C 0
2554 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 0 อัตรากำลังบุคลากรปี 2554
2553 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 0 อัตรากำลัง และแฟ้มบุคลากร
2553 เลขารองผู้อำนวยการ 0 อัตรากำลังบุคลากร
2552 ครู ประจำห้องรองผู้อำนวยการ 0 อัตรากำลัง และแฟ้มบุคลากร
2550 คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 0
2547 ครู งานต่างประเทศ 0 อัตรากำลัง และแฟ้มบุคลากร
2547 คณะกรรมการ งานภาษาต่างประเทศ 0 อัตรากำลังบุคลากร
2544 เจ้าหน้าที่ประจำการ ฝ่ายวิชาการ 0 อัตรากำลัง และแฟ้มบุคลากร
2542 เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายวิชาการ 0 แฟ้มบุคลากร

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรม เรื่อง “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากร ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล และมิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2562 การอบรม เรื่อง “การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ” โดยวิทยากร ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 1.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้องเรียน ป.2/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู โดยคุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “PROMOTING THE 21st CENTURY SKILLS: BRIDING THE DIGITAL GAP” โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และนายอนุชิต หอมทอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 6.00
2560 การอบรมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ คิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา” โดย.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 01 ก.พ. 2560 - 01 ก.พ. 2560 2.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” โดยวิทยากรจากงานหลักสูตรและนิเทศการสอน มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และ มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 The English Language Proficiency Course ห้อง ป.4/7 8.00
2560 อบรมการใช้โปรแกรม GSP โดยคณะวิทยากรจาก สสวท. อ.สมนึก บุญพาไสว อ.สิริวรรณ จันทร์กูล อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 10.00
2560 อบรมหลักสูตรใหม่ โดย ดร.รุ่งทิวา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” โดยวิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” โดย ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 5.30
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) โดย 1. มิสนฤมล น้อยอิ่ม ผช.ผอ. ฝ่าย English Program 2. ม.จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้าแผนกปกครอง/กิจกรรม English Program 3. ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัส หัวหน้าแผนกวิชาการ English Program/ประสานงานต่างประเทศ 4. มิสบุปผา วิเศษศิริ งานวิชาการนิเทศและประเมินผล 5. ม.ชนกันต์ นันท์ชัย Deputy Head of International Relations บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่อง “ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2/2558” ค่ายหลวงบ้านไร่ 01 ต.ค. 2558 - 03 ต.ค. 2558 24.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียน ป.1/8 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมโปรแกรม Quipper School อบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC(EP) ชั้น 2 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคัภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
- การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 6.00
- การอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน (SWIS) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ค. 2552 - 27 ก.ค. 2552 3.00
- อบรมเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ก.ย. 2552 - 06 ก.ย. 2552 3.00
- อบรมหลักสูตรการใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 8 19 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 3.00
- อบรมการเขียนบทพรรณางานในระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2552 - 01 ต.ค. 2552 1.00
- สัมมนาและประชุมตัวแทนในการดำเนินงานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือ มูลนิธฺคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 ธ.ค. 2552 - 08 ธ.ค. 2552 2.00
- สัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 4.00
- สัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 3.00
- อบรมการจัดการงานสารบรรณ (E-Office) ห้องคอมพิวเตอร์ 4 14 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 2.00
- การพัฒนาศักยภาพในงานธูรการ ห้องประุชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญูธนบุรี 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 1.00
- อบรมจริยธรรมครู 16 ต.ค. 2553 - 16 ต.ค. 2553 1.00
- อบรมสื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนให้มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 เม.ย. 2554 - 01 เม.ย. 2554 4.00
- อบรมการเช็คไว้รัสและการกู้ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 24 ส.ค. 2554 - 24 ส.ค. 2554 3.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 2.00
- การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 03 ก.ย. 2554 - 03 ก.ย. 2554 4.00
- อบรมจริยธรรมครู พุทธมณฑล 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 8.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมการบันทึกการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2.00
- อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ครูสอนคณิตศาสตร์ โรงแรมกานต์มณี พาเลช 17 พ.ย. 2555 - 17 พ.ย. 2555 8.00
- สัมมนาทางวิชาการเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ห้องประชุมไถงสุวรรณทัต 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 8.00
- การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- ทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวให้เหมาะสม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค 2012 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 2.00
- การเตรียมความเข็มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 2.00
- การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- การพัฒนาภาษาอังกฤษ ห้องเรียน 10B อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ก.ย. 2555 - 12 ก.พ. 2556 32.00
- ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program St. Joseph Convent School 23 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2559 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2557  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 42 81 20 ก.พ. 2556 เครื่องราชฯ และประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหอพัก,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)