[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10365
ชื่อ: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
ฉายา: เชด
อายุงาน: 15 ปี 5 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


12 รูป

22 รูป

4 รูป

7 รูป

37 รูป

4 รูป

16 รูป

11 รูป

7 รูป

3 รูป

15 รูป

6 รูป

24 รูป

9 รูป

9 รูป

12 รูป

7 รูป

5 รูป

6 รูป

13 รูป

8 รูป

7 รูป

6 รูป

5 รูป

8 รูป

9 รูป

4 รูป

6 รูป

5 รูป

11 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศึกษาศาสตร์(พลศึกษา)  ปริญญาบัตร
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนทวีธาภิเศก 2529  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ - ธุรกิจ)  ประกาศนียบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทวีธาภิเศก 2526  มัธยมศึกษาปีที่ 3  ประกาศนียบัตร
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 2523  ประถมศึกษาปีที่ 6  ประกาศนียบัตร
5  ประถมศึกษา  ร.ร.ซางตาครู้สศึกษาและร.ร.ประดิษฐ์วิทยา 2521  ประถมศึกษาปีที่ 4  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูผู้สอน / ครูประจำชั้น ป.2/3 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2561 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/2 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2560 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/2 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/2 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2558 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/2 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/6 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/5 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูผู้สอน / ครูคู่ชั้น ป.2/8 ป.2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 ครูผู้สอน / หัวหน้าระดับ ม.4 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ป.1-2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ป.1-2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ป.1-2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2550 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ป.1-2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2549 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ป.1-2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ป.1-2 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2547 ครูสนับสนุน / ครูผู้ช่วยสอน ฝ่ายปกครอง/ม.1 10365 คำสั่งแต่งตั้ง
2546 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง 0
2545 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนของเยาวชนที่มีความเสี่ยง จัดโดย สาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 16.00
2562 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1
2562 การอบรมหัวข้อ "การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก" โดยวิทยากร อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 การอบรมหัวข้อ "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน" โดยวิทยากร ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรมหัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562" โดยวิทยากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียน ม.3/8 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 11 พ.ค. 2562 1.30
2562 การอบรมหัวข้อ "แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562" โดยวิทยากร หัวหน้าระดับชั้น ห้องเรียน ป.2/8 อาคารราฟาแอล 11 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง“การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย วิทยากรหัวหน้าระดับชั้น ห้อง ป.2/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิทยากรจาก ทีมงานหน่วยกู้ชีพ จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล หนองแขม นายยันต์ มากสุข ทีมงานผู้ช่วย นายอนุชิต สิทธิคุณ , นายสุวิทย์ ศิริโฉม, นายทรงทรัพย์ ฉลองโชคภิญโญ ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ และสระว่ายน้ำ 16 มิ.ย. 2561 3.30
2561 เรื่อง“วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โดย อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาคสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอประชุมหลุยส์ฯ 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ประธานสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมหลุยส์ฯ 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ฯ 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ฯ 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง“สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม”โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 1.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ประชุมชี้แจงแนวทางและสิทธิประโยชน์บริหารสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 (สปสช.) ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 26 พ.ค. 2558 7.00
2558 การอบรม เรื่อง“ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2558 (3 วัน 2 คืน) ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 12 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 24.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรมแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและบทบาทหน้าที่ผู้นำในยุคปัจจุบัน ณ พุทธมณฑล พุทธมณฑล จ.นครปฐม 03 ก.ค. 2558 6.00
2558 การอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การสัมมนา / อบรม เรื่อง “ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 และ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา 10 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง“การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 อาคารรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและครูระดับชั้น ป. 1-3 หอประชุมหลุยส์มารีฯ 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครู ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรม การดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ PC(EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 2.00
2556 อบรมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 อบรมการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมกลยุทธ์เสริมทักษะชีวิตที่ยั่งยืน ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 16.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกสมรรถภาพร่างกาย และน้ำหนักส่วนสูง ห้องคอมพิวเตอร์3 อาคารอัสสัมชัญ 15 ก.พ. 2557 3.00
2555 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 03 ต.ค. 2555 12.00
2555 การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 6.00
2555 อบรมกฎ กติกากีฬาสแต็ค ห้องสแต๊ค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 พ.ย. 2555 6.00
2555 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.ย. 2555 6.00
2555 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นชีวิต CPR ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 04 ก.ค. 2555 6.00
2555 อบรมการใช้อุปกรณ์ฟิตเนส ห้องฟิตเนส อาคารGymnasium 30 มิ.ย. 2555 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 มิ.ย. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 วิทยากรอบรมลูกเสือกองร้อยต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ วิทยากร จาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” 12 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558 24 80.doc
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  17 ธ.ค. 2530  นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬาว่ายน้ำและโปโลน้ำมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2530  ประกาศนียบัตร
2  23 ธ.ค. 2531  นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬาว่ายน้ำและโปโลน้ำมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2531  ประกาศนียบัตร
3  22 ธ.ค. 2532  นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬาว่ายน้ำและโปโลน้ำมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2532  ประกาศนียบัตร
4  21 ธ.ค. 2533  โล่เกียรติยศสูงสุด ประเภทกีฬาว่ายน้ำและโปโลน้ำมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533  โล่เกียรติยศสูงสุด และ ประกาศนียบัตร
5  27 ก.ย. 2534  นักกีฬาโปโลน้ำตัวแทนประเทศไทย ปี 2534  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา,หนังสือพิมพ์โลกกีฬา ปี 2534
6  20 ธ.ค. 2534  โล่เกียรติยศสูงสุด ประเภทกีฬาว่ายน้ำและโปโลน้ำมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2534  โล่เกียรติยศสูงสุด และ ประกาศนียบัตร
7  16 ม.ค. 2554  เกียรติบัตรผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 1 ปี ติดต่อในปี พ.ศ. 2553  ใบเกียรติบัตร
8  1 ม.ค. 2556  เข้าร่วมโครงการลดน้ำหนักกับA.C.T FITNESS CENTER   รางวัล/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2557  ชั้น5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 48 67 28 ม.ค. 2556 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (23)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขัน The Flash Stacking Competitons 20191 ต.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256219 ก.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256219 ก.ย. 2562
กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 256219 ก.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 256219 ก.ย. 2562
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็ค10 ก.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาสแต็ค รายการ ชิงแชมป์ประเทศ คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย10 ก.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาสแต็ครายการวันวิชาการ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา10 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 256230 ส.ค. 2562
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256214 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 256210 ส.ค. 2562
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษา 2 ปีการศึกษา 25625 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256211 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 25624 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 25622 ก.ค. 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
คณะคุณครูพละช่วยจัดห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาใต้สระว่ายน้ำเพื่อความสะอาดเรียบร้อย21 พ.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 218 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(9)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256214 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 25624 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 25622 ก.ค. 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 218 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)