[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10367
ชื่อ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 15 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (758)


0 รูป

0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2547  การศึกษามหาบัณฑิต เอกศิลปศึกษา  วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540   ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต  วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร
3    วิทยาเขตเพาะช่าง 2537  ประโยควิชาชีพชั้นสูง  วุฒิการศึกษา
4    โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ 2535  ประโยควิชาชีพ  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 ประธานกรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่4 0
2561 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ ม.4 10367
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 10367
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ 10367
2558 คุณครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 10367
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่4ห้อง8 10367
2557 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่4 10367
2557 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรม Recycled Art มัธยมศึกษาปีที่4 10367
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่4ห้อง8 10367
2556 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่4 10367
2556 ครูผู้สอน BATIK CLUB มัธยมศึกษาปีที่2 -3 10367
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรม Recycled Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10367
2555 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 10367
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 10367

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารเชิงคุณภาพTQA ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 หลักธรรมมภิบาลกับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม,มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง“แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 หอประชุมหลุยส์มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 ความรู้ด้านทฤษฏีศิลป์สำหรับอาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยคณะวิทยากรจากภาควิชาทฤษฏีศิลป์และคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 12.00
2561 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล”ซึ่งจัดโดยงานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตน 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรม เชิงปฏิบัติการ"เครื่องปั้นดินเผาปราชญ์ท้องถิ่นไทยโดยกลุ่มสาระฯศิลปะสังกัดฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การเก็บไฟล์Cloud Storegeด้วยGoogle Driveโดยศูนย์ตอมพิสเตอร์ อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู จัด 0.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู วิทยากรโดย คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนจัดโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการร่วมกับงานบุคคล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” ห้องประชุมอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน ศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 22.00
2561 “การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 1.00
2561 “การบริหารความขัดแย้ง” RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 1.00
2561 “อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน” RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 2.00
2561 “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน"วิทยากรโดย นพ.อัศวิน นาคศ์พงษ์ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 วิทยากรโดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน" วิทยากรโดย ดร.อาทิตย์ สอนสุจินดา หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบาบการพัฒนาโรงเรียนปี2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย"Thai University Central Admission System" ห้องประชุมรัตน 2 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเชิงปฏิยบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ การจัดกิจกรรมฐานศิลปะ อาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา 07 ก.ค. 2560 - 09 ก.ค. 2560 19.30 15968.jpg
2560 การอบรมเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ศิลปะในยุค 4.0 ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 18 ก.ย. 2560 - 18 ก.ย. 2560 6.30
2560 การอบรม "ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต( Montfortian Education) โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส 09.00 - 12.00 น.ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม"นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดยคุณณัฐวัฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฏหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องรัตนบรรณาคาร 13.00-16.00นง 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็กเก่งดีมีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตนโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข.0ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดิ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มาร เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 งานบุคคล สำนักผู้อำนวยการ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากร ในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 หลักสูตร Lear With ipad โดยวิทยากร บริษัทเอสพีวีโอ จำกัด ห้องประชุมอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560 6.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ" โยอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตยบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"โดยรศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตยบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้( Learning Organization)โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 แนวการศึกษาและอาชีพบนระบบสกรีนเสื้อทรานเฟอร์ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที อาคาร อปร.ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน กรุงเทพ 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 5.30
2558 หัวข้อการอบรม โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ โดยอาจารย์วันชัย แย้มบาน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมเรื่อง " การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา2558 หัวข้อจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิกโดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ภาคทฤษฎี โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนภาคปฏิบัติ โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีอะคริลิค เพื่อใช้ในกระบวนการสอนศิลปะ บริษัทซากุระประเทศไทยจำกัด 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 6.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโ และ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อองค์การพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ และดร. ปรางทิพย์ ยูวานนท์ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุขสนุกกับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี อาคารรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 สัมมนาให้ความรู้ครูเครือข่ายนิเทศ เรื่อง "การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ห้องประชุมรัตน2 อาคารรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมหัวข้อวันแรกพบจิตอาสา เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นสู่การเป็นจิตอาสาโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 16 พ.ย. 2556 - 16 พ.ย. 2556 6.00
2556 อบรมเรื่อง สี อุปกรณ์ศิลปะและเทคนิคการใช้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทเอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรดจำกัด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 2.00
2556 อบรมหัวข้อศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร 15 มี.ค. 2557 - 15 มี.ค. 2557 3.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 3.00
- การอบรมการทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอร์นแมรี่ ณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 6.00
- อบรมโครงการมุมมองศิลปะศึกษาไทยที่จะก้าวไกลสู่อาเซียน โรงแรมกานต์มณี พาเลซ 22 ธ.ค. 2555 6.00
- เรียนหลักสูตรประกาศนียบบัตรหลักสูตรการแกะสลักไม้เพื่ออาชีพ (เรียนทุกวันอาทิตย์ ) โรงเรียนเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 17 พ.ย. 2555 - 13 ม.ค. 2556 120.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- พลังแห่งจิตและความคิด โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตรจากโรงพยาบาลนครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- ครูยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดย ภราดาจชมพล ดีสุตจิต 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อมรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับ 7 06 พ.ย. 2555 - 05 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมทบทวนการใช้หลักสูตร อาคารยอน์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 - 22 ก.พ. 2555 6.00
- สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2555 - 14 มิ.ย. 2555 6.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” วิทยากรจากทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2
2560 การศึกษาดูงานเรื่อง ระบบการนิเทศฯ โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายมัะยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าศึกษาดูงานเครื่องเคลือบดินเผา ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 01 ธ.ค. 2561 - 01 ธ.ค. 2560 3 1307.jpg
2556 การศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 วิทยากรจัดกิจกรรมศิลป์อาสาพัมนาชุมชน พระราชานุสาวรีย์ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ธ.ค. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 6
2558 หลักสูตรลกเสือต้านนภัยยาเสพติด ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน"ผิน แจ่มวิชาสอน 12 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558 3
2558 พลังมือศิลป์สร้างสุขสู่สังคม โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุชเวชกิจ) 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 6
2557 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วิทยากรสอนศิลปะในกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนวัดงิ้วราย ตำบลงิ้วราย จังหวัดนครปฐม 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ม.ค. 2556  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการแกะสลักไม้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองโบราณ  เกียรติบัตร
2  14 ม.ค. 2556  เกียรติบัตรสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู พ.ศ. 2556 คุรุสภา  เกียรติบัตร
3  5 ก.พ. 2556  เกียรติบัตรสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์โคมไฟจากเศษวัสดุและได้รับรางวัลที่1  เกียรติบัตร
4  15 พ.ย. 2556  ครูผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายการศิลป์สร้างสรรค์ ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.สมุทรสาคร  เกียรติบัตร
5  15 พ.ย. 2556  ครูผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายการวาดภาพลายเส้น ได้รางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร
6  15 พ.ย. 2556  ครูผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายการประติมากรรมลอยตัว ได้รางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร
7  25 ธ.ค. 2556  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่63 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สนับสนุนและฝึกซ้อมนักเรียน นางสาวสิรินธรณ์ ขัดหวีแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคกลาง ณโรงเรียนสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  เกียรติบัตร รูปถ่ายการแข่งขัน
8  12 ก.พ. 2557  เกียรติบัตรนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นางสาวอมลรดา อิถาธิรุธ ม.4/4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวอัญมณี หล่อประสงค์สุข ม.4/8ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  เกียรติบัตร รูปถ่ายการแข่งขัน
9  28 ก.พ. 2557  เข้าร่วมการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา2556  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
10  8 เม.ย. 2557  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อและนวัตกรรมปีการศึกษา2556  เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
11  1 ส.ค. 2557  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2557 ระดับช่วงชั้นที่4  เกียรติบัตร
12  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
13  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
14  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสีได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตร
15  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันประติมากรรมลอยตัวได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตร
16  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
17  17 พ.ย. 2557   เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันDrawing ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่10งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
18  19 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันประติมากรรมลอยตัวได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตรครูผู้สนับสนุน
19  19 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตรครูผู้สนับสนุน
20  10 ม.ค. 2558  ครูผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู ประจำปี 2558 หัวข้อ สมเด็จพระเทพ เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู  เกียรติบัตรครูผู้สนับสนุน
21  15 ม.ค. 2558  รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  เกียรติบัตร และเข็มหนึ่งแสนครูดี
22  27 ก.พ. 2558  เกีบรติบัตรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่ขาดลามาสาย 2 ปีติดต่อกันตั้งแต่พ.ศ. 2556-2557  รูปถ่ายและเกียรติบัตร
23  13 พ.ย. 2558  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing) ระดับม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558  เกียรติบัตร
24  13 พ.ย. 2558  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558  เกียรติบัตร
25  15 ม.ค. 2559  การปฏิบัติงานไม่ขาด ลามาสาย เป็นเวลา 3 ปี ปีการศึกษา2558 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  เกัยรติบัตร
26  24 มี.ค. 2560  ครูผู้สอนปฏิบัติงานไม่ ขาด ลา มาสายติดต่อเป็นเวลา 4 ปี  เกียาติบัตร
27  17 พ.ย. 2560  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ 67  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2557  ชั้นที่5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 48 77 28 ม.ค. 2556 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   งานระดับชั้น,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. 24 พ.ค. 62 พิธีประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศ ระดับม.4 ปีการศึกษา 2562
   2. การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครประธานสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562