[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10367
ชื่อ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
ฉายา: -
อายุงาน: 14 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (690)


0 รูป

0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2547  การศึกษามหาบัณฑิต เอกศิลปศึกษา  วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540   ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต  วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร
3    วิทยาเขตเพาะช่าง 2537  ประโยควิชาชีพชั้นสูง  วุฒิการศึกษา
4    โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ 2535  ประโยควิชาชีพ  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ ม.4 10367
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 10367
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ 10367
2558 คุณครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 10367
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่4ห้อง8 10367
2557 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่4 10367
2557 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรม Recycled Art มัธยมศึกษาปีที่4 10367
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่4ห้อง8 10367
2556 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่4 10367
2556 ครูผู้สอน BATIK CLUB มัธยมศึกษาปีที่2 -3 10367
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรม Recycled Art ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10367
2555 ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 10367
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 10367

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารเชิงคุณภาพTQA ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดยอ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 หลักธรรมมภิบาลกับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม,มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง“แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 หอประชุมหลุยส์มารีฯ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน"วิทยากรโดย นพ.อัศวิน นาคศ์พงษ์ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 วิทยากรโดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน" วิทยากรโดย ดร.อาทิตย์ สอนสุจินดา หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบาบการพัฒนาโรงเรียนปี2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย"Thai University Central Admission System" ห้องประชุมรัตน 2 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2560 การอบรมเชิงปฏิยบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ การจัดกิจกรรมฐานศิลปะ อาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา 07 ก.ค. 2560 - 09 ก.ค. 2560 19.30 15968.jpg
2560 การอบรมเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ศิลปะในยุค 4.0 ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 18 ก.ย. 2560 - 18 ก.ย. 2560 6.30
2560 การอบรม "ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต( Montfortian Education) โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส 09.00 - 12.00 น.ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม"นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดยคุณณัฐวัฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฏหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องรัตนบรรณาคาร 13.00-16.00นง 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็กเก่งดีมีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตนโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข.0ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดิ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มาร เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 งานบุคคล สำนักผู้อำนวยการ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากร ในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 หลักสูตร Lear With ipad โดยวิทยากร บริษัทเอสพีวีโอ จำกัด ห้องประชุมอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2559 - 10 ธ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560 6.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ" โยอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตยบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"โดยรศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตยบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้( Learning Organization)โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.30
2558 แนวการศึกษาและอาชีพบนระบบสกรีนเสื้อทรานเฟอร์ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที อาคาร อปร.ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน กรุงเทพ 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 5.30
2558 หัวข้อการอบรม โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ โดยอาจารย์วันชัย แย้มบาน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมเรื่อง " การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา2558 หัวข้อจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิกโดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ภาคทฤษฎี โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนภาคปฏิบัติ โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีอะคริลิค เพื่อใช้ในกระบวนการสอนศิลปะ บริษัทซากุระประเทศไทยจำกัด 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 6.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโ และ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อองค์การพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ และดร. ปรางทิพย์ ยูวานนท์ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุขสนุกกับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี อาคารรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 สัมมนาให้ความรู้ครูเครือข่ายนิเทศ เรื่อง "การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ห้องประชุมรัตน2 อาคารรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2556 - 07 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมหัวข้อวันแรกพบจิตอาสา เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นสู่การเป็นจิตอาสาโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 16 พ.ย. 2556 - 16 พ.ย. 2556 6.00
2556 อบรมเรื่อง สี อุปกรณ์ศิลปะและเทคนิคการใช้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทเอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรดจำกัด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 2.00
2556 อบรมหัวข้อศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร 15 มี.ค. 2557 - 15 มี.ค. 2557 3.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 3.00
- การอบรมการทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอร์นแมรี่ ณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 6.00
- อบรมโครงการมุมมองศิลปะศึกษาไทยที่จะก้าวไกลสู่อาเซียน โรงแรมกานต์มณี พาเลซ 22 ธ.ค. 2555 6.00
- เรียนหลักสูตรประกาศนียบบัตรหลักสูตรการแกะสลักไม้เพื่ออาชีพ (เรียนทุกวันอาทิตย์ ) โรงเรียนเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 17 พ.ย. 2555 - 13 ม.ค. 2556 120.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- พลังแห่งจิตและความคิด โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตรจากโรงพยาบาลนครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 0.00
- ครูยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดย ภราดาจชมพล ดีสุตจิต 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อมรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับ 7 06 พ.ย. 2555 - 05 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมทบทวนการใช้หลักสูตร อาคารยอน์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 - 22 ก.พ. 2555 6.00
- สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มิ.ย. 2555 - 14 มิ.ย. 2555 6.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงานเรื่อง ระบบการนิเทศฯ โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตรฝ่ายมัะยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7.00
2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าศึกษาดูงานเครื่องเคลือบดินเผา ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 01 ธ.ค. 2561 - 01 ธ.ค. 2560 3.00 1307.jpg
2556 การศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 วิทยากรจัดกิจกรรมศิลป์อาสาพัมนาชุมชน พระราชานุสาวรีย์ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13 ธ.ค. 2559 - 13 ธ.ค. 2559 6
2558 หลักสูตรลกเสือต้านนภัยยาเสพติด ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน"ผิน แจ่มวิชาสอน 12 ก.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558 3
2558 พลังมือศิลป์สร้างสุขสู่สังคม โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุชเวชกิจ) 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 6
2557 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วิทยากรสอนศิลปะในกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนวัดงิ้วราย ตำบลงิ้วราย จังหวัดนครปฐม 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ม.ค. 2556  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการแกะสลักไม้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองโบราณ  เกียรติบัตร
2  14 ม.ค. 2556  เกียรติบัตรสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู พ.ศ. 2556 คุรุสภา  เกียรติบัตร
3  5 ก.พ. 2556  เกียรติบัตรสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์โคมไฟจากเศษวัสดุและได้รับรางวัลที่1  เกียรติบัตร
4  15 พ.ย. 2556  ครูผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายการศิลป์สร้างสรรค์ ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.สมุทรสาคร  เกียรติบัตร
5  15 พ.ย. 2556  ครูผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายการวาดภาพลายเส้น ได้รางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร
6  15 พ.ย. 2556  ครูผู้ฝึกสอนและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายการประติมากรรมลอยตัว ได้รางวัลเหรียญทอง  เกียรติบัตร
7  25 ธ.ค. 2556  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่63 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สนับสนุนและฝึกซ้อมนักเรียน นางสาวสิรินธรณ์ ขัดหวีแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคกลาง ณโรงเรียนสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  เกียรติบัตร รูปถ่ายการแข่งขัน
8  12 ก.พ. 2557  เกียรติบัตรนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นางสาวอมลรดา อิถาธิรุธ ม.4/4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน นางสาวอัญมณี หล่อประสงค์สุข ม.4/8ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  เกียรติบัตร รูปถ่ายการแข่งขัน
9  28 ก.พ. 2557  เข้าร่วมการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา2556  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
10  8 เม.ย. 2557  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อและนวัตกรรมปีการศึกษา2556  เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
11  1 ส.ค. 2557  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2557 ระดับช่วงชั้นที่4  เกียรติบัตร
12  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
13  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
14  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสีได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตร
15  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันประติมากรรมลอยตัวได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตร
16  17 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 7งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
17  17 พ.ย. 2557   เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันDrawing ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่10งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 กลุ่มที่2  เกียรติบัตร
18  19 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันประติมากรรมลอยตัวได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตรครูผู้สนับสนุน
19  19 พ.ย. 2557  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 แข่งขันระดับระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี  เกียรติบัตรครูผู้สนับสนุน
20  10 ม.ค. 2558  ครูผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู ประจำปี 2558 หัวข้อ สมเด็จพระเทพ เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู  เกียรติบัตรครูผู้สนับสนุน
21  15 ม.ค. 2558  รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  เกียรติบัตร และเข็มหนึ่งแสนครูดี
22  27 ก.พ. 2558  เกีบรติบัตรปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่ขาดลามาสาย 2 ปีติดต่อกันตั้งแต่พ.ศ. 2556-2557  รูปถ่ายและเกียรติบัตร
23  13 พ.ย. 2558  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing) ระดับม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558  เกียรติบัตร
24  13 พ.ย. 2558  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558  เกียรติบัตร
25  15 ม.ค. 2559  การปฏิบัติงานไม่ขาด ลามาสาย เป็นเวลา 3 ปี ปีการศึกษา2558 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  เกัยรติบัตร
26  24 มี.ค. 2560  ครูผู้สอนปฏิบัติงานไม่ ขาด ลา มาสายติดต่อเป็นเวลา 4 ปี  เกียาติบัตร
27  17 พ.ย. 2560  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ 67  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2557  ชั้นที่5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 130 48 77 28 ม.ค. 2556 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (9)  
   1. พิธีประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศ ม4 ปีการศึกษา 2561
   2. สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561
   3. อบรมหัวข้อ"การบริหารงานเชิงคุณภาพ" ณห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 จำนวน2 ชั่วโมง
   4. การอบรม"การนำแผนสู่การปฏิบัติ ณห้องรัตนบรรณาคาร 1 จำนวน 1.30 ชั่วโมง
   5. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2561
   6. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท CPF
   7. คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
   8. การอบรมเรื่อง“แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
   9. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ปีการศึกษา 2561