[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10376
ชื่อ: มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
ฉายา: แป้ง
อายุงาน: 13 ปี 6 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (97)


5 รูป

7 รูป

6 รูป

7 รูป

16 รูป

6 รูป

1 รูป

12 รูป

11 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
2    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 2544  ศบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ผู้ประสานงานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม 0
2560 ครูคู่ชั้น ม.6/5 0
2558 ครูคู่ชั้นม.4/3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2558 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2557 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2556 ครูคู่ชั้นม.3/6 และครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ม.3 0
2555 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.30
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” 16 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561 1.30
2560 "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 2.00
2559 อบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย”จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องประชุม Sapphire อาคาร IMPACT Forum 11 ก.ค. 2559 - 11 ก.ค. 2559 6.30
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศดัวยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 “การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 “การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS”โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล และบุคลากรศูนย์คอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2557 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย”ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.30
2557 “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 " หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ " ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “New Trends in Finland Education” อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 2.00
2557 “Coaching and Mentoring ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระบบ Coaching and Mentoring คุณภาพการเรียนรู้ผ่านการศึกษาบทเรียน” โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคาและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 1.30
2557 พัฒนาการทางสมองของเด็กวัยเรียน โดย ศ.คลีนิก.พญ วินัดดา ปิยะศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 1.30
2557 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2557 วัดคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิดฯ เขาใหญ่ (Kensington English Garden Resort Khaoyai) 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 0.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2556 0.00
2556 ร่วมเป็นวิทยากรและดูแลนักเรียนโครงการค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 15 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด ครูจำนวน 3 ท่าน นักเรียน 9 คน เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยมี่นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯเข้าร่วมทั้งหมด 14 โรงเรียน ซึ่งในวันเปิดค่ายฯ พระสังฆราชชูศักดิ์ ศิริสุทธิ์ มาเป็นประธาน จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา 04 ธ.ค. 2556 - 09 ธ.ค. 2556 0.00
- อบรมภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556 0.00
- อบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 พ.ย. 2555 - 08 ก.พ. 2556 0.00
- รอบรมพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 10.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมการทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสมัชญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ มิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2
2559 งานมหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) โรงละครแห่งชาติ 24 เม.ย. 2559 2
2559 พม่าระยะประชิด มิวเซียมสยาม 16 ก.ค. 2559 - 16 ก.ค. 2559 0
2556 โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา วันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 งานอภิบาล สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีโครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมขึ้น ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีทีมงาน คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน มาเป็นวิทยากรนำกิจกรรม พร้อมทั้งนำพิธีกรรมตลอด 3 วัน 2 คืน หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 23 ส.ค. 2556 - 25 ส.ค. 2556 0
2556 การศึกษาดูงานของคุณครูนิเทศ และครูเครือข่ายโครงการนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำขนม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี 25 มิ.ย. 2558 - 26 มิ.ย. 2558 16
2557 สอนและสาธิตนาฏศิลป์ไทยท่ารำเพลง ตารีกัปัส โรงเรียนวัดงิ้วราย 19 ม.ค. 2558 - 19 ม.ค. 2558 2
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  6 มิ.ย. 2556  ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์ และอาคารโกลเด้น จูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ไฟล์ภาพ 5418
2  9 ส.ค. 2556  เข้าร่วมแสดงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน "มารซื่อชื่อพิเภก"  อัลบั้มภาพ 5802
3  26 ต.ค. 2556  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ถึง 21.00 น. ณโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  อัลบั้มภาพ 6158
4  13 พ.ย. 2556  นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงชุดระบำสี่ภาค ในพิธีเปิดงานวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ มิสโสมพร วงษ์พรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแสดงชุดระบำสี่ภาค ในพิธีเปิดงานวิชาการ ณ โรงเรียอัสสัมชัญ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556  
5  16 พ.ย. 2556  นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมการแสดงชุด ตำนานเทวะนคร ในงาน Gala Dinner CGPTA ครั้งที่ 4 มิสโสมพร วงษ์พรหม และมาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการแสดงชุด ตำนานเทวะนคร ในงาน Gala Dinner CGPTA ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ  
6  28 ก.พ. 2557  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ 2556  
7  31 มี.ค. 2558  เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึก จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  
8  15 ม.ค. 2559  บุคลากรดีเด่น ส่งเสริมมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนำ  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)