[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10382
ชื่อ: มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ
ฉายา: -ญา
อายุงาน: 13 ปี 6 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

0 รูป

1 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฏนครปฐม 2541  ครูศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนระยองวิทยาคม 2527    ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั่น ป2/1 0
2559 ครูผู้ช่วย ป2/3 0
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/4 0
2557 ครูประจำชั้นป.2/4 ปรถมศึกษาที่2 0
2556 ครูผู้สอนบูรณาการ ป.2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูผู้สอนวิชา บูรณาการ ป.2 0 คำสั้งแต่งตั้ง
2554 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ป.2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2549 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.2-ป.3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2537 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ครูประจำชั้น/หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2529 ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น สอนวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ act bell ช่วงที่ 1 อาคาร เซนต์ยอแซฟ 26 มี.ค. 2561 - 06 เม.ย. 2561 18.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน รัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “PROMOTING THE 21st CENTURY SKILLS: BRIDING THE DIGITAL GAP” ห้องประชุมรัตนาบรรณาคาร1 09 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 6.00 19327.docx
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 มิ.ย. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 1.30
2560 อบรมหลักสูตรทำอย่างไรเมื่อคอมช้า ห้อมคอมอาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 อบรมภาษาอังกฤษในวันเสาร์ช่วงบ่ายเวลา13.00-15.00น. อาคารราฟาแอลชั้น 5 ห้องป.4-3 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 การทำหลักสูตรปี 2561 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 อบรมการใช้โปรแกรม gps โดยวิทยากรจาก สสวท. อ.สมนึก บุญพาไสวอ.สิริวรรณ จันทร์กุล อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 10.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2555 - 13 พ.ค. 2558 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” โดย.... วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2559 11.00
2559 “ภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English”โดยศูนย์ภาษาอังกฤษbellโดย Mr. Simon Wintersgill, Ms. Elri Krielงกฤษ ACT - Bell อาคารbell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16.00
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ คิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา” โดย.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 01 ก.พ. 2560 - 01 ก.พ. 2560 2.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.50
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ และห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0.00
2558 การอบรม เรื่อง “การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.50
2558 การอบรมภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell… 10 มิ.ย. 2558 - 21 ก.ย. 2559 10.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก โดย ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายโรงเรียนปีการศึกษา 2557 โดย ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากท่านอธิการ โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนบนระบบ Quipper School ด้วยตนเอง ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 “การสอนผ่านวิดีโอออนไลน์ ด้วย ระบบ Quipper School ” โดย...คุณวรางคณา ลิ่มสกุล ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ควิปเปอร์ และคณะ ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมการใช้ window 18 word13 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรม-จริยธรรมของครู โดยพระพยอม ห้อประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนา 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การขัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556โดยม.ยุทธพงษ์และมิสนฤมล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษาโดยภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ภาษาอังกฤษกับศูนย์ bell อาคารเซนต์ยอแซฟ 29 ต.ค. 2556 - 18 ก.พ. 2557 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2555 ศุนย์นันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 20 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 24.00
- สอบวัดความรู้ครูในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 3.00
- อบรมตำรากลางใน5 รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 01 พ.ค. 2555 - 01 พ.ค. 2555 8.00
- อบรมการทำงานเป็นทีม โดยศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 3.00
- สอบวัดความร้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาคารอัสสัมชัญ 13 ก.ค. 2555 2.00
- อบรมเรื่องทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดย ดร.ชัยณรงค์ มณฑลเธียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 3.00
- ฟังการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์ในการตลาด โดยอ.ชัยวัฒน์ ชัยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 2.00
- ฟังแนวคิดสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เสวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 1.00
- อบรมเร่องคุณภาพของการศึกษาของการวิจัยเด็กสู่ไทยสู่อาเซี่ยน โดย ดร.พิศาล สร้อย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 2.00
- ฟังการบรรยายและให้ความรู้แก่บุคคลากรเรื่ง ตรวจสุขภาพรู้ทันโลก โดย พันโทนายแพทย์ ณัฏพีรยศ มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิใน 5 รายวิชา รัตนบรรณาคาร 13 มิ.ย. 2555 3.00
- ฟังการบรรยายเรื่องสุขภาพ โดย ผอ.พญาไทย 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของ FSG Fโดยมิสดรุณี ขันโท ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ก.ค. 2555 3.00
- สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ค. 2555 2.00
- อบรมพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 1 รัตนบรรณาคาร 18 ส.ค. 2555 - 18 ส.ค. 2555 3.00
- อบรมพัฒนาหลักสูตรบูรณาการครั้งที่ 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 ส.ค. 2555 - 25 ส.ค. 2555 3.00
- อบรมเรื่องเทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันพลังแห่งจิตรและความคิดสู่ศักยาภพสูงสุดของมนุษย์ โดยนายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย บราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิตร อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 16.00
- อบรมพัฒนาลูกเสือสำรอง-สามัญ โดยอ.มุนินทร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรม จุดประกายครูสู่ไอเดียเด็ก 2012 ณอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ TK Park (centrel) 14 พ.ย. 2555 - 14 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยอ.ณัฐ กลิ่นแย้ม ห้องประชุมไถง 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมภาษาอังกฤษของศูนย์ Bell ทุกวันจันทร์ช่วง 16.00-17.00 น. ศูนย์ Bell 22 พ.ค. 2555 - 12 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมภาษาอังกฤษของงานEP ช่วงเย็นทุกวันอังคาร- พฤหัสบดี 16.00 -17.00 น.ตลอดภาคเรียนที่ 2 อาคารอินเดอฟองโซ 30 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมcomputer ทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มผลงานลงระบบ swis อาคารอัสสัมชัญ ห้องcom ถ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1
2555 ดูงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ก.พ. 2556  รางวัลที่1 ห้องเรียนสะอาดทั้งสองภาคเรียนปีการศึกษา 2556  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2558  ชั้นที่๕ เบลจมดิเรกคุณาภรณ์ 132 12 64 20 ม.ค. 2558 ใบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)