[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10387
ชื่อ: มาสเตอร์  ณัฏฐพัชร์    อยู่อินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
ฉายา: ปู
อายุงาน: 13 ปี 9 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
2    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2543  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ประธานกรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2554 งานวัดผล วิจัยและพัฒนา งานวัดผลและวิจัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูวัดผล 0
2555 ครูวัดผล 0
2554 ครูวัดผล 0
2553 ครูวัดผล 0
2552 ครูวัดผล 0
2551 ครูวัดผล 0
2550 ครูวัดผล 0
2549 ครูวัดผล 0
2548 ครูวัดผล 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่ีอการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมจริยธรรม คุณธรรมของครู 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- พลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- ครูในยุคปัจจุบัน ACT 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 2.00
- การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่ วัดชัยฉิมพลี 25 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2553  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย พ.ศ.2552  
2  14 ม.ค. 2554  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย พ.ศ.2553  
3  16 ม.ค. 2555  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย พ.ศ.2554  
4  16 ม.ค. 2556  ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย พ.ศ.2555  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)