[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10389
ชื่อ: มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ
ฉายา: ปอ
อายุงาน: 13 ปี 7 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (209)


2 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2551  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ใบประกาศ
2    สถาบันราชภัฏธนบุรี 2550  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศ
3    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศ
4    สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543  ศศ.บ.  ปริญญาบัตร
5    โรงเรียนพาณิชยการจรัญสนิทวงศ์ 2541  ปวส.เอกการบัญชี  รายงานผลการศึกษา (รบ.)

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูคู่ชั้นป.1/1ดูแลห้องคหกรรรม ห้องหัตถกรรม เข้าคู่คอมพิวเตอร์ป.1และป.2 ป.1 0
2560 ครูคู่ชั้น ป.6/2 ครูดูแลห้องคหกรรม ห้องหัตถกรรม สอนคูครูต่างชาติวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6,ม.2 และช่วยงานธนาคารโรงเรียน ป.6/2 0
2559 ครูคู่ชั้น ป.5/3 ดูแลห้องคหกรรม หัตถกรรม สอนคู่ครูต่างชาติวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1, ม.2 สอนชมรมทำอาหารป.5,สอนCooking Club ป.5/4 0
2558 ครูคู่ชั้น ดูแลห้องคหกรรม หัตถกรรม สอนคู่ครูต่างชาติวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5, ม.2 สอนกิจกรรมชมรมทำอาหาร ป.5 สอน Cooking Club ป.5/3 0
2557 ครูคู่ชั้น และครูศูนย์วิทยบริการ สอนคู่ครูต่างชาติวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 ม.2/3 0
2556 ครู งานวิชาการ 0
2555 เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ 0
2554 เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ 0
2553 เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ 0
2552 ครู งานทะเบียนธุรการและงานสารบรรณ 0
2551 ครู งานทะเบียนธุรการ 0
2550 ครู งานทะเบียนธุรการ 0
2549 ครู งานทะเบียนธุรการ 0
2548 ครู งานบุคคล 0
2547 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 0
2546 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และช่วยงานทะเบียน 0
2545 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และช่วยงานทะเบียน 0
2544 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และช่วยงานทะเบียน 0
2543 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่งานรถรับส่ง 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ห้องเรียน ป.1/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยในชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิฯ โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 อบรมพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข มศว.ประสานมิตร ห้องรัตนบรรณาคาร2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การประดิษฐ์พวงกุญแจ โดยมิสวิไลพร ศิลางาม ห้องหัตถกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ส.ค. 2561 2.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” โดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”“การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 เรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 เรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 บุญ บาป และความกตัญญู โดย ยุวพุทธิกสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 07 ส.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558 3.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 12.00
2557 แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 ต.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2557 6.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดย มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์มารีฯ 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 "เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2" โดย..มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 หลักสูตรความรู้พื้นฐานผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหม่ B.T.C. ค่ายลูกเสือหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี 01 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 36.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแม่รี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์มารีฯ 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2556 ครูในยุคปัจจุบัน โดย สังฆราชยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
2556 คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิ สวนมุทิตาธรรมาราม จังหวัดนครปฐม 07 ต.ค. 2554 - 07 ต.ค. 2554 8.00
2556 สัมมนาบุคลากร เปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12.00
2556 ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค โดย รพ.พญาไท3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
2556 พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย รพ.นครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
2556 ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 8.00
2556 การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- การใช้งาน Windows 8 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 29 มิ.ย. 2556 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 4
2557 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานบริษัทอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 03 ก.ย. 2557 - 03 ก.ย. 2557 2
2557 งานวันนักประดิษฐ์ อิมแพคเมืองทองธานี 05 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 3
2557 คณะกรรมการโครงการห้องกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ศึกษาดูงานห้องสมุดและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 20 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2559  ที่ 5 132 1 83 5 ม.ค. 2558 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)