[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10390
ชื่อ: มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
ฉายา:
อายุงาน: 13 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543  ศิลปศาสตร์  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2554 งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูงานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 10390
2561 ครูงานอนามัยโรงรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 10390
2560 ครูงานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 10390
2559 ครูงานอนามัยโรงรียน 10390
2558 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2557 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2556 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2555 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2554 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2553 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2552 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2551 ครูงานอนามัยโรง้รียน 10390
2550 ครุงานอนามัยโรงเรียน 10390
2549 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390
2548 ครูงานอนามัยโรงเรียน 10390

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรม เรื่อง “รู้ทัน ป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาด 2019” โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลมหาชัย 2 ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาชัย 2 25 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 3
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต” วิทยากรโดยคณะวิทยากรจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561 6.00
2561 การอบรมเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ“การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ด้วยโภชนาการอาหาร” โดย คุณสุรพันธ์ ท้าวญาติ ณ ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 มิ.ย. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การประชุมสัมมนา เรื่อง “การให้บริการวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 18 ก.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2560 6.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “หลอดเลือดหัวในตีบในคนอายุน้อย” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเอตร์เนชั่นแนล หนองแขม 29 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล และผู้ช่วยวิทยากร บุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1.00
2560 การอบรม เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว” โดย คุณจิรสิน จินดามากฎ ณ.ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การอบรม เรื่อง “การดูแลป้องกันฟันผุ (ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส) ” โดย คณะทันตแพทย์จากกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย โรงแรม แกรด์สุขุมวิท ห้อง Lafitte ชั้น 2 27 ต.ค. 2559 - 27 ต.ค. 2559 4.00
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2559 1.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส 13 พ.ค. 2559 09.00 – 12.00 น. 3 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ออบรม “จิตเมตตาในการทํางาน ” โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน หองประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” โดย.....มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 1.00
2559 การอบรม เรื่อง “การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน” โดย คุณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ.ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง 16 -17 มี.ค. 2560 11 ณ.ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ประชุมชี้แจงแนวทางและสิทธิประโยชน์บริหารสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 (สปสช. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 26 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558 7.00
2558 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.00
2558 Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.30
2558 การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารเซนคาเบรียล 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารเซนคาเบรียล 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารเซนคาเบรียล 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 โรคติดต่อไข้ซิกา ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 26 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2559 2.00
2558 “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคัภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมฝีมือแรงงาน “การสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร” โดยนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นายสุทธิพร ก้อนด้วง ห้อง VIP. Lounge 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 6.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "การเขียนจดหมายราชการ" โดย มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดยมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เรื่อนน้ำเย็น รีสอร์ท สมุทรสงคราม 14 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556 2.00
2556 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 27 พ.ย. 2556 - 27 พ.ย. 2556 3.00
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ห้องคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม i Movie เบื้องตัน ห้องคอมพิวเตอร์ Macintosh 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นชีวิต CPR ห้องประชุมมงฟอร์ต 04 ก.ค. 2555 - 04 ก.ค. 2555 6.00
- ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริหารี่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- ถ่ายภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 3.00
- การจดรายงานประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2.00
- โครงการ Green Health ยุวทูตพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 29 พ.ย. 2555 - 29 พ.ย. 2555 6.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) โรงพยาบาลพญาไท 3 20 มิ.ย. 2556 - 20 มิ.ย. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2557  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 132 12 61 13 ก.พ. 2558 ใบกำกับเครื่องราชฯ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอนามัยโรงเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานอนามัยโรงเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (9)
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019
   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019
   สิ้นสุด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019
   ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.
   ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.
   สิ้นสุด ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.
   ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่" 13 พ.ค. 2562
 แจ้งการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า 13 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 21 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปี 2562 25 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 26 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 13 ก.ค. 2562
 การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ 1 ส.ค. 2562
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2562 27 ส.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.2 10 ก.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 10 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (3)
 แจ้งการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า 13 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (6)
ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.610 ก.ย. 2562
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.210 ก.ย. 2562
งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2562 27 ส.ค. 2562
งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 256213 ก.ค. 2562
งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 256226 มิ.ย. 2562
งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปี 256225 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.610 ก.ย. 2562
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.210 ก.ย. 2562
งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 256213 ก.ค. 2562
งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 256226 มิ.ย. 2562
งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปี 256225 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)