[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10396
ชื่อ: มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์
ฉายา: แขก
อายุงาน: 13 ปี 5 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป

0 รูป

11 รูป

41 รูป

15 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูธนบุรี 2531  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยพณิชยการเชตุพณ 2524  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
3    โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน 2522  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
4    โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 2519  มัธยมศ฿กษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6และงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2560 ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6และงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2559 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครูระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2558 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 และงานปกครองหญิงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2558 รับผิดชอบงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2557 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 ทำงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 0
2556 ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีและธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2555 ครูสอนการงานอาชีพและงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2554 ครูสอนการงานอาชีพและงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2552 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0
2549 ครูแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับมัธยมศึกษา 0
2526 ครูผู้สอน และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี สอนระดับปวช. และปวส. 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลยงานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2560 เรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "สุขภาพดีหลีกหนีออฟฟิศซินโดรม " โดย คุณจิรสิน จินดามรกฏ ศูนย์ฟิตเสนอาคารโกลเด้นจูบิลี่ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2558 การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตต์ ธิติวรนันท์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 30 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน ( Smart School )จัดโดยฝ่ายปกครอง วิทยากรคุณเอกชัย ย้อนใจทันและคณะ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 อบรมมเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี่ โดยมิสเดือนรัศมิ์ นิติวัฒนานนท์และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 อบรมการสร้างวินัยเชิงบวก โดยอาจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐ์พล จัดโดยงานแนะแนวฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First-Aid) โดยโรงพยาบาลศรีวิชัยอินตอรืเนชั่นแนล หนองแขม ณห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยมารีเดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 Sewing in the Sweet Garden ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท 12-14 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 16.00
2558 พัฒนาศักยภาพคณะผู้ดำเนินโครงการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม UHT ณบ้านพลอยประทานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 04 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 16.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 รรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive โดย ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และ ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 11 ต.ค. 2557 - 11 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรมสแกนไวรัส ESET NODt32 v.7.0.302.26 โดย มาสเตอร์ กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญธนบุรี 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 "โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี" โดยกลุ่มพละศึกษา ACT Fitness Center 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 อบ่รมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมปลาย หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Quipper School โดยมีตัวแทนจากบริษัท Quipper จำกัด จำนวน 4 ท่าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนสัมพันธ์ GSB School Bank Walk RallyHappy Triip สโมสรเรือใบ นย. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 21 ก.ย. 2556 9.00
2556 เทคนิตการใช้สีและอุปกรณ์ศิลปะโดยบริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด จำกัด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 12 ก.พ. 2557 2.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงานลงระบบ Swis อาคารอัสสัมชัญ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 2.00
- การดูแลรักษาสุขภาพของคุณครู โดย นพ.สมโภช นิปกานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ก.ค. 2555 1.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โดย มิสดรุณี ขันโท เลขานุการฯฝ่ายการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 1.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การใช้จักรเย็บผ้าและการเย็บผ้าคลุมจักร บ.Elvira และกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ห้องหัตถกรรม อาคาร Golden Jubilee 21 ก.ค. 2555 6.00
- อบรมโครงการพัฒนาการจัดกาครเรียนการสอนวิชาชีพครู(การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 ส.ค. 2555 6.00
- อบรมจริยธรรคุณธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดยภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียยนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลางฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 12.00
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2555 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 10 พ.ย. 2555 1.00
- อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joola โดย ม. เจริญ กรทรวง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญธนบุรี 15 ธ.ค. 2555 5.00
- อบรมพลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย อ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร รพ.ทนครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมการล้างสารพิษ โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 23 พ.ย. 2555 1.00
- อบรมครูในยุคปัจุจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสิน ภาค 3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 16 ต.ค. 2555 4.00
- สัมมนาครู นักเรียนและพี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียน ของธนาคารออมสินภาค 1, 2, 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 20 ธ.ค. 2555 7.00
- หลักการใช้งาน WINDOWS 8 และ PREVIEW OFFICE 2013 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 เม.ย. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมกับธนาคารออมสิน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) 01 ธ.ค. 2560 - 01 ธ.ค. 2560 8
2560 เยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับกำลังสำรอง ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 08 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560 8
2559 ศึกษาดธงานและร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์"โครงการ 84พรรษาประชาร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า " โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 16 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559 8
2559 เยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับกำลังสำรอง ค่ายฝึกนักศึกษวิชาทหาร (เขาชนไก้) จังหวัดกาญจนบุุรี 17 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560 8
2558 เยี่ยมค่ายชมกิจกรรมค่ายนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับกำลังสำรอง เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี 12 ก.พ. 2559 8
2558 GSB Shool Bank-Save the Earth ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 26 พ.ย. 2558 8
2556 การจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 8
2556 ศึกษาดูงานและการเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัด กาญจนบุรี 21 ก.พ. 2557 5
2555 ศึกษาดูงานที่โรงเรียน Viet Duc High School , Chu Van An High School , Amsterdam High School ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 24
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560 10
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  14 มี.ค. 2555  ผู้ประสานงานโครงการดีเด่นจากการเข้าร่วมโครงการ แกะ ล้าง เก็บ กับโอวัลติน ปีที่ 3  โล่เกียรติยศและวุฒิบัตร
2  17 ก.ย. 2556  รางวัลชนะเลิศโครงการแกะล้างเก็บกับโอวัลตินปีที่ 4  สถานีรีไซเคิ้ลที่ทำจากแผ่นกรีนบอรด์ และ เกียรติบัตร
3  31 ต.ค. 2556  ธนาคารโรงเรียน"ดีเด่น" ในการประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมประจำปีการศึกษา 2556  โล่ และเกียรติบัตร
4  21 พ.ย. 2556  จดหมายขอบคุณที่สนับสนุนโครงการปลูกฝังนิสัยรักการออมและสร้างระเบียบวินับทางการเงินสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยส่งจดหมายให้กับผู้อำนวยการและได้ส่งต่อให้มิสเยาวลักษณ์  จดหมายที่ ผบ.ช.1088/2556
5  6 ม.ค. 2557  เกียรติบัตรการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน"   เกียรติบัตรจากธนาคารออมสิน
6  15 ม.ค. 2557  หนึ้งแสนครูดี ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
7  21 ก.พ. 2557  เกียรติบัตรการให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  ใบเกียรติบัตร
8  31 ต.ค. 2557  รางวัลดีเด่น สายสามัญการประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมประจำปีการศึกษา 2557  โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
9  30 ธ.ค. 2558  รางวัลชมเชย การประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี 2558  เกียรติบัตรจากธนาคารออมสิน
10  5 ก.พ. 2559  เกียรติบัตรรวมพลังภาคีรีไซเคิ้ลกล่องปกป้องโลก  เกียรติบัตรและรูปถ่าย
11  19 ก.พ. 2559  เกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดครูมืออาชีพ  เกียรติบัตรและรูปภาพจากระบบSwis
12  23 ก.พ. 2559  เกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ในงานธนาคารโรงเรียน  เกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียนจากธนาคารออมสิน
13  16 ก.ย. 2559  เกียรติบัตรโครงการ 84 พรรษา ประช่รวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  เกียรติบัตรและรูปถ่าย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
14  28 ก.พ. 2560  เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าท่ีในธนาคารโรงเรียน  เกียรติบัตรจากธนาคารออมสิน
15  29 ม.ค. 2561  รางวัลรองชนะเลิศอันดัับท่ี 1ธนาคารออมดี จากการประกวอดธนาคารโรงเรียนระดับประเทศ.  เกียรติบัตรและเงินรางวัล
16  31 ม.ค. 2561  เกียรติบัตรการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนจากธนาคารออมสิน  เกียรติบัตรจากธนาคารออมสิน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2539  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 223 224 54 6 ธ.ค. 2539 เครื่องราชย์ และใบกำกับเครื่องราชย์
5 ธ.ค. 2546  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 120 20 30 12 ธ.ค. 2546 เครื่องราชย์ และใบกำกับเครื่องราชย์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)