[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10397
ชื่อ: มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 13 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2545  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกริก 2543  บริหารธุรกิจบัณฑิต  หนังสือรับรองคุณวุฒิ
3    โรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ 2536  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน 2533  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
5    โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน 2530  ประถมศึกษาปีที่ 6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (English Program) ม.1 - ม.6 0
2560 ครูประจำชั้น ม1A 0
2559 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (English Program ม.1 - ม.6 และ ม.1/5 0
2559 ครูประจำชั้น ม.1/5 0
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง A 0
2558 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ่าย English Program) ม.1 - ม.6 0
2557 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ่าย English Program) ม.1 - ม.6 0
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง B 0
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ฺA 0
2556 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ่าย English Program) ม.1 - ม.6 0
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง ฺB 0
2555 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ่าย English Program) ม.1 - ม.6 0
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง B 0
2554 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ่าย English Program) ม.1 - ม.6 0
2553 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง B 0
2553 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ่าย English Program) ม.1 - ม.6 0
2552 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2551 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2550 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2549 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2546 ทำธุรกิจส่วนตัว 0
2543 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ อ.1-ป.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน และงานวิชาการ 0
2541 เลขาคุณพ่อเจ้าอาวาสและศึกษาต่อ 0
2537 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ด 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่" ครั้งที่ 2 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน 17 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 12.00
2560 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร. ศิริวรรณ วนิตวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร. ปฤณัติ นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ศิษย์พระคริสตร์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม 11 มี.ค. 2561 - 12 มี.ค. 2561 12.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากท่านอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ. โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกกับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ" โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2556 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนในต่างประเทศ University of Oregon (AEI) 10 ม.ค. 2556 - 13 มิ.ย. 2556 5.00
2556 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก วัดนักบุญเปโตร สามพราน 01 ก.พ. 2557 8.00
2556 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ "Gsb School Bank Rally Happy Trip" สโมสรเรือใล (หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายหรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 21 ก.ย. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 นิทรรศการ "นักประดิษฐ์" ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์แสดงเมืองทองธานี 05 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 วิชา "วุ้นหลากสี" สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 28 ม.ค. 2559 - 28 ม.ค. 2559 6 143.doc
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  15 มี.ค. 2556  เกียรติบัตร Excellent Attendance from AMERICAN ENGLISH INSTITUTE (Term of Intensive Instruction in English as a Second Language in Winter 2013)  
2  7 มิ.ย. 2556  เกียรติบัตร Excellent Attendance from AMERICAN ENGLISH INSTITUTE (Term of Intensive Instruction in English as a Second Language in Spring 2013)  
3  7 ก.ย. 2556  เกียรติบัตร เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2  
4  30 ก.ย. 2556  เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู"  
5  18 ต.ค. 2556  เกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (หญิง)  
6  6 ม.ค. 2557  เกียรติบัตรได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร ออมสิน  
7  1 ก.พ. 2557  เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน  
8  18 ต.ค. 2558  เกียรติบัตร "เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  เกียรติบัตร
9  22 พ.ย. 2558  English team building and leadership camp  เกียรติบัตร
10  22 ม.ค. 2559  เกียรติบัตร ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Cooking at ACEP ACADEMIC DAYS  เกียรติบัตร
11  23 ม.ค. 2559  วุฒิบัตร แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานอภิบาลโรงเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 งานอภิบาล : พิธีโปรดศีลกำลังให้แก่นักเรียน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 7 พ.ค. 2562
 งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2562
 งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 8 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
งานอภิบาล : บรรยากาศการเรียนคำสอน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25628 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 256229 พ.ค. 2562
งานอภิบาล : พิธีโปรดศีลกำลังให้แก่นักเรียน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ7 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)