[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10398
ชื่อ: มิส  ธัญณภัทร์    ตรีเมต
ฉายา: ยุ
อายุงาน: 13 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network: facebook
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (3)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  
2    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 2541  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานรับ-จ่ายเงิน
2554 กรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2554 งานรับเงิน งานการเงิน (รับและจ่ายเงิน)
2554 งานรับเงิน งานบริหารแผนการเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานบัญชีรับเงิน 0
2560 งานบัญชีรับเงิน 0
2559 งานบัญชีรับเงิน 0
2559 งานบัญชีรับเงิน 0
2558 งานรับเงิน 0
2557 งานรับเงิน 0
2556 งานรับเงิน 0
2555 งานรับเงิน 0
2554 งานรับเงิน 0
2553 งานบัญชี 0
2552 งานบัญชี 0
2551 งานทุนการศึกษา 0
2550 เลขานุการประจำฝ่ายกิจกรรม 0
2549 เลขานุการประจำฝ่ายกิจกรรม 0
2548 เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายกิจกรรม 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การประเมินแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2561 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 8.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 13.00
2560 การอบรมเรื่อง “การรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape” โดย มิสอารญา พุทธสาร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง "สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินแผนงานและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปี 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” โดย...มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์ ,มิสอารญา พุทธสารและคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายแลนโดยมิสวิไลพร ศิลางาม ห้องยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และกาาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรีอง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน" โดยผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva” โดย.....มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง และบุคลากรหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 22 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560 1.00
2559 การอบรม เรื่อง “English for Admin Course ” โดย..... Mr. James Sowerby, Mr. James Close ห้องเรียน Bell 06 ม.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 10.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ 5ส โดย อาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสัมมนา เรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดย 1. มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 2. มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 การอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” โดย ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์, 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้ม กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดย นายชารีย์ บุญญวินิจ เจ้าของ "ฟาร์มลุงรีย์" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพขึ้นระบบ SWISS โดยใช้โปรแกรม ImBatch วิทยากร มาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกุล ห้องเรียนคอมพิวเตอร์EP 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 "การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD" วิทยากร มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์EP 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558” ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 “การใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และงานกราฟฟิคพื้นฐาน” ณ ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคารชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 6.00
2558 อบรมเรื่อง “การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 และแนวทางการสรุปงานตามแผนและประเมินแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559” ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ โดนภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดยม.จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรม “โครงการดำรงสภาพความเป็นครู” การรู้จักเอกสารเกี่ยวกับงานวิชาการ - แผนการจัดการเรียนรู้ - การวิเคราะห์หลักสูตร - การวัดประเมินผลและปพ. ต่าง ๆ แผนการเรียน - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 ประชุมชี้แจงแนวทางการอบรม โครงการดำรงสภาพความเป็นครู โดยฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 12 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดย รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และคณะ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่องสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระแกนกลาง โดยรศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และคณะ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 1.50
2557 อภิปรายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์เอกสาร หนังสือเรียน และการกำหนดจุดประสงค์รายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดย รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และคณะ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 1.50
2557 หลักการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 3.00
2557 หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2557 3.00
2557 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 3.00
2557 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร การกำหนดโครงร่างรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 1.50
2557 นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 ธ.ค. 2557 - 20 ธ.ค. 2557 2.00
2557 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ก.พ. 2558 - 17 ม.ค. 2558 6.00
2557 ลีลาการสอน โดย ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 2.00
2556 การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 อบรม หัวข้อ "service mind by our team work ฝ่ายธุรการ การเงิน เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 2.00
- มาตรฐานการจัดการระบบบัญชี รร.เอกชนไทย ตาม พรบ.เอกชนไทย พ.ศ.2550 โรงแรมจัสมินซิตี้ ถ.สุขุมวิท23 27 มิ.ย. 2551 - 27 มิ.ย. 2551 6.00
- การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้บริการ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 5.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2552 ปีที่ 48 แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2552 5.00
- สัมมนาการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 12 พ.ค. 2552 - 12 พ.ค. 2552 3.00
- เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 3.00
- การอบรมคุณธรรมจริยะธรรมครูสู่วิชาชีพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2552 - 13 พ.ค. 2552 3.00
- อบรมหลักสูตร รู้จักกับ Virus และ Spyware และการป้องกันตนเอง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 03 ก.ย. 2551 - 03 ก.ย. 2551 2.00
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่ายธุรการ การเงิน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 02 ต.ค. 2551 - 02 ต.ค. 2551 7.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่ายธุรการ การเงิน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 11 มี.ค. 2552 - 11 มี.ค. 2552 7.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่ายธุรการ การเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ 3 12 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 6.00
- อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 23 ก.ย. 2554 - 25 ก.ย. 2554 32.00
- การอบรมจริยธรรม สวนมุทิตาธรรมมาราม 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 6.00
- การอบรมศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมการถ่ายภาพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- ครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานอัมพวา 10 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานบัญชีและงบประมาณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบัญชีและงบประมาณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)