[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10409
ชื่อ: มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
ฉายา: -
อายุงาน: 13 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2549  กศ.ม.  
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541  กศ.บ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2561 กิจกรรมค่ายอบรม “เยาวชนรู้ทันสื่อ และผลิตสื่อสร้างสรรค์” โดยวิทยากรจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ โรงเเรมวังสวนสุนันนทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 05 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 23.30 19210.docx
2561 การอบรม Introduction Swift Playground and Xcode Workshop โดยวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Mac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 4.00 19242.docx
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และผลิตสื่อสร้างสรรค์คิดมันส์ ทันสื่อ Like Know …Show Share” โรงแรมคุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 16 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 18.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เข้าร่วมค่ายสนุกคิดพิชิต ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 18.30
2560 การอบรม เรื่อง ค่าย KWN 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท พานาโซนิค แมแนจเม้นท์ ประเทศไทย โรงแรมจัสมิน แกรนต์ เรซิเดนท์ พระราม4 20 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 27.30
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย ผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 อบรมการประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 การอบรมเรื่อง “การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 ” โดย...มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน” โดย มิสวิไลพร ศิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมหัวข้อ "การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์" โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 05 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559 7.00
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข.....ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมการประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การอบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มทักษะการถ่ายภาพของนักเรียน” โดย คุณวิศรุต อังคทะวานิช ร้าน Sit In ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ สยามสแควร์ซอย 2 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 2.30
2559 การอบรมหัวข้อ “การอบรมปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 05 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559 7.00
2559 กบจูเนียร์สัญจร ปี 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 02 ก.ค. 2559 - 02 ก.ค. 2559 7.00
2559 การอบรม เรื่อง “การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการกับ CANON” โดยวิทยากรบริษัทแคนอน มาเก็ตติ้งไทยแลนด์ จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,สนามพีระเซอร์กิต พัทยา 04 ส.ค. 2559 - 08 ก.ย. 2559 10.00
2558 เข้าร่วม Workshop ในโครงการ PANASONIC Kid Witness News 2015 ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพมหานคร (BACC) 09 มิ.ย. 2558 - 09 มิ.ย. 2558 4.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างประสิทธิภาพการืำงานด้วย 5 ส โดยอาจารย์ธนาภรณ์ ใจสมานจิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มาร เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมโปรเเกรมการประพันธ์เพลงใน Program GarageBand Session ชั้น 14 ABAC City Campus ZEN Department Store @Central World 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 4.00
2558 กบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ 7 อาคาร A3(ตึกเพชร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 7.30
2558 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต "ทำดี ทำได้ ให้เลือด …ภาค 2 ห้องจุมภฏ 1-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย 01 ก.ค. 2558 - 01 ก.ค. 2558 6.00
2558 ค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 02 ต.ค. 2558 - 04 ต.ค. 2558 24.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ค่ายพัฒนาทักษะการทำภาพยนตร์สั้นในโครงการ Panasonic Kid Witness News 2015 ณ โรงเเรมจัสมินแกรนด์ ถนนพระราม 4 20 พ.ย. 2558 - 22 พ.ย. 2558 24.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน เครื่องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558” ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2556 เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพและอบรมการทำหนังสั้น ในงาน PANTIP PHOTO & SHOT FILM X-GEN 2012 จัดโดยนิตยสาร Phototech เปิดโลกทัศน์แห่งการถ่ายภาพระบบดิจิตอล สู่เยาวชน และคนอยากเรียนรู้ Bi-Tech บางนา 29 ก.ย. 2555 3.00
2556 "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 8.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 พ.ย. 2555 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสู่อาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดย รศ.ดร. สมโภชน์เอี่ยมสุภาษิต ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 - 13 พ.ค. 2551 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มี.ค. 2552 - 19 มี.ค. 2552 24.00
2556 อบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบนเครื่องแมคอินทอชเบื้องต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ย. 2552 - 19 ก.ย. 2552 6.00
2556 อบรม เรื่อง Big Cleaning Day ในหัวข้อเรื่อง การใช้ 5ส ในองค์กร โดยคุณคณาศักดิ์ วาสนะสุข ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท จำกัด ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 มี.ค. 2553 - 09 มี.ค. 2553 2.00
2556 สัมมนา เรื่อง แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 3.00
2556 อบรม เรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย ดร.วินัย รอดจ่าย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 - 13 พ.ค. 2553 3.00
2556 อบรม เรื่อง ร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ โดยคุณสุมนต์ พรสวรรค์วงษ์ และคุณศิระดา บุญเยาวลักษณ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2553 - 28 ก.ย. 2553 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง "ความสุขในการทำงาน" โดยภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง การดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น" โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง การดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น" โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 09 พ.ค. 2554 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง "กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยใช้ Seven Habits" โดย วิทยากรจากบริษัท...PAC-RIM ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง "การเป็นครูที่ดี" โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 3.00
2556 อบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฎิบัติธรรม และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 6.00
2556 สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
2556 อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
2556 อบรม เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 3.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายภาพ" โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 3.00
2556 บรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author" โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
2556 อบรม เรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน (ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.00
2556 สัมมนา เรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคคลกรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 ก.ย. 2554 - 25 ก.ย. 2554 72.00
- workshop ในหัวข้อ Apple Final Cut Pro 7 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ปทุมวัน 16 ก.ค. 2553 - 16 ก.ค. 2553 4.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 30 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 8
2559 กิจกรรมตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ ดูงานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 05 ก.ค. 2559 - 05 ก.ค. 2559 7
2558 ศึกษาดูงาน"Kantana Institute Open House 2015" ที่สถาบันกันตนา สถาบันกันตนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 8
2558 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ โซลาร์โก อ.บางเลน จ.นครปฐม 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 8
2556 ศึกษาดูงานสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท แปลน กราฟฟิค จำกัด บริษัท แปลน กราฟฟิค จำกัด 21 พ.ย. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 จัดการอบรมหัวข้อ "ห้องเรียนของนักสื่อสาร" และการถ่ายภาพเเละเเต่งภาพในเเนว Street Photo ห้องเรียน Com Mac ชั้น 2 รัตนบรรณาคาร 16 มี.ค. 2560 - 16 เม.ย. 2558 7
2558 จัดอบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Premier Pro และ Final Cut Pro ห้องCOM MAC อาคารเซนต์คาเบรียล 10 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2555 16 64.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  18 ก.พ. 2554  ครููผู้ฝึกสอนนักเรียนที่สอบปฏิบัติดนตรีได้คะเเนนสูงสุดของประเทศ Trinity Awards Thailand 2010  ใบประกาศเกียรติคุณ, อัลบั้มที่ 3102
2  2 เม.ย. 2554  รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในการประกวดโครงการ กบจูเนียร์ ปี 2 ในผลงานเรื่อง "VR วิทยุอาสา"  ใบประกาศเกียรติคุณ, อัลบั้มที่ 3183
3  16 ม.ค. 2555  รางวัล "หนึ่งแสนครูดี"  ใบประกาศเกียรติคุณ, อัลบั้มที่ 3914
4  30 มิ.ย. 2555  รางวัลที่ 2 พร้อมทุนการศีกษา การประกวดออกแบบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ในกิจกรรม "Front Page News Compettion" ของบริษัท CETA WORLDWIDE EDUCATION ทีมนักเรียน ACT Media เด็กชายจิรพัฒน์ เหลืองสุรีย์ ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน Macarthur Anglican School ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มูลค่า 80,000 บาท  อัลบั้มที่ 4329
5  12 ก.ค. 2555  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2554  ใบประกาศเกียรติคุณ
6  6 ต.ค. 2555  รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จากการส่งผลงานเข้าประกวดสารคดีเชิงข่าวในรายการ Panasonic Kid Witness News 2012  อัลบั้มที่ 4712
7  20 ธ.ค. 2555  รางวัลชมเชยสารคดีโครงการซุปเปอร์กบจูเนียร์ ปี 4 จากผลงานเรื่องไม่ใช่กล้วยๆ  ใบประกาศเกียรติคุณ, อัลบั้มที่ 4989
8  2 พ.ย. 2556  รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว รายการ Panasonic Kid Witness News 2013  อัลบั้มที่ 6176
9  22 พ.ย. 2556  รางวัลชุมชนไทยยั่งยืน จากผลงานสารคดีสั้นเรื่อง "สปาเกลือ" และรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากผลงานสารคดีสั้นเรื่อง "ธนาคารไข่กุ้ง" จากรายการประกวดสารคดีสั้นโครงการกบจูเนียร์ปี 5 ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21  ใบประกาศเกียรติคุณ, อัลบั้มที่ 6291
10  14 พ.ย. 2557  รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม กราฟิกยอดเยี่ยม และทุนการศึกษา ม.กรุงเทพ จากการประกวดสารคดีสั้น เรื่อง "ฟาร์มสุข ไอศกรีม" และรางวัลชมเชยจากผลงานเรื่อง "Oasis กลางกรุง ณ คุ้งบางกะเจ้า" โครงการกบจูเนียร์ปี 6  อัลบั้มที่ 7933, ถ้วยรางวัล, วุฒิบัตร
11  14 พ.ย. 2557  ครูที่ปรึกษาทีมนักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับการคัดเลือกทุนการศึกษา BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับ นายพิรกร นุดล นักเรียนชั้นม.6/2 จากรายการประกวดสารคดีสั้น โครงการกบจูเนียร์ปี 6  อัลบั้มที่ 7933, ถ้วยรางวัล, วุฒิบัตร
12  22 พ.ย. 2557  รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2014  อัลบั้มที่ 4712, โล่ห์รางวัล, ใบประกาศนียบัตร
13  14 ธ.ค. 2557  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสารคดีสั้น "ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557" เรื่อง "ปอดกลางกรุง ที่คุ้งบางกะเจ้า" จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  อัลบั้มที่ 8091,โลห์รางวัล, ประกาศนียบัตร
14  20 พ.ย. 2558  รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง " Solar Cell แสงอาทิตย์ส่องไทย " รายการประกวดสารคดีสั้น โครงการกบจูเนียร์ปี 7  อัลบั้มที่ 9423, ประกาศนียบัตร
15  20 พ.ย. 2558  รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง " กุฏีจีน รากเหง้าชาวเทพฯ ชุมชน 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม " รายการประกวดสารคดีสั้น โครงการกบจูเนียร์ปี 7  อัลบั้มที่ 9423, ประกาศนียบัตร
16  20 พ.ย. 2558  รางวัลชมเชย จากผลงาน Info Graphic เรื่อง " Solar Cell แสงอาทิตย์ พิชิตโลก " รายการประกวดสารคดีสั้น โครงการกบจูเนียร์ปี 7  อัลบั้มที่ 9423, ประกาศนียบัตร
17  20 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษาทีมนักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับการคัดเลือกทุนการศึกษา BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับ นายสัจจรวี ลีลาไพบูลย์สกุล นักเรียนชั้นม.6/7 จากรายการประกวดสารคดีสั้น โครงการกบจูเนียร์ปี 7  อัลบั้มที่ 9423, ประกาศนียบัตร
18  23 ม.ค. 2559  รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง HERO ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด Panasonic Kid Witness News (KWN) 2015 สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว  อัลบั้มที่ 9666,โลห์รางวัล, ประกาศนียบัตร
19  13 ก.ค. 2560  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานเรื่อง สื่อใสๆ กิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share" จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  อัลบั้มที่ 11415 โลห์รางวัล และประกาศนียบัตร
20  18 พ.ย. 2560  รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ในผลงานเรื่อง คนรักษ์ช้าง จากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลกในรายการ KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น  อัลบั้มที่ 11889 โลห์รางวัล และประกาศนียบัตร
21  18 พ.ย. 2560  รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ในผลงานเรื่อง App อาสา จากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017  อัลบั้มที่ 11889 ประกาศนียบัตร
22  24 พ.ย. 2560  รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง "ปลากัด นักสู้เเฟนซี อัญมณีในขวดโหล" ในการประกวดสารคดีสั้นโครงการ กบจูเนียร์ ปี 9  ประกาศนียบัตร
23  27 ก.ค. 2561  รางวัล Best Documentary Award จากผลงานเรื่อง Living Together ซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ในรอบ Global Contest ระหว่าง วันที่ 23- 28 กรกฏาคม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  อัลบั้มที่ 12674 โล่ห์รางวัล และประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ผ่านเข้ารอบรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (5)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9 ต.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคม 25622 ต.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนกรกฏาคม 256223 ส.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562
การอบรม “FSG Textbook Orientation 2019”29 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9 ต.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคม 25622 ต.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนกรกฏาคม 256223 ส.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)