[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10412
ชื่อ: มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา
ฉายา: -
อายุงาน: 12 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541  ศึกษาศาตร์บัณฑิต (ศษบ.)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง " กีฬาสแต็คเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกสอน " โดย วิทยากรจาก สมาคมสแต็ค ( ประเทศไทย ) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 12.00 19824.docx
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 10 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง , มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม , มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี2561 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "แนวทางการดูแลนักเรียน" งานระดับชั้น มิสนารถลดา ชมภูศรี หัวหน้าระดับป.1 อาคาราฟาแอล ป.1/8 ( 13.30 - 14.30 น.) 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ โดย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.00
2561 "วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2559 การอบรมเรื่อง " การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน " และ " สอนอย่างไรให้เด็็กเก่ง ดี มีสุข" หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง " ความสุขที่เลือกได้ " และ " นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 " หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2558 การอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 24.00
2558 อบรมก่อนเปิดภาคเรียน 2558 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 9.00
2558 เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติด และปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "เรื่องจิตตารมณ์ และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" ห้องรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ 03 ต.ค. 2558 - 04 ต.ค. 2558 16.00
2558 การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 16.00
2558 หลักสูตร " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ห้องประชุมมงฟอร์ด อาคารหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ด 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" โรงแรมพาวีเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 12.00
2558 การอบรมเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( First Aid ) ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุย มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ... ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ข้อคิดการทำงานจากอธิการ” โดย ... ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ... ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย .... อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมประกันคุณภาพภายใน โดยงานประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 "อบรมโครงการ ป.บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดราชผาติการาม 08 พ.ย. 2557 - 08 พ.ย. 2557 8.00
2557 “การใช้ลิฟท์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา” โดย...ผู้ชำนาญการจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 "อบรมพัฒนาการของวิชาชีพครู" โดย ดร.ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 30 ส.ค. 2557 - 30 ส.ค. 2557 8.00
2557 "อบรมจิตวิทยาสำหรับครู" โดย อ.อัมพร ศรีประเสิรฐสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14 ก.พ. 2558 - 14 ก.พ. 2558 8.00
2557 "อบรมการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน" โดย ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 8.00
2557 "อบรมการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้" โดย ดร.จรุญ เฉลิมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 8.00
2557 "อมรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับวิชาชีพครู" โดย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17 ม.ค. 2558 - 17 ม.ค. 2558 8.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 3.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 ( อาคารราฟาแอล ) 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 นักเรียนประถมศึกษา” โดย...ผู้ชำนาญการจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรม สัมมนา เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 18.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 8.00
2556 สัมมนาเปิดภาคเรียน 2556 "เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 4.00
2556 สัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อาคารรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 8.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดย พระราชธรรมนิเทศ ( พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 1.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา 2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 6.00
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือประจำปีการศึกษา 2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ต.ค. 2555 - 16 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 8.00
- การอบรมการเล่นสแต็คและการเป็นผู้ตัดสินกีฬาสแต็ค อาคารรัตนบรรณาคาร2 และห้องสแต็ค อาคารราฟาแอล 07 พ.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมการใช้เครื่องอุปกรณ์ฟิตเนส อาคารGolden Juibili ห้องฟิตเนส ชั้น2 14 พ.ย. 2555 - 14 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมพิธีมิซซาที่โบสถ์ในวันครู โบสถ์และอาคารรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 การแข่งขันกีฬาสแต็ครายการวันวิชาการ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 10 ก.ย. 2562
 การแข่งขันกีฬาสแต็ค รายการ ชิงแชมป์ประเทศ คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 10 ก.ย. 2562
 ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็ค 10 ก.ย. 2562
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขัน The Flash Stacking Competitons 2019 1 ต.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขัน The Flash Stacking Competitons 20191 ต.ค. 2562
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็ค10 ก.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาสแต็ค รายการ ชิงแชมป์ประเทศ คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย10 ก.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาสแต็ครายการวันวิชาการ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา10 ก.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)