[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10412
ชื่อ: มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา
ฉายา: -
อายุงาน: 12 ปี 2 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541  ศึกษาศาตร์บัณฑิต (ศษบ.)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง , มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม , มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี2561 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ด 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "แนวทางการดูแลนักเรียน" งานระดับชั้น มิสนารถลดา ชมภูศรี หัวหน้าระดับป.1 อาคาราฟาแอล ป.1/8 ( 13.30 - 14.30 น.) 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ โดย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.00
2561 "วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2559 การอบรมเรื่อง " การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน " และ " สอนอย่างไรให้เด็็กเก่ง ดี มีสุข" หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมเรื่อง " ความสุขที่เลือกได้ " และ " นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 " หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2558 การอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 24.00
2558 อบรมก่อนเปิดภาคเรียน 2558 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 9.00
2558 เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติด และปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "เรื่องจิตตารมณ์ และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" ห้องรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ 03 ต.ค. 2558 - 04 ต.ค. 2558 16.00
2558 การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 16.00
2558 หลักสูตร " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ห้องประชุมมงฟอร์ด อาคารหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ด 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" โรงแรมพาวีเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 12.00
2558 การอบรมเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( First Aid ) ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุย มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2557 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ... ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ข้อคิดการทำงานจากอธิการ” โดย ... ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ... ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย .... อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย.. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย.. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมประกันคุณภาพภายใน โดยงานประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 "อบรมโครงการ ป.บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดราชผาติการาม 08 พ.ย. 2557 - 08 พ.ย. 2557 8.00
2557 “การใช้ลิฟท์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา” โดย...ผู้ชำนาญการจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 "อบรมพัฒนาการของวิชาชีพครู" โดย ดร.ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 30 ส.ค. 2557 - 30 ส.ค. 2557 8.00
2557 "อบรมจิตวิทยาสำหรับครู" โดย อ.อัมพร ศรีประเสิรฐสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 14 ก.พ. 2558 - 14 ก.พ. 2558 8.00
2557 "อบรมการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน" โดย ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 8.00
2557 "อบรมการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้" โดย ดร.จรุญ เฉลิมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 8.00
2557 "อมรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับวิชาชีพครู" โดย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 17 ม.ค. 2558 - 17 ม.ค. 2558 8.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2557 3.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 ( อาคารราฟาแอล ) 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 นักเรียนประถมศึกษา” โดย...ผู้ชำนาญการจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ฯ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรม สัมมนา เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 18.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 8.00
2556 สัมมนาเปิดภาคเรียน 2556 "เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 4.00
2556 สัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อาคารรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 8.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดย พระราชธรรมนิเทศ ( พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 1.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา 2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 6.00
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือประจำปีการศึกษา 2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ต.ค. 2555 - 16 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 8.00
- การอบรมการเล่นสแต็คและการเป็นผู้ตัดสินกีฬาสแต็ค อาคารรัตนบรรณาคาร2 และห้องสแต็ค อาคารราฟาแอล 07 พ.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมการใช้เครื่องอุปกรณ์ฟิตเนส อาคารGolden Juibili ห้องฟิตเนส ชั้น2 14 พ.ย. 2555 - 14 พ.ย. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมพิธีมิซซาที่โบสถ์ในวันครู โบสถ์และอาคารรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้น 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (33)
 การเข้ารับการอบรมสวัสดิภาพและความปลอดภัย 13 มิ.ย. 2561
 การประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 29 มิ.ย. 2561
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 2 ก.ค. 2561
 กิจกรรมเสริมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ 8 ก.ค. 2561
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 9 ก.ค. 2561
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 18 ก.ค. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.ค. 2561
 การประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 24 ก.ค. 2561
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2561 3 ส.ค. 2561
 การประชุมคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561
 ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561
 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561 19 ส.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2561 2 ก.ย. 2561
 การประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่5 6 ก.ย. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค 70 ปี SLCจัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเฉรา 14 ก.ย. 2561
 สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 14 ก.ย. 2561
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสแต็ค 19 ก.ย. 2561
 กิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 25 ต.ค. 2561
 การประชุมผู้ปกครองและรับทราบผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 6 พ.ย. 2561
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา ลูกเสือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 8 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 7 8 พ.ย. 2561
 รับการอบรมสวัสดิภาพ และความปลอดภัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 14 พ.ย. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 25 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 8 25 พ.ย. 2561
 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16 ม.ค. 2562
 พิธีประดับดาว ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561 3 ก.พ. 2562
 ยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี2561 24 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 ก.พ. 2562
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(17)
ยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี256124 ก.พ. 2562
พิธีประดับดาว ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา25613 ก.พ. 2562
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการกีฬาสแต็คนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 40 จังหวัดนครสวรรค์ 23 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คแข่งขันรายการสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน 23 ม.ค. 2562
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256116 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี17 ธ.ค. 2561
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ17 ธ.ค. 2561
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 17 ธ.ค. 2561
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการJunior Stack Fast 17 ธ.ค. 2561
กิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256125 ต.ค. 2561
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Stack Fast 10 ต.ค. 2561
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 256114 ก.ย. 2561
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค 70 ปี SLCจัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเฉรา 14 ก.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ปีการศึกษา 25612 ก.ย. 2561
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา256119 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256115 ส.ค. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าห้อง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256122 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)