[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10416
ชื่อ: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
ฉายา:
อายุงาน: 12 ปี 8 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)


1 รูป

10 รูป

7 รูป

24 รูป

37 รูป

30 รูป

22 รูป

23 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 2538  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 กรรมการ งานเทคนิค
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 งานศูนย์กีฬา,ครูคู่ชั้น ป.3/5,ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผาและกีฬาฟุตซอล ประถมศึกษาปีที่ 3 0
2561 งานกิจกรรมนักเรียน,ครูคู่ชั้น ป.6/6,ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผา ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2560 งานกิจกรรมนักเรียน,ครูคู่ชั้น ป.6/6,ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผา ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2559 งานกิจกรรมนักเรียน,ครูคู่ชั้น ป.6/8,ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผา ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2558 ครูคู่ชั้น ป.6/7,ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2557 ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา ป.4 - ม.3 0
2556 ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา และผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee ป.4 - ม.3 0
2555 ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา และผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee หลักสูตรเพิ่มเติม(พิเศษ) 0
2554 ครูสนับสนุน งานเทคนิค 0
2553 ครูสนับสนุน งานเทคนิค 0
2552 ครูสนับสนุน งานเทคนิค 0
2551 ครูสนับสนุน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2550 ครูสนับสนุน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2549 ครูสนับสนุน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2544 ครูอัตราจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2542 ครูอัตราจ้าง อาสาสมัครพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น/ผู้พิพากษาสมทบ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปี2562 โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนป.5/8 ตึกอัสสัม 14 พ.ค. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 1.30
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้องเรียน6/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับชาติ(NTO) ประจำปี 2561 โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กทม. 11 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 32.00 18531.jpg
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 5.00
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sport Performance Enhancement โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 24 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560 40.00 15044.jpg
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sports Strength & Conditioning โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 22 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560 40.00
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Workshop in Sport Medicine/Rehab โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 29 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560 40.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sports Psychology โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 03 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560 40.00 15930.jpg
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1/2559 ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 29 มิ.ย. 2559 - 01 ก.ค. 2559 24.00
2559 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Opening Ceremony/Orientation and English Training Pre-Course โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 01 ก.พ. 2560 - 04 ก.พ. 2560 32.00 14415.pdf
2559 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sports Nutrition and Ergogenic Aids โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 06 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 40.00 14416.pdf
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เขตภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 17 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559 23.00
2558 Intensive English by ACT – Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 24.00
2557 อบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผาและปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 10 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 56.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 เม.ย. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Ms. Emma Dolan ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 03 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 11.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอนร์ แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้่องต้น โดย..มิสทิพย์วรรณ วงศ์เวียน อิลดิฟองโซ ชั้น 2 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “ธรรมะในโรงเรียน” โดยพระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม: Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น เเมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr.Christopher Scallon ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 14.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 1.30
2556 จัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา "ACT Climbing Championship 2013" ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคาร Golden Jubilee 09 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 0.00
- หลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- หลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 Asian K Climbing Championship 2019-Beijing(CHINA)-หัวหน้าผู้ฝึกสอน ชุด ยุวชนชิงแชมป์เอเชีย Beijing-China 14 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 36 1456.pdf
2562 Asian K Climbing Championship 2018-Bangkok(Thailand)-หัวหน้าผู้ฝึกสอน ชุด ยุวชนชิงแชมป์เอเชีย Climb Central Bangkok-Thailand 07 ธ.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561 36
2561 IFSC Youth World Climbing Championship-Moscow(Russia) 2018-หัวหน้าโค้ชชุดเยาวชนชิงแชมป์โลก Moscow Russia 08 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 90 1393.jpg
2558 การติดตั้งและการประกอบหน้าผาจำลองสำเร็จรูป Intra Sport Complex เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว 28 ก.ค. 2558 - 02 ส.ค. 2558 40 982.jpg
2558 คุณภาพการจัดการขององค์การ(TQM) กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอส์ 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3
2558 Asian Youth Championship -Putrajaya, Malaysia 2015 Putrajaya ,Malaysia 02 ธ.ค. 2558 - 06 ธ.ค. 2558 40 1019.jpg
2557 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขา พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขา พระราม 5 23 ก.ย. 2557 - 23 ก.ย. 2557 6
2555 เยี่ยมชม...สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาสยามพารากอน สยามพารากอน 04 ก.ย. 2555 - 04 ก.ย. 2555 4
2555 สถาบันพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ด้วยกีฬา เดอะ มอลล์ บางแค 20 ก.ย. 2555 - 20 ก.ย. 2555 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 10 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 60 365.pdf
2562 ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา Level 1ประจำปี 2562 สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กกท. 25 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 8 364.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 พ.ย. 2555  ลำดับที่ 5  โครงการ TOT Green IT ตอน "ล้างพิษให้โลกสวย" ณ Siam Discovery(2 พ.ย.2555)
2  2 ธ.ค. 2555  ลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 9  The 1st KUSS Climbing Competition 2012" ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน(2 ธ.ค.2555)
3  24 ก.พ. 2556  ลำดับที่ 4  Party Climbing Big C ลาดพร้าว(ประเภทคู่)_24 ก.พ.2556
4  16 มี.ค. 2556  1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง  รายการ "แข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556" โดย สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ณ รร.วัดไทรฯ(16-18 มี.ค.2556)
5  8 พ.ย. 2556  ชนะเลิศ Open Female,รองชนะเลิศ อันดับ 2 (Novice Male)  Thammasat Sport Climbing Festival 2013 ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต(8 พ.ย.2556)
6  8 ธ.ค. 2556  รองชนะเลิศ อันดับ 1,2(Top rope Novice Male)  The 2nd KUSS Climbing Competition 2013 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน(8 ธ.ค.2556)
7  15 ธ.ค. 2556  รองชนะเลิศ อันดับ 1  Charity Climbing Party for Panya to fight Cancer ณ Rock Domain Gym บางนา(15 ธ.ค.2556)
8  21 ก.พ. 2557  4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  Plearnpattana Sport Climbing Competition 2014 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซอยสวนผัก กทม.(21 ก.พ.2557)
9  3 ต.ค. 2557  4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง  รายการ ACT Climbing Championship 2014 ณ มาร์ตินยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(3 ต.ค.2557)
10  15 พ.ย. 2557  กรรมการผู้ตัดสิน(Judge) กีฬาปีนหน้าผา ประเภท Speed  รายการ 4th Asian Beach Games Phuket 2014 ณ จ.ภูเก็ต(15-16 พ.ย.2557)
11  6 ธ.ค. 2557  รองชนะเลิศ อันดับ 1(Top rope Novice Female)  3 rd KUSS Climbing Competition 2014 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม(6 ธ.ค.2557)
12  20 ธ.ค. 2557  ชนะเลิศ 5 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ( 2 รางวัล) รองชนะเลิศ อันดับ 2( 2 รางวัล)  Bouldering Party by Proclimber Thailand (20 ธ.ค.2557)
13  16 ม.ค. 2558  กรรมการผู้ตัดสิน(Judge) กีฬาปีนหน้าผา ประเภท Leed & Speed  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (16-18 ม.ค.2558)
14  6 ก.พ. 2558  5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง  รายการ Plearnpattana Sport Climbing Competition 2014 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา กทม.(6 ก.พ.2558)
15  5 ก.ย. 2558  รางวัล 4 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง  การแข่งขันปีนหน้าผา Assumpion Thonburi Climbing Championship 2015(5 ก.ย.2558)
16  28 ก.ย. 2558  รับรางวัล 4 ทอง 7 เงิน 10 ทองแดง  รายการ กีฬาปีนหน้าผา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (28-30 ก.ย.58)
17  14 พ.ย. 2558  รับรางวัล 2 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง  รายการ กีฬาปีนหน้าผาเพลินพัฒนา 2558 ครั้งที่ 3(14 พ.ย.2558)
18  2 ธ.ค. 2558  ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทย ชาย 4 คน หญิง 1 คน  รายการ ASIAN YOUTH CHAMPIONSHIP 2015_PUTRAJAYA MALAYSIA (2-7ธ.ค.2558)
19  25 ก.พ. 2559  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2557  สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย (25 ก.พ.2559)
20  20 มี.ค. 2559  2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  Chalk up 2016@ Proclimber Thailand” ณ ยิมฯ Proclimber Thailand (20 มี.ค.59)
21  27 มี.ค. 2559  1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง(ประเภท Bouldering เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี)  รายการ "Fashion island Bouldering Challenge 2016 ” วันที่ 26-27 มี.ค 2559 ณ Fashion island รามอินทรา
22  24 เม.ย. 2559  1 เหรียญทอง(ประเภททีม รุ่น Youth C Male) 1 เหรียญเงิน(ประเภททีม รุ่น Youth C Female) 1 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล รุ่น Youth A Male)  รายการ"National Climbing Championship 2016 ประเทศสิงคโปร์ " วันที่ 21-24 เม.ย.2559
23  19 มิ.ย. 2559  อันดับที่ 8(นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.5/4)รุ่น U-17  BOULDERACTIVE 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ (19-26มิ.ย.2559)
24  30 ก.ค. 2559  ชนะเลิศ-Young Beginner (อายุ 13-18 ปี),รุ่น Open (บุคคลทั่วไป),อันดับที่ 3-Junior Beginner (อายุ 9-12 ปี)  Deep Climbing Gym Mini Competition ณ สนาม Deep Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา(พัทยากลาง) 30 กรกฎาคม 2559
25  11 ส.ค. 2559  รับรางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559(11-13 สิงหาคม 2559) ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กกท.
26  26 ส.ค. 2559  อันดับที่ 11-นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ (รุ่น OPEN)  BOULDERMANIA 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ (26-29 ส.ค.2559)
27  3 ก.ย. 2559  5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 4th Assumption Thonburi Climbing Championship 2016 (3 ก.ย.2559)
28  11 ก.ย. 2559  ชนะเลิศ-รุ่น Novice อายุไม่เกิน 16 ปี(หญิง),รองชนะเลิศ อันดับ 1,2รุ่น Novice อายุไม่เกิน 16 ปี(ชาย)  PT Climbing Lead Challenge 2016 ณ Imperial World Ladprao (Big C ลาดพร้าว) กรุงเทพฯ(11 ก.ย.2559)
29  26 ก.ย. 2559  1 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง (พร้อมถ้วยรางวัลคะแนนรวม รองชนะเลิศ อันดับ 1) รุ่น Youth C  รายการ Asian Youth Championship 2016-Tehran IRAN (26 ก.ย.-1 ต.ค.59)
30  8 ต.ค. 2559  4 แชมป์ ,1 รองชนะเลิศ, 3 รองฯอันดับ 2  รายการ"Deep Climbing Competition (Season 1) ณ สนาม Deep Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา(พัทยากลาง) 8 ตุลาคม 2559
31  11 พ.ย. 2559  6 เหรียญทอง ,2 เหรียญเงิน ,3 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “Assumption Sriracha Climbing Competition 2016 ” ณ สนามกีฬาปีนหน้าผาจำลอง ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (11 พ.ย.2559)
32  18 ก.พ. 2560  นักเรียนดีเด่น ด้านกิจกรรม 1.รางวัลเสื้อสามารถสีกรมท่า 2 คน 2.รางวัลนักเรียนดีเด่น รวม 13 คน  นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
33  12 มี.ค. 2560  1 เหรียญทอง รุ่น Novice Female  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “รายการ Vertical Warrior Bouldering ณ ประเทศมาเลเซีย 12-15 มีนาคม 2560
34  25 มี.ค. 2560  1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ประเภททีมผสม  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “รายการ Rock Domain Climbing Game 2017” 25 มีนาคม 2560
35  6 พ.ค. 2560  1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,2 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “รายการ Thailand Sport Climbing League 2017 : Promenade Bouldering Championship ณ บริเวณน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด (The Promenade) ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560
36  15 มิ.ย. 2560  1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"รายการ Croxxing Limits Pumpfest 2017" ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 14 -19 มิถุนายน 2560
37  5 ก.ค. 2560  เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 3 คน  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ Asian Youth Championship 2017 Lead, Bouldering, Speed Qualification System-Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 Singapore, 5-9 July 2017 จำนวน.3.คน
38  4 ส.ค. 2560  นักกีฬาได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 5 คน  นำนักเรียนเข้าร่วมการทำสัญญานักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน.5.คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทาวอินทาวน์ กรุงเทพฯ
39  19 ส.ค. 2560  1 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,2 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 19-20 สิงหาคม 2560 (สนามที่ 2 ณ Climb Central Bangkok) ประเภท Lead Climbing (Male / Female )
40  26 ส.ค. 2560  3 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,3 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (สนามที่ 3 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ประเภท Speed Climbing (Male / Female )
41  28 ส.ค. 2560  ส่งนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย จำนวน..2..คน ในสังกัดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “ 2017 Youth World Championship -Innabruck(AUT)” ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-10 กันยายน 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
42  2 ก.ย. 2560  2 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,2 เหรียญทองแดง พร้อมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (ด้วยคะแนนรวมทั้ง 4 สนาม = 8 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,3 เหรียญทองแดง)  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 2-3 กันยายน 2560 (สนามที่ 4 ณ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด) ประเภท Bouldering (Male / Female )
43  25 พ.ย. 2560  ได้รับรางวัลรวม 2 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  การแข่งขันปีนหน้าผารายการ MUM ROCK NATION 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560
44  16 ธ.ค. 2560  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ,3 เหรียญรางวัลชมเชย  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “Asian K Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
45  13 ม.ค. 2561  ได้รังรางวัล 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “ SMU Gravical Exploring Gravity ” สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561
46  23 ม.ค. 2561  ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา (Judge) ประเภท Bouldering รายการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 45 “ราชมงคลเกมส์”  การจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 45 “ราชมงคลเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน พัฒนาทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
47  11 ก.พ. 2561  ได้รับรางวัลรวม 1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “ Hong Kong Bouldering Championship 2018 ” ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561
48  17 ก.พ. 2561  นักกีฬาปีนหน้าผา ได้รับเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เสื้อสามารถ ขั้นที่ 2(สีเทา) 1 คน เสื้อสามารถ ขั้นที่ 1 (สีกรมท่า) 3 คน และเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมกีฬา 10 คน  การประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
49  4 มี.ค. 2561  รับรางวัล 3 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  Deep Speed Climbing Competition 2017 ณ ศูนย์การค้า HarberLand พัทยา (4 มีนาคม 2561)
50  31 มี.ค. 2561  5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง  Assumption College Thailand Sport Climbing Championship 2018 (31 มี.ค.-1 เม.ย.2561)
51  15 มิ.ย. 2561  ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา(Judge) ประเภท Speed และ Bouldering รายการ Asian Cup 2018-Bangkok  Asian Cup 2018-Bangkok ณ สนามราชมังฯ และ สยาม สแควร์ ลานหน้า HardRock Cafe วันที่ 15-17 มิ.ย.2561
52  15 มิ.ย. 2561  5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง  รายการ Andaman Games 2018-สถาบันการพลศึกษา จังหวัดกระบี่ (15-17 มิ.ย.2561)
53  10 ส.ค. 2561  1.ประเภท Speed Female Youth B อันดับ 28 ด.ญ.อลิสา สระทองยอด สถิติ 12.99 วินาที ,อันดับ 41 ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ สถิติ 14.32 วินาที ,อันดับ 46 ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย สถิติ 16.01 วินาที 2.ประเภท Bouldering Female Youth B อันดับ 51ร่วม ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย ,ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ ,ด.ญ.อลิสา สระทองยอด 3.ประเภท Lead Female Youth B อันดับ 46 ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ ,อันดับ 49 ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย  IFSC Youth World Climbing Championship-Moscow (Russia)2018 (8-16 August 2018)
54  2 พ.ย. 2561  ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ประเภท Speed รุ่น Youth B ชาย/หญิง คือ นายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี และ ด.ญ.อลิสา สระทองยอด  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ “ IFSC – Asian Youth Championship 2018 ” ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
55  10 พ.ย. 2561  รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561(Teacher Aword 2018) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงชั้นที่ 2)  เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
56  8 ธ.ค. 2561  รางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยได้รับมอบหมายให้เป็น หัวหน้าโค้ช ควบคุม นักกีฬาเยาวชน ชุด Asian K Championship ในครั้งนี้  การแข่งขันกีฬาปีนหน้า รายการ “ Asian K Champioship 2018-Bangkok ” วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561
57  11 ม.ค. 2562  หัวหน้าผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 จ.อุบลราชธานี  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ “ กีฬามหาวิทยาลัย อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46 ” ระหว่างวันที่ 11–13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
58  28 ก.ค. 2562  5 ทอง 13 เงิน 8 ทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานฯ(26-28 ก.ค.2562)
59  18 ส.ค. 2562  1.ด.ญ.รัตนกร สุทธาไพศาลวิทยา(25519,ม.1/3)อันดับ 9 (Lead) รุ่น Youth C Female (12-13 ปี) อันดับ 18 (Combine) 2.ด.ญ.ณภัทร จวนรมณีย์(24920,ม.2/8)อันดับ 37(Speed) รุ่น Youth C Female (12-13 ปี) อันดับ 42 (Combine) 3.ด.ญ.ณัชชา จวนรมณีย์(26642,ป.6/4)อันดับ 14 (Speed)รุ่นYouth C Female (10-11 ปี)อันดับ19 (Combine) 4.ด.ญ.นราวัลย์ สัจกุล(27389,ป.5/8)อันดับ 13 (Speed)รุ่นYouth C Female (10-11 ปี) อันดับ17(Combine)  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงแชมป์ยุวชนแห่งเอเชีย รุ่นอายุ 10-13 ปี ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562
60  29 ส.ค. 2562  1.นายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี(21809,ม.5/3)อันดับ11(Speed)รุ่นYouth A Male (16-17ปี)อันดับ 9(Combine) 2.นายปกสกนธ์ โชติกไกร(21983,ม.5/5)อันดับ26(Combine)รุ่น Youth A Male(16-17ปี)  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ชิงแชมป์เยาวชนโลก 2019 ณ เมืองอาร์โค ประเทศอิตาลี IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY)เมื่อวันที่ 22 -31 สิงหาคม2562

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (40)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมชมรมของระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ของระดับชั้น ป.3 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณที่รับผิดชอบ ของระดับชั้น ป.3 ประจำสัปดาห์ที่ 4-7 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ป.3 4 มิ.ย. 2562
 แชมป์เหรียญทอง กีฬาปีนหน้าผา PumpFest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ 17 มิ.ย. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Deep Climbing Competition 2019(Season 4) 19 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 19 มิ.ย. 2562
 ซ้อมเดินสวนสนาม ระดับชั้น ป.3 19 มิ.ย. 2562
 แชมป์ปีนหน้าผา Transend Beyond Limits 2019-Singapore 3 ก.ค. 2562
 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 3 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน 10-14 มิ.ย.62 3 ก.ค. 2562
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับ ป.3 เรื่องงานสายสัมพันธ์ฯ 6 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 17 ก.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน มิถุนายน 18 ก.ค. 2562
 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 18 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 18 ก.ค. 2562
 คัดกรองสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.3 19 ก.ค. 2562
 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการสอบภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักเรียน ป.4 26 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ 26 ก.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 31 ก.ค. 2562
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 31 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3/1 2 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.3 ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.3 ฝึกซ้อมแข่งวิ่งกรีฑาสี 21 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน กรกฎาคม 22 ส.ค. 2562
 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.3 4 ก.ย. 2562
 Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) 10 ก.ย. 2562
 IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY) 10 ก.ย. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลโครงการส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลงานกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 20 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 ในเดือนกันยายน 24 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (6)
IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY)10 ก.ย. 2562
Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA)10 ก.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 256231 ก.ค. 2562
แชมป์ปีนหน้าผา Transend Beyond Limits 2019-Singapore3 ก.ค. 2562
ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Deep Climbing Competition 2019(Season 4) 19 มิ.ย. 2562
แชมป์เหรียญทอง กีฬาปีนหน้าผา PumpFest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์17 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(10)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.320 ก.ย. 2562
IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY)10 ก.ย. 2562
Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA)10 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.34 ก.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 256231 ก.ค. 2562
คัดกรองสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.319 ก.ค. 2562
แชมป์ปีนหน้าผา Transend Beyond Limits 2019-Singapore3 ก.ค. 2562
ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Deep Climbing Competition 2019(Season 4) 19 มิ.ย. 2562
แชมป์เหรียญทอง กีฬาปีนหน้าผา PumpFest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์17 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)