[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10416
ชื่อ: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
ฉายา:
อายุงาน: 11 ปี 2 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /6

รูปภาพ (2)


1 รูป

10 รูป

7 รูป

24 รูป

37 รูป

30 รูป

22 รูป

23 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 2538  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 กรรมการ งานเทคนิค
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 งานกิจกรรมนักเรียน,ครูคู่ชั้น ป.6/6,ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผา ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2559 งานกิจกรรมนักเรียน,ครูคู่ชั้น ป.6/8,ครูผู้สอนกีฬาปีนหน้าผา(EXTRA) ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2558 ครูคู่ชั้น ป.6/7,ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา ป.4 - ม.3 0
2557 ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา ป.4 - ม.3 0
2556 ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา และผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee ป.4 - ม.3 0
2555 ครูผู้สอนวิชากีฬาปีนหน้าผา และผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรม Golden Jubilee หลักสูตรเพิ่มเติม(พิเศษ) 0
2554 ครูสนับสนุน งานเทคนิค 0
2553 ครูสนับสนุน งานเทคนิค 0
2552 ครูสนับสนุน งานเทคนิค 0
2551 ครูสนับสนุน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2550 ครูสนับสนุน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2549 ครูสนับสนุน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2544 ครูอัตราจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 0
2542 ครูอัตราจ้าง อาสาสมัครพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sport Performance Enhancement โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 24 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560 40.00 15044.jpg
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sports Strength & Conditioning โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 22 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560 40.00
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Workshop in Sport Medicine/Rehab โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 29 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560 40.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sports Psychology โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 03 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560 40.00 15930.jpg
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1/2559 ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 29 มิ.ย. 2559 - 01 ก.ค. 2559 24.00
2559 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Opening Ceremony/Orientation and English Training Pre-Course โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 01 ก.พ. 2560 - 04 ก.พ. 2560 32.00 14415.pdf
2559 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาสู่ระดับนานาชาติ(Interational Certification in Sport Coaching-ICSC)-Sports Nutrition and Ergogenic Aids โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 06 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560 40.00 14416.pdf
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เขตภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 17 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559 23.00
2558 Intensive English by ACT – Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 24.00
2557 อบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผาและปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 10 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 56.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 เม.ย. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Ms. Emma Dolan ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 03 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 11.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอนร์ แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้่องต้น โดย..มิสทิพย์วรรณ วงศ์เวียน อิลดิฟองโซ ชั้น 2 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “ธรรมะในโรงเรียน” โดยพระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม: Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น เเมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr.Christopher Scallon ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 14.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 1.30
2556 จัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา "ACT Climbing Championship 2013" ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคาร Golden Jubilee 09 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 0.00
- หลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- หลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การติดตั้งและการประกอบหน้าผาจำลองสำเร็จรูป Intra Sport Complex เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว 28 ก.ค. 2558 - 02 ส.ค. 2558 40.00 982.jpg
2558 คุณภาพการจัดการขององค์การ(TQM) กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอส์ 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3.00
2558 Asian Youth Championship -Putrajaya, Malaysia 2015 Putrajaya ,Malaysia 02 ธ.ค. 2558 - 06 ธ.ค. 2558 40.00 1019.jpg
2557 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขา พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขา พระราม 5 23 ก.ย. 2557 - 23 ก.ย. 2557 6.00
2555 เยี่ยมชม...สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาสยามพารากอน สยามพารากอน 04 ก.ย. 2555 - 04 ก.ย. 2555 4.00
2555 สถาบันพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ด้วยกีฬา เดอะ มอลล์ บางแค 20 ก.ย. 2555 - 20 ก.ย. 2555 4.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 พ.ย. 2555  ลำดับที่ 5  โครงการ TOT Green IT ตอน "ล้างพิษให้โลกสวย" ณ Siam Discovery(2 พ.ย.2555)
2  2 ธ.ค. 2555  ลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 9  The 1st KUSS Climbing Competition 2012" ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน(2 ธ.ค.2555)
3  24 ก.พ. 2556  ลำดับที่ 4  Party Climbing Big C ลาดพร้าว(ประเภทคู่)_24 ก.พ.2556
4  16 มี.ค. 2556  1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง  รายการ "แข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556" โดย สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ณ รร.วัดไทรฯ(16-18 มี.ค.2556)
5  8 พ.ย. 2556  ชนะเลิศ Open Female,รองชนะเลิศ อันดับ 2 (Novice Male)  Thammasat Sport Climbing Festival 2013 ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต(8 พ.ย.2556)
6  8 ธ.ค. 2556  รองชนะเลิศ อันดับ 1,2(Top rope Novice Male)  The 2nd KUSS Climbing Competition 2013 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน(8 ธ.ค.2556)
7  15 ธ.ค. 2556  รองชนะเลิศ อันดับ 1  Charity Climbing Party for Panya to fight Cancer ณ Rock Domain Gym บางนา(15 ธ.ค.2556)
8  21 ก.พ. 2557  4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  Plearnpattana Sport Climbing Competition 2014 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซอยสวนผัก กทม.(21 ก.พ.2557)
9  3 ต.ค. 2557  4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง  รายการ ACT Climbing Championship 2014 ณ มาร์ตินยิมเนเซี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(3 ต.ค.2557)
10  15 พ.ย. 2557  กรรมการผู้ตัดสิน(Judge) กีฬาปีนหน้าผา ประเภท Speed  รายการ 4th Asian Beach Games Phuket 2014 ณ จ.ภูเก็ต(15-16 พ.ย.2557)
11  6 ธ.ค. 2557  รองชนะเลิศ อันดับ 1(Top rope Novice Female)  3 rd KUSS Climbing Competition 2014 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม(6 ธ.ค.2557)
12  20 ธ.ค. 2557  ชนะเลิศ 5 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ( 2 รางวัล) รองชนะเลิศ อันดับ 2( 2 รางวัล)  Bouldering Party by Proclimber Thailand (20 ธ.ค.2557)
13  16 ม.ค. 2558  กรรมการผู้ตัดสิน(Judge) กีฬาปีนหน้าผา ประเภท Leed & Speed  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (16-18 ม.ค.2558)
14  6 ก.พ. 2558  5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง  รายการ Plearnpattana Sport Climbing Competition 2014 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา กทม.(6 ก.พ.2558)
15  5 ก.ย. 2558  รางวัล 4 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง  การแข่งขันปีนหน้าผา Assumpion Thonburi Climbing Championship 2015(5 ก.ย.2558)
16  28 ก.ย. 2558  รับรางวัล 4 ทอง 7 เงิน 10 ทองแดง  รายการ กีฬาปีนหน้าผา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (28-30 ก.ย.58)
17  14 พ.ย. 2558  รับรางวัล 2 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง  รายการ กีฬาปีนหน้าผาเพลินพัฒนา 2558 ครั้งที่ 3(14 พ.ย.2558)
18  2 ธ.ค. 2558  ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทย ชาย 4 คน หญิง 1 คน  รายการ ASIAN YOUTH CHAMPIONSHIP 2015_PUTRAJAYA MALAYSIA (2-7ธ.ค.2558)
19  25 ก.พ. 2559  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2557  สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย (25 ก.พ.2559)
20  20 มี.ค. 2559  2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  Chalk up 2016@ Proclimber Thailand” ณ ยิมฯ Proclimber Thailand (20 มี.ค.59)
21  27 มี.ค. 2559  1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง(ประเภท Bouldering เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี)  รายการ "Fashion island Bouldering Challenge 2016 ” วันที่ 26-27 มี.ค 2559 ณ Fashion island รามอินทรา
22  24 เม.ย. 2559  1 เหรียญทอง(ประเภททีม รุ่น Youth C Male) 1 เหรียญเงิน(ประเภททีม รุ่น Youth C Female) 1 เหรียญทองแดง(ประเภทบุคคล รุ่น Youth A Male)  รายการ"National Climbing Championship 2016 ประเทศสิงคโปร์ " วันที่ 21-24 เม.ย.2559
23  19 มิ.ย. 2559  อันดับที่ 8(นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.5/4)รุ่น U-17  BOULDERACTIVE 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ (19-26มิ.ย.2559)
24  30 ก.ค. 2559  ชนะเลิศ-Young Beginner (อายุ 13-18 ปี),รุ่น Open (บุคคลทั่วไป),อันดับที่ 3-Junior Beginner (อายุ 9-12 ปี)  Deep Climbing Gym Mini Competition ณ สนาม Deep Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา(พัทยากลาง) 30 กรกฎาคม 2559
25  11 ส.ค. 2559  รับรางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559(11-13 สิงหาคม 2559) ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กกท.
26  26 ส.ค. 2559  อันดับที่ 11-นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ (รุ่น OPEN)  BOULDERMANIA 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์ (26-29 ส.ค.2559)
27  3 ก.ย. 2559  5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 4th Assumption Thonburi Climbing Championship 2016 (3 ก.ย.2559)
28  11 ก.ย. 2559  ชนะเลิศ-รุ่น Novice อายุไม่เกิน 16 ปี(หญิง),รองชนะเลิศ อันดับ 1,2รุ่น Novice อายุไม่เกิน 16 ปี(ชาย)  PT Climbing Lead Challenge 2016 ณ Imperial World Ladprao (Big C ลาดพร้าว) กรุงเทพฯ(11 ก.ย.2559)
29  26 ก.ย. 2559  1 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง (พร้อมถ้วยรางวัลคะแนนรวม รองชนะเลิศ อันดับ 1) รุ่น Youth C  รายการ Asian Youth Championship 2016-Tehran IRAN (26 ก.ย.-1 ต.ค.59)
30  8 ต.ค. 2559  4 แชมป์ ,1 รองชนะเลิศ, 3 รองฯอันดับ 2  รายการ"Deep Climbing Competition (Season 1) ณ สนาม Deep Climbing Gym ชั้น 8 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา(พัทยากลาง) 8 ตุลาคม 2559
31  11 พ.ย. 2559  6 เหรียญทอง ,2 เหรียญเงิน ,3 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “Assumption Sriracha Climbing Competition 2016 ” ณ สนามกีฬาปีนหน้าผาจำลอง ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (11 พ.ย.2559)
32  18 ก.พ. 2560  นักเรียนดีเด่น ด้านกิจกรรม 1.รางวัลเสื้อสามารถสีกรมท่า 2 คน 2.รางวัลนักเรียนดีเด่น รวม 13 คน  นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
33  12 มี.ค. 2560  1 เหรียญทอง รุ่น Novice Female  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “รายการ Vertical Warrior Bouldering ณ ประเทศมาเลเซีย 12-15 มีนาคม 2560
34  25 มี.ค. 2560  1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ประเภททีมผสม  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “รายการ Rock Domain Climbing Game 2017” 25 มีนาคม 2560
35  6 พ.ค. 2560  1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,2 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “รายการ Thailand Sport Climbing League 2017 : Promenade Bouldering Championship ณ บริเวณน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด (The Promenade) ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560
36  15 มิ.ย. 2560  1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"รายการ Croxxing Limits Pumpfest 2017" ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 14 -19 มิถุนายน 2560
37  5 ก.ค. 2560  เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 3 คน  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ Asian Youth Championship 2017 Lead, Bouldering, Speed Qualification System-Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 Singapore, 5-9 July 2017 จำนวน.3.คน
38  4 ส.ค. 2560  นักกีฬาได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 5 คน  นำนักเรียนเข้าร่วมการทำสัญญานักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน.5.คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทาวอินทาวน์ กรุงเทพฯ
39  19 ส.ค. 2560  1 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,2 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 19-20 สิงหาคม 2560 (สนามที่ 2 ณ Climb Central Bangkok) ประเภท Lead Climbing (Male / Female )
40  26 ส.ค. 2560  3 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,3 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (สนามที่ 3 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ประเภท Speed Climbing (Male / Female )
41  28 ส.ค. 2560  ส่งนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย จำนวน..2..คน ในสังกัดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “ 2017 Youth World Championship -Innabruck(AUT)” ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-10 กันยายน 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
42  2 ก.ย. 2560  2 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,2 เหรียญทองแดง พร้อมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (ด้วยคะแนนรวมทั้ง 4 สนาม = 8 เหรียญทอง ,3 เหรียญเงิน ,3 เหรียญทองแดง)  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 2-3 กันยายน 2560 (สนามที่ 4 ณ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด) ประเภท Bouldering (Male / Female )
43  25 พ.ย. 2560  ได้รับรางวัลรวม 2 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  การแข่งขันปีนหน้าผารายการ MUM ROCK NATION 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560
44  16 ธ.ค. 2560  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ,3 เหรียญรางวัลชมเชย  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “Asian K Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
45  13 ม.ค. 2561  ได้รังรางวัล 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “ SMU Gravical Exploring Gravity ” สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561
46  23 ม.ค. 2561  ผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา (Judge) ประเภท Bouldering  การจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 45 “ราชมงคลเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน พัฒนาทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
47  11 ก.พ. 2561  ได้รับรางวัลรวม 1 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ “ Hong Kong Bouldering Championship 2018 ” ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561
48  17 ก.พ. 2561  นักกีฬาปีนหน้าผา ได้รับเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เสื้อสามารถ ขั้นที่ 2(สีเทา) 1 คน เสื้อสามารถ ขั้นที่ 1 (สีกรมท่า) 3 คน และเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมกีฬา 10 คน  การประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
49  4 มี.ค. 2561  รับรางวัล 3 เหรียญทอง ,1 เหรียญเงิน ,1 เหรียญทองแดง  Deep Speed Climbing Competition 2017 ณ ศูนย์การค้า HarberLand พัทยา (4 มีนาคม 2561)

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานกิจกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (15)
   กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"
   กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"
   กรีฑาสี
   กรีฑาสี ป.4 - ม.6
   สิ้นสุด กรีฑาสี
   กรีฑาสี ป.1-ป.3
   กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
   กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
    กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ระดับชั้นประะถมศึกษา เวลา 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
   กิจกรรมวันคริสต์มาส
   กิจกรรมวันคริสต์มาส
   กิจกรรมวันเด็ก
   กิจกรรมวันเด็ก
   สิ้นสุด กิจกรรมวันเด็ก
   วันเด็กแห่งชาติ
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 16 พ.ค. 2560
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 18 พ.ค. 2560
 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 7 มิ.ย. 2560
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 6 ก.ย. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (22)
 Thailand Sport Climbing League 2017:The Promenade Bouldering Championship(ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1) 10 พ.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย คว้าแชมป์การแข่งขันปีนหน้าผา ที่ประเทศมาเลเซีย 16 พ.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี คว้า 1 ทอง 1 เงิน ประเภททีม รายการ Rock Domain Climbing Game 2017 16 พ.ค. 2560
 ขอแสดงยินดีกับ นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.6/4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีมชิงแชมป์เยาวชนโลกและเอเชียนเกมส์ 2018 16 พ.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 16 พ.ค. 2560
 คว้าแชมป์กีฬาปีนหน้าผา รายการ PumpFest 2017 จากสิงคโปร์ 21 มิ.ย. 2560
  Asian Youth Championship 2017 Lead, Bouldering, Speed Qualification System-Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 Singapore 12 ก.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ทำสัญญารับทุนการศึกษาฯ กับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 7 ส.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาหนุ่มน้อยอัสสัมชัญธนบุรี คว้าเหรียญทอง ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประเภท Lead Climbing 22 ส.ค. 2560
 Assumption Thonburi Climbing Club คว้าอีก 3 เหรียญทอง ประเภท Speed Climbing ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 3 28 ส.ค. 2560
 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 5 ก.ย. 2560
 ทีมนักกีฬาปีนหน้าผา บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย ช่อง TNN2 19 ก.ย. 2560
 แชมป์ Asean Climbing Circuit 2017 4 ต.ค. 2560
 4 แชมป์นักกีฬาปีนหน้าผา ACT รายการ Deep Climbing Competition Season 3 11 ต.ค. 2560
 Asia Cup - Wanxianshan (China) 2017 6 พ.ย. 2560
 Grand Opening The Climbing Carnival 2017 6 พ.ย. 2560
 กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 6 พ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาปีนหน้าผา ชมรมกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 7 พ.ย. 2560
 แชมป์ปีนหน้าผา 3 เหรียญทอง MUM ROCK NATION 2017 มาเลเซีย 27 พ.ย. 2560
 คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 20 ธ.ค. 2560
 แชมป์ปีนหน้าผา Hong Kong Bouldering Championship 2018 21 ก.พ. 2561
 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Thailand Sport Climbing Championship 2018 3 เม.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (21)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Thailand Sport Climbing Championship 20183 เม.ย. 2561
แชมป์ปีนหน้าผา Hong Kong Bouldering Championship 201821 ก.พ. 2561
คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์20 ธ.ค. 2560
แชมป์ปีนหน้าผา 3 เหรียญทอง MUM ROCK NATION 2017 มาเลเซีย27 พ.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาปีนหน้าผา ชมรมกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/25607 พ.ย. 2560
Grand Opening The Climbing Carnival 20176 พ.ย. 2560
Asia Cup - Wanxianshan (China) 20176 พ.ย. 2560
4 แชมป์นักกีฬาปีนหน้าผา ACT รายการ Deep Climbing Competition Season 311 ต.ค. 2560
แชมป์ Asean Climbing Circuit 2017 4 ต.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25605 ก.ย. 2560
Assumption Thonburi Climbing Club คว้าอีก 3 เหรียญทอง ประเภท Speed Climbing ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 328 ส.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาหนุ่มน้อยอัสสัมชัญธนบุรี คว้าเหรียญทอง ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประเภท Lead Climbing22 ส.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ทำสัญญารับทุนการศึกษาฯ กับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ7 ส.ค. 2560
Asian Youth Championship 2017 Lead, Bouldering, Speed Qualification System-Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 Singapore12 ก.ค. 2560
คว้าแชมป์กีฬาปีนหน้าผา รายการ PumpFest 2017 จากสิงคโปร์21 มิ.ย. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 16 พ.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี คว้า 3 แชมป์ งาน Travel Fair ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์16 พ.ค. 2560
ขอแสดงยินดีกับ นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.6/4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีมชิงแชมป์เยาวชนโลกและเอเชียนเกมส์ 201816 พ.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี คว้า 1 ทอง 1 เงิน ประเภททีม รายการ Rock Domain Climbing Game 201716 พ.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย คว้าแชมป์การแข่งขันปีนหน้าผา ที่ประเทศมาเลเซีย16 พ.ค. 2560
Thailand Sport Climbing League 2017:The Promenade Bouldering Championship(ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1)10 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(21)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Thailand Sport Climbing Championship 20183 เม.ย. 2561
แชมป์ปีนหน้าผา Hong Kong Bouldering Championship 201821 ก.พ. 2561
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.623 ม.ค. 2561
คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์20 ธ.ค. 2560
กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 96 พ.ย. 2560
Grand Opening The Climbing Carnival 20176 พ.ย. 2560
Asia Cup - Wanxianshan (China) 20176 พ.ย. 2560
4 แชมป์นักกีฬาปีนหน้าผา ACT รายการ Deep Climbing Competition Season 311 ต.ค. 2560
แชมป์ Asean Climbing Circuit 2017 4 ต.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25605 ก.ย. 2560
Assumption Thonburi Climbing Club คว้าอีก 3 เหรียญทอง ประเภท Speed Climbing ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 328 ส.ค. 2560
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 624 ส.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาหนุ่มน้อยอัสสัมชัญธนบุรี คว้าเหรียญทอง ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ประเภท Lead Climbing22 ส.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ทำสัญญารับทุนการศึกษาฯ กับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ7 ส.ค. 2560
Asian Youth Championship 2017 Lead, Bouldering, Speed Qualification System-Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 Singapore12 ก.ค. 2560
คว้าแชมป์กีฬาปีนหน้าผา รายการ PumpFest 2017 จากสิงคโปร์21 มิ.ย. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี คว้า 3 แชมป์ งาน Travel Fair ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์16 พ.ค. 2560
ขอแสดงยินดีกับ นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ ม.6/4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเตรียมทีมชิงแชมป์เยาวชนโลกและเอเชียนเกมส์ 201816 พ.ค. 2560
นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี คว้า 1 ทอง 1 เงิน ประเภททีม รายการ Rock Domain Climbing Game 201716 พ.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย คว้าแชมป์การแข่งขันปีนหน้าผา ที่ประเทศมาเลเซีย16 พ.ค. 2560
Thailand Sport Climbing League 2017:The Promenade Bouldering Championship(ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1)10 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1.
   2. ไหว้ครู2017