[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10417
ชื่อ: มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์
ฉายา: อ้อย
อายุงาน: 11 ปี 1 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยธนบุรี 2552  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ใบประกาศณียบัตร.
2    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2546  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนดัดดรุณี 2540  ม.6  ใบประกาศณียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 อาจารย์ประจำ ปวส. 0 -
2546 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า อนุบาล 0 -

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียนคาทอลิก” วิทยากรโดย….ภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย และ ภราดา ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ห้องประชุมมงฟอร์ต วัด น. ยอแซฟ อยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2561 การอบรม ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรโดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และ บุคลากรงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “Active Learning For Language Classroom” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00
2560 การอบรม เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย 1. บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ 2. ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 The English Language Proficiency Course ศูนย์ Bell 8.00
2560 ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 1โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร S.S.L. ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล"บ้านผู้หว่าน" สามพราน 10 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561 15.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” โดย.... คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส Intensive English ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT Bell ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 18.00
2559 “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ”..” โดย.....คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21" โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดย สโมสรลูกเสือพระรามหก ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 04 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 24.00
2558 การศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ The Language school เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย 10 ต.ค. 2558 - 06 ธ.ค. 2558 200.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบตามสำเร็จ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ. และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน ห้องประชุม 2 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "ธรรมะในโรงเรียน" โดยพระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม:Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การบรรยายความรู้ "วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพและทดสอบความถนัดทางการเรียน" โดยงานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 28 ส.ค. 2557 - 28 ส.ค. 2557 2.00
2557 การบรรยายธรรมะ "เด็กดียุค IT" โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 22 มิ.ย. 2557 - 22 มิ.ย. 2557 3.00
2557 การอบรม "คุณธรรมจริยธรรม" โดยพระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2556 Intensive English Bell Language Centre, Cambridge Campus, United Kingdom 15 เม.ย. 2556 - 03 พ.ค. 2556 54.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การแถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 การเลี้ยงลูกวัยรุ่นในยุค IT หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 17 พ.ย. 2556 - 17 พ.ย. 2556 2.00
2556 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูคาทอลิก "ชีวิตคริสตชนที่ตี่นตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระคริสต์" สักการะสถานบุญราศีนิโคลาส อ.สามพราน จ.นครปฐม 01 มี.ค. 2557 - 01 มี.ค. 2557 3.00
- การอบรมเรื่อง ศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน 21 มิ.ย. 2550 - 23 มิ.ย. 2550 0.00
- โครงการสัมมนาครูคำสอน ศูนย์นักบวช สามพราน นครปฐม 05 มี.ค. 2554 - 05 มี.ค. 2554 0.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- The Speak English Workshop Thailand, October 2012 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 ต.ค. 2555 - 11 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุม 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)